Till innehåll på sidan

Sysselsättningsprognos 2013 – Utvecklingen till 2035 enligt två scenarier

Omslag

Rapporten visar hur sysselsättningen och antal arbetade timmar (timvolymen) förväntas utvecklas till år 2035 enligt två scenarier. Huvudscenariot bygger i första hand på antaganden om att äldre både arbetar längre och fler timmar per vecka än idag samt på ett ökat deltagande på arbetsmarknaden bland utrikes födda. Dessutom antas andelen inrikes födda kvinnor som förvärvsarbetar öka något. Sysselsättningen ökar med 490 000 personer i huvudscenariot och beräknas uppgå till 4,94 miljoner år 2035. Under samma period beräknas den totala timvolymen öka med 17 miljoner timmar till 155,1 miljoner timmar per vecka år 2035. Det motsvarar en ökning på cirka 12 procent.

Enligt nollscenariot antas andelen som förvärvsarbetar och medelarbetstiden bland de förvärvsarbetande ligga kvar på samma nivå som år 2011. Sysselsättningen väntas i nollscenariot uppgå till 4,64 miljoner år 2035, en ökning med 190 000 personer jämfört med år 2011. Vidare beräknas timvolymen öka med 5,9 miljoner timmar till 143,9 miljoner timmar per vecka år 2035. Det motsvarar en ökning på cirka 4 procent.

Försörjningsbördan ökar både i huvudscenariot och nollscenariot. Ökningen till 2035 blir cirka 3 procent i huvudscenariot och 10 procent i nollscenariot.
PDF:
Hela publikationen (2333kb)
Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-am78br1301_pdf
ISBN:
978-91-618-1594-4
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-10-01
Förfrågningar:

Eric Hellsing

010-479 43 16

eric.hellsing@scb.se

Anna Wilén

010-479 40 79

anna.s.wilen@scb.se