Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 22 maj
  Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 043 000 i april 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 78 000 jämfört med april 2017. Antalet fast anställda ökade med 116 000 till 3 872 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,5 miljoner per vecka vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 4,2 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 366 000 och arbetslöshetstalet till 6,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 6,1 procent.

 • 21 maj
  Ökad upplåning i obligationer

  Den totala upplåningen av räntebärande värdepapper i Sverige ökade med 124 miljarder kronor under april och uppgick till 7 907 miljarder kronor vid månadens utgång. Den totala upplåningen består främst av obligationer till ett värde av 6 789 miljarder kronor som ökade med 140 miljarder kronor under april jämfört med föregående månad.

 • 17 maj
  Miljöskatteintäkterna fortsätter att öka

  Svenska statens intäkter från miljöskatter uppgick 2017 till 98,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,6 miljarder kronor sedan 2016 men ökningen är lägre jämfört med de föregående åren. Då ökade intäkterna med mer än 11 miljarder från år 2014. De miljömotiverade subventionerna uppgick år 2017 till 10,1 miljarder kronor och är den högsta nivån sedan tidsseriens början år 2000. Det är en ökning med cirka 7 procent jämfört med 2016.

 • 17 maj
  Antalet anställda i privat sektor ökade

  Under första kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 017 000 personer, en ökning med 93 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 67,4 procent. I den privata sektorn ökade antalet anställda med 89 000 till 3 014 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 158,8 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat var det en ökning med 1,9 procentenheter. Antalet arbetslösa uppgick till 355 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,6 procent, en minskning med 0,5 procentenheter.

 • 17 maj
  Minskat antal påbörjade lägenheter under första kvartalet 2018

  Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 14 450 nya lägenheter under första kvartalet 2018. Det är 13 procent färre lägenheter jämfört med motsvarande period 2017 då 16 556 lägenheter började byggas. Det är första gången antalet påbörjade lägenheter minskar under årets första kvartal sedan 2012. Då påbörjades 30 procent färre lägenheter än under första kvartalet 2011.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 142 686

mars 2018

Inflationstakt enligt KPIF 1,9 %

april 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 327,10

april 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,9 %

kvartal 4 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

Norsk gränshandel i Sverige större än någonsin

Norrmännen handlar allt mer i Sverige, framför allt mat och alkohol. På sex år har norrmännens konsumtion i Sverige ökat med 29 procent. År 2017 uppgick den till 19,5 miljarder svenska kronor.

AKU beskriver den svenska arbetsmarknaden

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) beskriver den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen är ett viktigt underlag för politiska beslut som handlar om arbetsmarknad, sysselsättning och ekonomi. AKU genomförs en gång per månad.

EU viktigast för svensk handel och investeringar

Svenska företags ägarintressen utomlands växer i takt med exporten. Under 2000-talet har svenska bolag ökat sina direktinvesteringar inom EU, det vill säga etablering eller uppköp av befintliga företag, med 181 procent. År 2016 uppgick investeringarna i EU till 2 058 miljarder svenska kronor.

Fler artiklar

Aktuellt

Blandade indikatorer

Den senaste månadsstatistiken ger ingen entydig bild över konjunkturläget. Det är fortsatt en positiv trend men inom flera områden har ökningstakten mattats. En tolkning av detta är att det råder högkonjunktur och vissa branscher börjar närma sig kapacitetstaket.

Nya numret av SCB-Indikatorer

14 450 

var den preliminärt påbörjade nybyggnationen av lägenheter under det första kvartalet 2018. Det är 13 procent färre lägenheter jämfört med motsvarande period 2017 då 16 556 lägenheter började byggas. 

Läs mer om påbörjad nybyggnation av lägenheter

Lärarprognos 2017: Stor brist på lärare

Bristen på lärare är i dag stor inom både förskola och skola. En prognos av lärarbehovet fram till år 2031 visar att antalet barn och ungdomar kommer att fortsätta öka, vilket medför ett växande behov av lärare.

Läs mer om lärarbristen

Kalendarium

Hela kalendariet