Till innehåll på sidan

Yrkens status och facket

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Vanliga frågor

Vem står bakom undersökningen?

Studien ingår i ett forskningsprogram som är finansierat av Forte och bedrivs vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. SCB utför undersökningen på uppdrag av Göteborgs universitet.

Vad är syftet med undersökningen?

De senaste åren har forskningen visat tecken på att den svenska arbetsmarknaden går mot en ökad polarisering. Med det menas att antalet välbetalda och lågbetalda arbeten har ökat, medan medelinkomstarbeten blivit färre eller ökat långsammare.

Syftet med denna undersökning är dels undersöka om denna polarisering påverkat hur människor värderar och ser på statusen på olika yrken och hur man ser på fackföringarnas roll och deras uppgift. Men även om uppfattningar om yrkens status har förändrats över tid. Studien är en uppföljning av en tidigare genomförd studie vid Göteborgs universitet.

Vilka använder resultaten?

När insamlingen är avslutad kommer avidentifierad data lämnas över till forskarna vid Göteborgs universitet för vidare bearbetning och analys. Undersökningens resultat kommer att användas till det av Forte finansierade forskningsprogrammet ”Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden” (2017–2022). Mer information om forskningsprojektet finns här.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Varför har just jag valts ut?

Undersökningen skickas ut till ett slumpmässigt urval av 5 500 personer i åldern 16–74 år som är folkbokförda i Sverige. Att just du blivit utvald beror på slumpen.

Är mina svar anonyma?

Ja, alla svar är anonyma. I statistiken kommer det inte gå att se vad just du eller någon annan svarat.

 

Ta del av den färdiga statistiken

En första sammanställning av resultaten kommer att finnas tillgänglig på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskaps webbplats i början av 2019.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Juridisk information

Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Det kommer inte framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifterna som lämnas till SCB skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller hos Göteborgs universitet.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du nedan.

SCB:s behandling av personuppgifter

Kontakta oss

Yrkens status och facket

Telefon
010-479 69 30
E-post
enkat@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/yrkens-status