Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Sverige på väg att missa klimat- och miljömål

Senast uppdaterad: 2019-10-01

Sverige missar flera stora klimat- och miljömål med koppling till FN:s Agenda 2030 med nuvarande styrmedel och åtgärder, visar en rapport som statistikmyndigheten SCB släpper i dag. Klimatgaser, havsmiljön och förlusten av biologisk mångfald är några av de största problemområdena.

SCB har fått i uppdrag av regeringen att följa upp arbetet med Agenda 2030 och ge en statistisk lägesbild av hur Sverige lever upp till målen.

– Vi ser inte jättestora förändringar sedan 2015. Flera av de utmaningar vi såg då kvarstår, säger Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig på SCB.

Det gäller inte minst inom klimat- och miljöområdet. I Agenda 2030 finns bland annat ett nationellt mål om noll nettoutsläpp av klimatgaser senast 2045. Sveriges inhemska koldioxidutsläpp minskar visserligen – men inte i den takt som krävs för att nå målen.  Om dessa ska nås krävs en kraftig acceleration i minskningen av utsläpp.

– Det är centralt att få ner transportutsläppen och utsläppen från industrin om de svenska klimatåtagandena ska kunna uppnås. Man kan också konstatera att den svenska konsumtionen driver utsläpp utomlands, och det motverkar målet om hållbara konsumtionsmönster, säger Viveka Palm, biträdande avdelningschef på SCB och adjungerad professor i tillämpad miljöekonomi på KTH.

Problem med flera miljömål

Som det ser ut i dag kommer Sverige inte heller att nå målet om hållbart nyttjande av hav och marina resurser till 2020. Problemen med övergödning, farliga ämnen, svaga fiskbestånd, främmande arter och påverkan på känsliga havsmiljöer kvarstår.

Förlusten av biologisk mångfald har inte hejdats och hastigheten med vilken arter försvinner har inte bromsats.

Mellan 2010 och 2016 minskade den totala mängden uppkommet farligt avfall som kemikalier, färger och lösningsmedel med 13 procent i Sverige. Men per person var genomsnittet (238 kilo) under 2016 mycket högre än i EU (125 kilo).

Sverige klarar flera mål

I rapporten ingår lägesanalyser om hur Sverige ligger till i förhållande till mål och delmål på flera olika områden i Agenda 2030. Det rör sig bland annat om planetär, social och hälsorelaterad hållbarhet. SCB konstaterar att Sverige ligger bra till för att uppnå en stor del av de globala målen, även inom miljö- och klimatområdet.

Några exempel: Långtidsexponeringen för partiklar i luften sjunker, vattenanvändningen minskar generellt, andelen skyddad skogsmark ökar och Sverige lever upp till  målet för skydd av kust- och havsområden.

Rapport: Uppföljning av Agenda 2030 (pdf)

Fakta: Sveriges Agenda 2030-arbete

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Länderna åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, och lovade samtidigt att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå.

SCB har fått i uppdrag av regeringen att ge en statistisk lägesbild av hur Sverige lever upp till målen. Lägesbilden är sammanställd med bidrag från flera myndigheter och organisationer. Sveriges utmaningar i förhållande till målen kan sammanfattas i tre övergripande punkter:

  • Ojämlikheten mellan grupper minskar inte. Inom flera områden ökar de.
  • Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen ska kunna uppnås.
  • Våld och kränkningar minskar inte.

Fakta: De 17 globala målen i Agenda 2030

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

(21 av de 169 delmålen har målåret 2020 i stället för 2030.)