Till innehåll på sidan

Jämställdhetsstatistik

Här hittar du länkar till statistik som kan användas i uppföljningar av jämställdhet i regioner eller kommuner. Statistiken finns i databaser som du själv kan ladda ned tabeller från. Tidigare tog SCB fram regional jämställdhetsstatistik som vi tog betalt för. Det kunde vara tabellpaket eller fickböcker med statistik om jämställdhet i olika regioner. All statistik som tidigare togs fram på beställning finns inte i länkarna här nedanför. Det beror på att delar av den statistiken var specialbearbetningar. Just nu pågår ett arbete med att göra mer regional jämställdhetsstatistik tillgänglig gratis på webben. Det ska också bli lättare att ta del av statistiken utan att själv behöva använda databaser.

Befolkning

Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968–2020
Källa: SCB

Inrikes och utrikes födda efter region, ålder och kön. År 2000–2020
Källa: SCB

Flyttningar efter födelseregion, region, ålder och kön. År 2002–2020
Källa: SCB

Hälsa

Ohälsotalet med fördelning efter kommun, år och åldersgrupp
Källa: Försäkringskassan

Arbetsskadestatistik, antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro
Källa: Arbetsmiljöverket

Statistik om pågående sjukfall efter antal dagar
Källa: Försäkringskassan

Statistik om sjuk- och aktivitetsersättning
Källa: Försäkringskassan

Vikt, BMI (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent)
Källa: Folkhälsomyndigheten

Alkoholvanor (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent)
Källa: Folkhälsomyndigheten

Tobaksvanor (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent)
Källa: Folkhälsomyndigheten

Utbildning

Jämförelsetal
Källa: Skolverket

Befolkning 16-74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 1985–2019
Källa: SCB

Antagna som påbörjar studier
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

Barn och familj

Summerad fruktsamhet efter region och kön. År 2000–2019
Källa: SCB

Statistik om föräldrapenning
Källa: Försäkringskassan

Jämförelsetal
Källa: Skolverket

Antal hushåll och personer efter region, hushållstyp och antal barn. År 2011–2020
Källa: SCB

Antal hushåll och personer efter region, hushållstyp grov, antal barn och ålder på yngsta barnet i hushållet. År 2011–2020
Källa: SCB

Statistikdatabas för äldreomsorg
Källa: Socialstyrelsen

Förvärvsarbete

Befolkningen 16+ år (RAMS) efter region, sysselsättning, ålder och kön. År 2004–2018
Källa: SCB

Befolkningen 16+ år (RAMS) i riket efter sysselsättning, födelseregion, senaste invandringsår, ålder och kön. År 2004–2018
Källa: SCB

Anställda 16-64 år med bostad i regionen (nattbef) efter län, yrke (3-siffrig SSYK 2012), ålder och kön. År 2014–2018
Källa: SCB

Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS) efter region, arbetsställets sektortillhörighet, ålder och kön. År 2004–2018
Källa: SCB

Statistikportalen – nystartade företag, enkätdata samt uppföljning nystartade företag
Källa: Tillväxtanalys

Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommungräns (RAMS) efter kommun och kön. År 2004–2018
Källa: SCB

Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över länsgräns (RAMS) efter län och kön. År 2004–2018
Källa: SCB

Statistik om arbetssökande, deltidsarbetslösa och timanställda, öppet arbetslösa
Källa: Arbetsförmedlingen

Inkomst

Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 respektive år (antal personer, medel- och medianinkomst samt totalsumma) efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 1991–2019
Källa: SCB

Andel personer i hushåll med låg respektive hög inkomst i förhållande till medianen efter region, hushållstyp och ålder. År 2011–2019
Källa: SCB

Disponibel inkomst för hushåll efter region, hushållstyp och ålder. År 2011–2019
Källa: SCB

Privat pensionssparande för inkomsttagare (antal inkomsttagare, andel med pensionssparande, medelvärden och totalsumma) efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 2000–2015
Källa: SCB

Statistikdatabas för ekonomiskt bistånd-årsstatistik
Källa: Socialstyrelsen

Kriminalitet

Statistikdatabas över olika typer av anmälda brott
Källa: Brå

Misstänkta efter brottstyp
Källa: Brå

Sociala relationer (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent)
Källa: Folkhälsomyndigheten

Makt och inflytande

Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) efter region, yrke (3-siffrig SSYK 2012), arbetsställets sektortillhörighet och kön. År 2014–2018
Källa: SCB

Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) efter region, yrke (3-siffrig SSYK 2012), näringsgren SNI2007 (grov nivå) och kön. År 2014–2018
Källa: SCB

Allmänna val, valresultat
Källa: SCB