Till innehåll på sidan

Barnfamiljer flyttar ofta till mammans födelselän

Publicerad: 2018-12-10

Under 2017 flyttade mer än 1,2 miljoner personer inom Sverige. För de barn under sju år som flyttade från sitt födelselän gick flytten i hälften av fallen till ett län som minst en av barnets föräldrar är född i. Flytten gick oftare till mammans födelselän än till pappans.

Under 2017 var det 1 249 000 personer som flyttade inom Sverige. Det innebär att cirka var åttonde person gjorde en inrikes flytt under året. De flesta flyttar är relativt korta. Närmare två tredjedelar av dem är inom kommunen, 20 procent av flyttarna är mellan två kommuner men inom samma län och i 15 procent av fallen går flytten över en länsgräns.

Flyttar sker under två perioder i livet

Det är i första hand under två perioder i livet som flyttar sker. Den ena perioden omfattar de åldrar som innebär att de flesta lämnar sitt föräldrahem, att många börjar studera på universitet, etablera sig på arbetsmarknaden och bilda familj. Ungefär hälften av alla flyttar inom Sverige görs av personer i åldersgruppen 18–36 år.

Många flyttar i 25-årsåldern

Antal personer som flyttade inom Sverige efter ålder och kön, 2017

Diagram Antal personer som flyttade inom Sverige efter ålder och kön, 2017

Allra flest flyttar görs av personer i åldrarna 24–26 år. Fler kvinnor än män flyttar i åldrarna 19–25 år samt i de äldsta åldrarna. Det senare beror på att det finns fler äldre kvinnor än män. Fler män än kvinnor som flyttar är det främst i åldrarna kring 35 år.

Eftersom många flyttar sker när en familj nyligen har bildats eller blivit större är det också många barn som flyttar, framför allt de yngsta barnen. När barnen har kommit upp i skolåldern sker färre flyttar och det är ett lågt antal flyttar fram tills 18 års ålder.

Kontaktnät kan påverka

Ungefär 12 procent av flyttarna som barn under sju år gör går mellan två län. Det är således en något lägre andel än för hela befolkningen. Vid en närmare titt på de barn under sju år som flyttade från sitt födelselän gick hälften av flyttarna till ett län som någon av föräldrarna var född i, givet att minst en förälder är född i Sverige.

Detta innebär sannolikt att flytten för många går till en plats som inte är helt ny för familjen. Det kan finnas ett etablerat kontaktnät. Kanske bor barnets mor- eller farföräldrar i närheten av den nya bostaden.

Vart femte barn flyttar under sitt första levnadsår

Antal barn 0–6 år som flyttade efter ålder, 2017

Diagram Antal barn 0–6 år som flyttade efter ålder, 2017

Mer än 25 000 av de barn i Sverige som ännu inte fyllt 1 år flyttade 2017. Det motsvarar ungefär vart femte barn i den åldersgruppen. Drygt en tredjedel av dem flyttade till en annan kommun. Antalet barn som flyttar minskar med stigande ålder och av 6-åringarna flyttade knappt 15 000. Med stigande ålder ökar andelen som flyttar inom samma kommun, medan andelen som flyttar över en länsgräns är relativt stabil.

Norrbottens län hade störst andel ”hemvändare”. Av de barn under sju år som flyttade in i länet 2017 hade tre av fyra minst en förälder som var född i länet. Av de barn som flyttade till Uppsala län hade en av fyra någon förälder som var född där. Även i Hallands län och Södermanlands län var andelen låg. Gemensamt för dessa tre län är att de ligger nära storstadsområden.

Norrbotten har stor andel hemvändare

Andel av inflyttade barn 0–6 år som flyttat till förälders födelselän, 2017. Procent

Diagram Andel av inflyttade barn 0–6 år som flyttat till förälders födelselän, 2017. Procent

För alla län var det vanligare att de inflyttade barnen kom till mammans födelselän än till pappans. Störst var skillnaden i Jönköpings och Örebro län där det var mer än dubbelt så vanligt att flytten gick till endast mammans födelselän än till endast pappans födelselän.

När flytten för ett barn går till ett län som minst en av föräldrarna är född i är det vanligast att flytta till mammans födelselän. Nästan hälften av dessa flyttar går till det län där mamman, men inte pappan, är född. Ungefär en tredjedel av barnen flyttar till pappans födelselän och vart femte till det län där båda föräldrarna är födda.

Fakta: Bygger på folkbokföringen

Statistiken bygger på folkbokföringsuppgifter. En ändring av adress i folkbokföringen räknas som en flytt. I denna artikel ligger fokus på antalet som flyttat och inte antalet flyttningar. I de fall där en person har flyttat flera gånger så är det den sista flyttningen under året som ligger till grund för statistiken.

Kontakt

Pernilla Brynefelt

Telefon
010-479 62 72
E-post
pernilla.brynefelt@scb.se