Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik för privat sektor (SLP)

Lämna uppgifterna

Logga in

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen syftar till att årligen belysa löneförhållanden för olika kategorier som yrkesgrupper, näringsgrenar, åldersgrupper etc. inom den privata arbetsmarknaden. Användare av denna statistik är bland annat arbetsmarknadens parter, olika statliga och regionala organ, företag, forskare, massmedia och enskilda personer.

Instruktioner

Kom ihåg: Yrke ska redovisas enligt SSYK 2012.

Läs igenom instruktionerna innan du börjar, det underlättar ditt arbete.

Instruktion för löneredovisning (pdf)

Postbeskrivning för fillämning (pdf)

Excelmall SLP (xlsx)

Uppgiftslämnandet sker via webblankett eller fil. Om du har svårt att redovisa elektroniskt, kontakta oss. 

I flera lönesystem finns det möjlighet att ta ut denna statistik som en rapport. Om rapporten tas ut från lönesystemet så var observant på att systemet är rätt inställt. Kontrollera exempelvis att anställda är korrekt inlagda i personregistret, att efterfrågade uppgifter är kopplade till rätt lönearter och att eventuell frånvarotid är registrerad. Kontakta din systemleverantör om du har frågor om detta.

Om du lämnar uppgifter via textfil (.txt) ska den vara 300 tecken lång. Om filen inte är det, var vänlig kontakta er lönesystems­leverantör.

Tidsplan

Informationsbrev med inloggningsuppgifter skickas ut vecka 40 och sista insändningsdag är 30 oktober 2020.

Vanliga frågor

Vad är CFAR-nummer?

Varje arbetsställe har ett unikt 8-siffrigt CFAR-nummer som är tilldelat av SCB. Med arbetsställe avses varje adress där verksamhet bedrivs.

Uppdelningen på olika arbetsställen är viktig för att SCB ska kunna göra en korrekt statistikredovisning på bransch och regional nivå.

Observera att CFAR-nummer inte ska förväxlas med det arbetsställenummer som företag med fler än ett arbetsställe använder vid redovisning av kontrolluppgifter.

Om du saknar CFAR-nummer för ett arbetsställe kan du använda vår sökfunktion:

Måste mitt företag lämna in, kan inte SCB välja något annat företag i stället?

Nej, det kan vi inte. En förutsättning för att stickprovstekniken ska ge tillförlitlig statistik är att de utvalda företagen verkligen medverkar i undersökningen. Utvalda företag som inte medverkar kan inte ersättas av andra. De bidrar istället till undersökningens bortfall. Statistik med högt bortfall riskerar att bli missvisande och kan i värsta fall leda till felaktiga uppfattningar bland företrädare för stat och näringsliv, opinionsbildare och andra användare.

Jag lämnar statistik för mitt företag till vår arbetsgivarorganisation, måste jag ändå lämna till SCB?

Nej, det behöver du inte. SCB har för lönestrukturstatistiken ett samarbete med några arbetsgivarorganisationer för att minska uppgiftslämnarbördan för företagen. Arbetsgivarorganisationerna sköter insamlingen av materialet och rapporterar centralt till SCB. Om ni trots detta får en enkät från två håll, kontakta SCB.

Följande arbetsgivarorganisationer ingår i samarbetet:

  • Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO)
  • Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (FASTIGO)
  • Arbetsgivarföreningen KFO (KFO)
  • Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)
  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Svenskt Näringsliv
  • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Har ni frågor angående insamlingen kontakta respektive arbetsgivarorganisation.

Jag är egen företagare och har inga anställda. Hur ska jag redovisa?

Personer som inte har någon överenskommen lön och som arbetar mycket oregelbundet och där det är svårt att beräkna lön i relation till arbetad tid, ska inte ingå i löneredovisningen. Meddela SCB genom att logga in och besvara första frågan med ett nej eller kontakta oss.

Nya löneavtalet är inte klart till sista insändningsdag. Vad gör jag?

Eftersom lönestatistiken för 2019 ska vara klar under 1:a kvartalet 2020 kan vi inte avvakta det nya löneavtalet. Redovisa enligt det nu aktuella löneläget och sänd in uppgifterna till angivet insändningsdatum. Ange som en kommentar att den gamla lönenivån redovisas.

Vi har inte arbetad tid i lönesystemet. Hur ska vi beräkna arbetade timmar?

För att beräkna arbetade timmar, multiplicera den överenskomna veckoarbetstiden med antal veckor under september. Lägg till eventuell övertid/mertid samt drag ifrån frånvaro i form av sjukdom, semester etc.
Exempel: (40 timmar x 4,35 veckor) + 6 timmar övertid – 24 timmar (3 semesterdagar) = 156 timmar.

Hur redovisar jag anställda med långa ackord?

Ackordslönen i fråga 11 ska stå i relation till redovisade timmar i fråga 9 och ska enbart avse det som är intjänat under september månad.

Övertiden hamnar i en "övertidsbank". Hur ska jag göra då?

Det är endast den kontant utbetalda övertiden/mertiden som motsvarar de angivna timmarna i fråga 10 som ska redovisas. Är det oklart om timmarna kommer att betalas ut kontant eller i form av ledig tid, ska de antas bli kontant betalda och tas med i fråga 10. Antal arbetade övertidstimmar ska även ingå i fråga 9.

Varför ska jag fylla i personnummer?

Personnummer behövs för att underlätta framtagning av statistik avseende ålder, kön och utbildning. Personnumren möjliggör även jämförelser mot föregående år. Enskilda företag och individer kan aldrig urskiljas i SCB:s statistikredovisning. Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade.

Jag har sett att vi behöver uppdatera våra yrkeskoder till SSYK 2012. Vad innebär det?

Från och med undersökning år 2014 ska den officiella lönestatistiken samla in yrkeskoder enligt SSYK 2012. Detta innebär att yrkes uppgifter för samtliga anställda på företaget behöver uppdateras enligt den nya klassifikationen. För att underlätta arbetet med att uppdatera yrkesuppgifterna för de anställda på företaget finns hjälpmedel på vår webbplats.

Vad är SSYK och vad används det till?

SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering) är ett system för klassificering av individers yrke eller arbete. SSYK används i lönestrukturstatistiken för att kunna redovisa statistiken uppdelad på olika yrken.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet arbetsmarknad samt i en statistiknyhet. Publicering sker i maj året efter referensåret.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99). Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och av Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2014:21).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Se även

Aktuellt

Hantering av korttidsarbete

I det länkade dokument nedan så finns förtydliganden om vilka variabler som påverkas i rapporteringen för anställda som haft  korttidsarbete under september månad.

Hantering av KTA- lönestrukturstatistik

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 08.00-16:30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/slp