Till innehåll på sidan

Undervisningsväsendet 1872–1911 (BiSOS P)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet Undervisningsväsendet.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. P, Under­vis­nings­väsendet

Digitaliserade publikationer i denna serie

Innehåll

BiSOS P Undervisningsväsendet omfattar de allmänna läro­verken för läsåren 1876/77–1910/11, folkunder­visningen 1868 och folk­skolorna 1882–1910.

Bilagorna till allmänna läroverken 1899/1900 och 1909/10 inne­håller redo­görelse för de arbeten, som varit begagnade vid under­vis­ningen, jämte uppgift om de läro­verk, där varje arbete har använts.