Till innehåll på sidan

Femårsberättelser 1817–1855

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Statistik på länsnivå. Berättelsen för länet beskriver för­håll­anden i länet och dess utveck­ling inom en rad olika områden-

Sammanfattande serietitel: Kongl. Maj:ts befall­nings­hafvandes fem­års­berättelser

Överståthållaren i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts Befall­nings­havande (Lands­hövdinge­ämbetet) i rikets 24 län avgav till Kungl. Maj:t under­dåniga fem­års­berättelser.

Statistiska centralbyrån samlade in och utgav berätt­elserna och oftast ett samman­drag länsvis i tabellform.

Berättelsen för länet beskriver för­håll­anden i länet och dess utveck­ling oftast med följande rubriker:

  1. Länets allmänna beskaff­enhet
  2. Invånare
  3. Näringar, jordbruk, boskaps­skötsel, skogarna, bergs­rörelsen, fabriker, bi­näringar, handel
  4. Politisk förvaltning, kammarverk, stats­bidrag, skolor, hälso­vård, fattig­för­sörjning
  5. Politie, Sockenmagasiner, spar­banker, marknader
  6. Städer.

Notera: Sammandrag länsvis utkom inte för 1817–1821, 1828–1832. Berätt­elsen från Stock­holms stad utkom inte för fem­års­perioden 1817–1821.

Ingående femårsberättelser i läns­nummer­ordning: