Till innehåll på sidan

Postverket 1864–1910 (BiSOS M)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet postverket.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Post­verket

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

Berättelsen om Postverkets förvaltning utgavs av General­post­styrelsen.

Statistiken omfattar bland annat:

  • De fasta postanstalterna
  • Postkommunikationslinjerna – järn­vägs‑, lands­vägs‑ och sjö­linjer
  • Posttrafiken med antalet post­för­sänd­elser samt tidningar och tidskrifter
  • Antalet platser i postdiligenserna för resande
  • Antalet expedierade lösväskor
  • Postförsändelser med assurerade värde, post­anvis­ningar och post­för­skotts­belopp samt prenu­mera­tions­avgifter för tidningar och tid­skrifter
  • Inkomster och utgifter vid post­kontoren och post­expeditionerna.


Den 12 mars 1875 ratificerade Kungl. Maj:t fördraget om bildandet av en allmän post­förening (senare benämnd Världs­post­föreningen). Från år 1877 fanns också uppgifter om post m.m. mellan medlemsländerna.

Åren 1877–1885 var berättelsen delad på:

  • Postverkets förvaltning i Sverige
  • Postförbindelsernas utsträckning och postutväxlingen inom Världspostföreningen.