Till innehåll på sidan

Vanligare pendla till friskola

Publicerad: 2017-06-09

I Stockholms län är det vanligare än i andra delar av landet att elever går i en skola utanför sin hemkommun. Dessa så kallade pendlare har vanligtvis ett längre avstånd till sin skola än de som går i hemkommunen. Men avståndet till skolan kan vara långt också för de som bor och går i skolan i samma kommun.

Enligt närhetsprincipen har en elev rätt att bli placerad i en grundskola nära hemmet. Det kan dock finnas olika anledningar till varför eleven väljer en annan skola än den som ligger geografiskt närmast. Valet av skola kan exempelvis bero på skolans profil eller inriktning. Elever som går i skolan i en annan kommun än de bor i räknas här som pendlare. En icke-pendlare är således en elev som både bor och går i skolan i samma kommun.

3 procent av grundskoleeleverna pendlar

Ungefär 3 procent av grundskoleeleverna i Sverige pendlade under höstterminen 2016 till en skola i en annan kommun. Det motsvarar 32 500 av drygt en miljon elever. Det är ungefär lika vanligt att pendla bland flickor och pojkar. Ju äldre eleverna är desto vanligare är det att de pendlar. I högstadiet är andelen omkring 5 procent. Av mellanstadieeleverna pendlar nästan 3 procent medan knappt 2 procent av eleverna i lågstadiet pendlar till en annan kommun för att gå i skolan.

Andelen elever som valt att gå i en fristående skola har vuxit sedan införandet av friskolereformen 1992 och under hösten 2016 gick nästan 15 procent av alla grundskolelever i en fristående skola. Friskolor finns inte alltid i den kommun eleven bor i och eleven kan därför behöva pendla till en annan kommun. Det är också vanligare att elever pendlar till fristående skolor än till kommunala skolor, drygt 12 procent av eleverna i fristående skolor pendlade till skolan under höstterminen 2016. Av eleverna i kommunala skolor var motsvarande andel drygt 2 procent.

Hög andel pendlare i Stockholms län

Elever i olika delar av landet pendlar i olika stor utsträckning. Många av de kommuner som har en relativt hög andel elever boende i en annan kommun som pendlar till kommunen ligger i Stockholms län. Högst andel har Täby kommun där drygt 17 procent av eleverna i grundskolan bor i en annan kommun.

Eleverna som pendlar till någon av Täbys grundskolor kommer från 22 olika kommuner. Även Sundbyberg och Solna har en förhållandevis hög andel elever som pendlar till kommunens grund­skolor. Kommuner utanför Stockholms län som har en hög in-pendling av elever är Ystad, Lund och Malå. Till Stockholms stad pendlar elever från 61 andra kommuner och det är även dit flest antal elever reser för att gå i skolan, drygt 8 300.

Vänder vi på perspektivet och tittar på vilka boendekommuner det är vanligast att elever pendlar från är det också många som ligger i Stockholms län. Omkring en av fem grundskoleelever boende i Solna respektive Sundbyberg pendlar över kommungränsen för att gå i en annan kommuns skola. Från Solna pendlar eleverna till 22 andra kommuner. Det är även relativt vanligt att pendla till sin skola bland barn som bor i Burlöv, Nordanstig och Skinnskatteberg.

Stor andel pendlare i Stockholms län

De tio kommunerna med störst andel inpendlare, elever i grundskolan, höstterminen 2016

Skolkommun Antal elever
i kommunen
Andel av eleverna
som pendlar
till kommunen
Antal kommuner
eleverna pendlar
från
Täby 10 400 17 22
Sundbyberg 3 700 15 19
Solna 4 600 12 25
Ystad 3 000 11 9
Danderyd 4 900 10 16
Tyresö 6 000 10 14 
Stockholm 89 500  61 
Sollentuna 9 800  20 
Lund 12 700  28 
Malå 300 

Täby har störst andel in-pendlare. Det är 17 procent av eleverna som går i grundskola i Täby som bor i en annan kommun. Eleverna som pendlar till Täby för att gå i skolan bor i 22 olika kommuner.

De tio kommunerna med störst andel ut-pendlare, höstterminen 2016

Hemkommun Antal elever
i kommunen
Andel av eleverna
som pendlar
till en annan
kommun
Antal kommuner
eleverna pendlar
till
Solna 5 200 22 22
Sundbyberg 3 900 19 13
Burlöv 1 900 17 11
Nordanstig 1 000 16 3
Vaxholm 1 600 15 7
Skinnskatteberg 400 15 5
Värmdö 5 600 15 16
Österåker 5 600 14 16
Huddinge 13 200 14 29
Vallentuna 4 300 14 15

Av samtliga grundskoleelever som bor i Solna går 22 procent i skolan i en annan kommun. Totalt pendlar dessa elever till 22 olika kommuner.

Hälften av eleverna har längre än en kilometer till skolan

Avståndet mellan hemmet och skolan skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Totalt sett i landet är medianavståndet mellan hemmet och skolan knappt en kilometer. Det innebär att hälften av alla elever har närmare än en kilometer till skolan medan den andra hälften har längre än en kilometer till den skola de går i. För elever som pendlar till sin skola är medianavståndet elva kilometer, både för dem som pendlar till kommunala skolor och för dem som pendlar till fristående skolor. För de elever som inte pendlar är medianavståndet till skolan ungefär två kilometer för de som går i en fristående skola medan medianavståndet för elever i kommunala skolor är strax under en kilometer.

Det högsta medianavståndet till skolan för pendlare har elever som bor i Piteå kommun. För dessa elever är medianavståndet mellan hemmet och skolan 45 kilometer. Även bland elever i Luleå och Ljungby är medianavståndet över 40 kilometer för dem som pendlar till en skola i en annan kommun. Lägst medianavstånd för pendlare går att hitta bland kommuner i Stockholms län, kommuner där det även är relativt vanligt att pendla till en annan kommun för att gå i skolan. För elever boende i Solna och Sundbyberg, där var femte går i skolan i en annan kommun, är medianavståndet mellan hemmet och skolan knappt fyra kilometer för elever som pendlar.

Även för elever som går i skolan i sin hemkommun kan avståndet vara förhållandevis stort. Elever i Ydre har ett medianavstånd mellan hemmet och skolan på nästan åtta kilometer. Även för elever som bor och går i skolan i Bräcke eller i Bjurholm är medianavståndet relativt högt, sex respektive fem kilometer. Lägst medianavstånd bland icke-pendlare har elever i Salem. Där har hälften av eleverna mindre än 544 meter till skolan.

Fakta

Medianen är ett statistiskt mått som delar ett ordnat datamaterial i två lika stora delar. Är medianavståndet sju kilometer betyder det att hälften av eleverna har kortare än sju kilometer till skolan medan avståndet för den andra hälften är längre än sju kilometer.

Medianavståndet i kilometer har beräknats genom att använda koordinater på elevens folkbokföringsadress och skola. Avståndet som anges är fågelvägen och alltså inte samma avstånd som verkligt pendlingsavstånd med bil, tåg eller annat färdsätt.

Kontakt

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se

Etiketter