Till innehåll på sidan

Avlönings- och pensionsstatistik 1881–1915 (BiSOS X)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet avlönings- och pensionsstatistik.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. X, Av­lönings‑ och pensions­statistik

Om innehållet

1881

Statsrådet, Högsta domstolen och de centrala ämbets­verken samt för Riks­dagen och dess ämbetsverk

1883

Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet med tillhörande stater och kårer

1886

Landförsvars­departe­mentet och Sjö­försvars­departe­mentet med till­hörande stater och kårer

1887 (mars)

Civildeparte­mentet med till­hörande stater och kårer

1887 (juli)

Civildeparte­mentet med till­hörande stater och kårer Finans­departe­mentet med till­hörande stater och kårer

1889

Ecklesiastikdeparte­mentet med till­hörande stater och kårer (Dom­kapitlen, Präster­skapet samt Kyrko­förvalt­ningen och kyrko­betjäningen)

1891

Ecklesiastikdeparte­mentet med till­hörande stater och kårer (Under­vis­nings­anstalter, Akademier samt Vittra och Lärda Sam­fund, Medicinal­staten, Allmänna Väl­gören­hets­inrätt­ningar och Fromma Stiftelser samt Pensions­anstalter)

1899

Landstingen och av Landstingen under­stödda anstalter samt vissa därmed jämförliga inrättningar

1912

Häradens eller med häraden mer eller mindre samman­fallande distrikts förvalt­nings­organ samt inne­havare av kommunala och municipala tjänste­befatt­ningar i samt­liga lands­kommuner och municipal­samhällen (inklusive köpingar, som ej bildar egen kommun)

1915

Innehavare av kommunala tjänste­befatt­ningar i städerna samt inne­havare av kommunala tjänste­befatt­ningar i köpingar, som bildar egna kommuner