Till innehåll på sidan

Telegrafväsendet (BiSOS I)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet Telegrafväsendet

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Tele­grafväsendet BiSOS I 

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

Telegrafväsendet innehåller text och statitiska upp­gifter om den elektriska och den optiska tele­graf­mottagningen.

Vidare behandlar Telegraf­styrelsens årliga berätt­else tele­graf­nätets till­växt, stationer, linjer och tråd­led­ningar, tele­gram­växling och porto­inkomst med mera. Man kan även läsa om inter­nationella över­ens­kommelser och få upp­gifter om trafiken melllan Sverige och utlandet.

I nästan varje häfte finns grafiska fram­ställ­ningar över Svenska Stats­tele­graf­verkets utveck­ling från 1853 och framåt samt en tele­graf­karta över Sverige.