Till innehåll på sidan

Skolenhetsregistret

Lämna uppgifterna

Logga in

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi och komvux som särskild utbildning ).

Skolenhetsregistret är anpassat till definitionen av skolenhet som följer av skollagen (2010:800). Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Alla ändringar och uppdateringar i Skolenhetsregistret ska göras direkt i webbportalen, som du når när du i egenskap av uppgiftslämnare loggat in vid ”Lämna uppgifter”.

Huvudmannen utser de personer som ska ha möjlighet att ändra uppgifter i Skolenhetsregistret. Brev eller e-post med inloggningsuppgifter för att lägga till, ändra eller ta bort uppgiftslämnare har skickats till huvudmännen. Anmälda kontaktpersoner och uppgiftslämnare som förlorat sin inloggning kan få en återställningslänk via Logga in. 

Kontrollera gärna minst en gång om året att det är rätt personer som har behörighet att göra ändringar i Skolenhetsregistret.

De av huvudmannen registrerade personerna (uppgiftslämnarna) får inloggningsuppgifter via e-post vid nyregistrering. Vid behov kan huvudmannen skicka nya inloggningsuppgifter.

Inloggningsuppgifter som uppgiftslämnare ger behörighet att kontrollera och göra ändringar i Skolenhetsregistret.

Instruktioner

Tidsplan

En uppmaning att kontrollera och godkänna uppgifterna inför kommande läsår skickas till alla huvudmän i början av juni. För att undvika påminnelser vill vi att uppgifterna ska vara godkända senast 14 juni 2022.

Tänk på att meddela förändringar om era skolenheter i god tid. Många av de undersökningar som SCB gör på uppdrag av Skolverket använder Skolenhetsregistret som källa och har mättidpunkt 15 oktober. Urvalet till dessa undersökningar tas fram i mitten av september.

Vanliga frågor

Vad är en skolenhet?

I skollagen 1 kap. 3 § definieras skolenhet som ”av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad”.

Det ska i alla situationer vara tydligt för elever och personal vem som är ansvarig rektor för den skolenhet de tillhör.

Hur många rektorer får finnas per skolenhet?

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av rektor. Bara den som har anställts för att leda och samordna verksamheten vid en skolenhet får kallas rektor. Det får endast finnas en rektor per skolenhet.  Om det lokalt inrättas andra ledningsfunktioner får dessa inte benämnas på ett sätt som kan skapa tvekan om vem som är rektor.

Kan en rektor ansvara för flera skolenheter?

Rektorn kan vara rektor för en eller flera skolenheter. Det kan finnas flera skolenheter inom samma byggnad och då måste deras namn skilja sig åt.

Vilka verksamheter kan finnas?

En skolenhet kan bestå av fler än en skolform (exempelvis förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem) och kan finnas i en eller flera byggnader.
I skolenhetsregistret används samma skolenhetskod oavsett verksamhetsform.

Vad är en skola?

Huvudmän har möjlighet att ange ett gemensamt namn som samlar flera skolenheter till en skola. Skolans namn används främst till presentation av skolan på Skolverkets webbplatser som vänder sig till elever och föräldrar, t.ex. Välja skola. I de fall ett gemensamt namn för flera skolenheter förekommer från Skolenhetsregistret kommer det namnet att användas i Välja skola.

Vem ska lämna uppgifter?

Alla huvudmän är skyldiga att lämna in uppgifter om sin planerade skolverksamhet och redovisa uppgifterna på respektive skolenhet. Uppgifter som inte går att hänföra till en skolenhet får istället redovisas på en central insamlingsenhet hos huvudmannen.

Skolverksamhet som utförs på entreprenad av en utbildningsanordnare som inte är huvudman för utbildningen ska hänföras till dessa centrala enheter och redovisas av huvudmannen.

Vad händer om jag inte lämnar uppgifter?

Tidigare uppgifter finns kvar med en markering om att de inte har godkänts innevarande år.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken redovisas på skolenhetsnivå i Skolverkets statistiksök.

Statistiksök 

Information om utbildningar presenteras på skolenhetsnivå på Skolverkets utbildningsguide.

utbildningsguiden.skolverket.se

Målgrupperna för dessa webbplatser är rektorer, skolledare, kommunala tjänstemän samt elever och föräldrar. Observera att skolenheten kommer att visas med det namn som ni har angivit i Skolenhetsregistret på dessa webbplatser.

Skolverkets webbplats 

Juridisk information

Uppgiftslämnarskyldighet gäller enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800).

Insamlingen regleras av förordningen (2020:833) om Skolenhetsregister och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2021:22).

Aktuellt

Från januari 2023 kommer Skolenhetsregistret att förvaltas av Skolverket.
Information om övergången och eventuella förändringar i samband med den kommer att tillgängliggöras successivt. Ambitionen är att förändringarna ska medföra förbättringar för uppgiftslämnare och användare av Skolenhetsregistret.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/skolreg