Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Nio av tio nöjda med sitt jobb

Senast uppdaterad: 2021-04-27

Nio av tio personer är nöjda med sitt arbete, visar ny statistik i SCB:s undersökningar av befolkningens levnadsförhållanden. Men i statistiken finns tydliga skillnader i hur vi har det på jobbet beroende på kön, utbildning och bakgrund.

I Undersökningarna av levnadsförhållanden 2020 uppger 89 procent av befolkningen (16-74 år) att de är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete.

– Andelen som är nöjda med jobbet är ungefär lika stor i alla grupper oavsett utbildningsnivå och bakgrund, säger Anne Danielsen Rackner, utredare på SCB.

Samtidigt svarar 5 procent att de är ganska eller mycket missnöjda med sitt arbete.

Ovanligare med tidspress

Andelen personer som ofta arbetar under tidspress har sjunkit de senaste åren. Från 61 procent 2008–2009 till 55 procent i fjol.
– Samtidigt upplever fler att de har ett psykiskt ansträngande arbete och att deras arbete är enformigt, säger Anne Danielsen Rackner.

45 procent uppgav förra året att de har ett psykiskt ansträngande arbete, vilket är en ökning från 41 procent 2008–2009. Andelen är större bland kvinnor (51 procent) än bland män (40 procent).

– De största skillnaderna ser vi när vi bryter ned statistiken på utbildningsnivå. Av personer med förgymnasial utbildning svarar 32 procent att deras arbete är psykiskt ansträngande. Bland personer med en eftergymnasial utbildning på minst tre år är motsvarande siffra 55 procent.

Vad gäller enformigt arbete är mönstret det motsatta. Den största andelen finns där bland personer med förgymnasial utbildning (35 procent), och den lägsta bland personer med en eftergymnasial utbildning på minst tre år (12 procent).

Totalt uppger 20 procent att de har ett enformigt arbete, vilket är en ökning från 17 procent från 2008–2009.

– Vi ser även skillnader beroende på personernas bakgrund. Bland personer med utländsk bakgrund upplever 29 procent att de har ett enformigt arbete. Motsvarande andel bland personer med svensk bakgrund är 17 procent, säger Anne Danielsen Rackner.

Fler sitter still

Allt fler har ett stillasittande arbete. Andelen har ökat från 28 procent 2008–2009 till 35 procent 2020. Det är minst vanligt bland personer med förgymnasial utbildning (19 procent) och vanligast bland personer med minst treårig eftergymnasial utbildning (51 procent).

– Bland personer med utländsk bakgrund har 28 procent ett stillasittande arbete. Motsvarande andel bland personer med svensk bakgrund är 37 procent. Samtidigt uppger en större andel av personerna med utländsk bakgrund att de är fysiskt utmattade efter arbetet varje vecka: 39 procent. Hos personer med svensk bakgrund är motsvarande siffra 27 procent.

– Personer med utländsk bakgrund har också svårare att förena arbete med familj än personer med svensk bakgrund. Andelarna som svarar det är 25 respektive 19 procent.

Fakta: Fler resultat från undersökningen

Andelen som ofta arbetar under tidspress är lägst bland personer med förgymnasial utbildning (40 procent) och högst bland personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år (61 procent).

Det är vanligare att ofta arbeta under tidspress bland personer med svensk bakgrund (57 procent) än utländsk (50 procent).

30 procent är fysiskt utmattade efter arbetet varje vecka. Bland personer med utländsk bakgrund är det 39 procent, och bland personer med svensk bakgrund 27 procent.

Bland personer med förgymnasial utbildning är 40 procent fysiskt utmattade efter arbetet varje vecka. Bland personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år är motsvarande andel 20 procent.

Fakta: Undersökningarna av levnadsförhållanden

Statistiken i Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i Sveriges befolkning som är 16 år och äldre. Där finns statistik om boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Statistiken i det här pressmeddelandet bygger på svar från förvärvsarbetande personer i åldersgruppen 16–74 år.

Med svensk bakgrund avses personer som är inrikes födda med minst en inrikes född förälder. Med utländsk bakgrund avses utrikes födda personer samt inrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar.

Länkar

Ta fram egna tabeller om arbetsmiljö i statistikdatabasen

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB