Till innehåll på sidan

Hälso- och sjukvården 1861–1910 (BiSOS K)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso‑ och sjuk­vården

Innehållet

1. Hälso- och sjukvården

Digitaliserade publikationer i denna serie

Den underdåniga berättelsen inne­håller särskilda redo­görelser för:

 1. Civila sjukvården
 2. Besiktningar av bevärings‑man­skapet
 3. Arméns och flottans sjukvård
 4. Barnmorske­väsendet
 5. Skyddskoppymp­ningen
 6. Medico-legalaförrätt­ningar
 7. Apoteksväsendet
 8. Veterinärväsendet
 9. Understöd för vetenskapliga utrikes resor
 10. Sundhetskollegiums ämbets­verk­samhet och en jäm­förande över­sikt av sjuk­vårds­personalen och anstalterna i riket
 11. Bihang: Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare


2. Sinnessjukvården

Digitaliserade publikationer i denna serie

Den underdåniga berättelsen inne­håller sär­skilda redo­gör­elser för sjuk­vården vid hospi­talen (sinnes­sjuk­vården), religions­under­vis­ningen och själa­vården, bygg­naderna, utred­ningen (beklädnad, inventarier m.m.), utspis­ningen samt de sjukes syssel­sätt­ning, var­till slut­ligen kommer upp­gift å inkomster och utgifter eller den s.k. hospitals­fondens ställning.

Hälso- och sjukvården 1851–1860 finns i Föregångare till BiSOS K

Senare statistik utgavs i flera olika serier inom Sveriges officiella statistik, se Hälso‑ och sjuk­vård 1911–1996