Till innehåll på sidan

Kvartalsutfall för kommuner och regioner

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att för nationalräkenskapernas räkning ta fram periodiserade kvartalsuppgifter om kommunernas och regionernas externa utgifter, externa inkomster och investeringar på riksnivå. Nationalräkenskaperna använder dessa uppgifter som underlag till sina beräkningar av den kvartalsvisa Bruttonationalprodukten (BNP) och finansiellt sparande för den kommunala sektorn.

Nyheter 

Från och med år 2021 efterfrågas ”Aktivering av eget arbete vid utveckling av anläggningstillgångar” på en egen rad i kvartalsutfallet, och redovisningen görs därmed på samma sätt som i RS. För kommuner efterfrågas konto 591 på rad 103 och för regioner efterfrågas konto 491 på rad 113. 

I kommunernas blankett är även rad 330 ny där konto 373 ”Därav Övriga ersättningar, exploateringsverksamhet” efterfrågas. . För kommunerna efterfrågas nu även konto 352 på rad 560, 570 ”Offentliga bidrag (investeringar), Bidrag/gåvor från privata aktörer, Övriga bidrag (drift)”. 

Om uppgiftslämnandet

De 84 största kommunerna sett till invånarantal per den 31 december föregående år och samtliga regioner är skyldiga att lämna uppgifter till denna undersökning. Detta enligt författning (SCB-FS 2021:07), Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas kvartalsutfall. Föreskrifterna är framtagna i samråd med Sveriges kommuner och regioner.

Uppgifterna är offentliga.

Instruktioner

Tidsplan

I tabellen nedan ses tidsplanen för utsändning och sista insändningsdag för undersökningen 2021.

  Datum för utskick Sista insändningsdag
Kvartal 1 30 mars  20 april
Kvartal 2 18 juni 28 juli
Kvartal 3 24 september 20 oktober
Kvartal 4 16 december 20 januari 2022

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat utgör en del av underlaget för nationalräkenskapernas kvartalsberäkningar. Publicering sker därigenom genom Nationalräkenskapernas försorg på SCB:s webbplats.

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kvutfall