Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer som slutade gymnasieskolan 2014. Hur har tiden efter gymnasieskolan sett ut – har man börjat arbeta, fortsatt studera eller gjort något annat? En viktig del är att få reda på hur kontakten med arbetsmarknaden sett ut. En annan viktig del är att få reda på om man haft nytta av gymnasieutbildningen.

I undersökningens urval ingår cirka 11 500 personer som blivit slumpvis utvalda från Skolverkets elevregister. Bland dem ingår både de som avslutat sina gymnasiestudier med en examen och de som avslutat med studiebevis om minst 2 500 poäng.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva befolkningens utbildning i Sverige. Den här uppföljningen av inträdet på arbetsmarknaden är en del i den beskrivningen och genomförs vartannat år. En liknande undersökning görs även för dem som avslutade sina universitets- eller högskolestudier 2014. Båda undersökningar har genomförts sedan 1996.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras 27 november 2017. Tidigare undersökningars resultat finns också publicerade på nedanstående länk.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Att delta i undersökningen är frivilligt.

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt.

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför i denna undersökning.

Kontakta oss

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Sinisa Sauli

Telefon
010-479 62 15
E-post
sinisa.sauli@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/intradetgy