Till innehåll på sidan

Regionala skillnader i väljarstödet

Publicerad: 2018-06-04

De rödgröna har störst väljarstöd i norra delen av landet, medan alliansen är starkast i Stockholms län. Så ser väljaropinionen ut i ett regionalt perspektiv enligt SCB:s mätningar. I vissa regioner har opinionen svängt under mandatperioden, i andra har läget varit mer stabilt.

Artikeln bygger på uppgifter under mandatperioden fram till november 2017. Nyare uppgifter från Partisympatiundersökningen i maj 2018 hittar du här http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/54903 

Mellan valen ger opinionsundersökningar en fingervisning om hur väljaropinionen ser ut och förändras. SCB:s Partisympatiundersökning (PSU) visar opinionsläget i maj och november varje år. I november 2017 publicerades för första gången skattningen av ett hypotetiskt valresultat efter region, från maj 2014 och framåt. Därför kan vi nu titta närmare på var i landet partierna har störst väljarstöd och hur opinionen på regional nivå förändras mellan valen.

Stödet för partierna varierar i landet jämfört med hur det ser bland hela väljarkåren. Det som bland annat kan förklara regionala skillnader i väljarbeteende är att befolkningssammansättning och näringsstruktur skiljer sig åt mellan olika regioner.

Här har vi valt att dela in partierna i tre grupper: regeringspartierna (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) samt Vänsterpartiet, allianspartierna, (Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet) och Sverigedemokraterna och tittat närmare på vilket väljarstöd de har i olika regioner med utgångspunkt i resultat från Partisympatiundersökningen under pågående mandatperiod. Uppdelningen i regioner är baserad på den så kallade NUTS-indelningen som används inom EU för statistikredovisning. I artikeln är Sverige indelat i sju regioner.

Skattning av valresultat

Skattning av valresultat ”om det varit val idag” november 2017 per region. Högre, lägre eller ungefär samma stöd jämfört med riksgenomsnittet.

Regeringspartierna + Vänsterpartiet

Karta: Regionala skillnader i väljarstödet

De nuvarande regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, samt Vänsterpartiet – de rödgröna – har störst stöd i väljaropinionen i norra Sverige. I Norra Mellansverige samt Mellersta och Övre Norrland var det samlade väljarstödet för denna konstellation av partier cirka 55 procent i november 2017, det vill säga över riksgenomsnittet på 43 procent.

Det är framför allt Socialdemokraterna som har starkt stöd i norra Sverige. Partiet har traditionellt ett starkt stöd där, vilket syns under den här mandatperioden också. I Stockholms län har partiet lägre stöd än rikssnittet. Vänsterpartiet har tvärtom störst stöd i Stockholms län. Miljöpartiets stöd skiljde sig i november 2017 inte nämnvärt mot rikssnittet i någon av regionerna.

Alliansen

Karta väljarstöd alliansen

Det sammantagna stödet för allianspartierna är störst i Stockholms län, där man hade stöd av nästan hälften av väljarna i november 2017. I övriga regioner är stödet för allianspartierna lägre eller ungefär lika stort som rikssnittet. Stödet för de fyra enskilda partierna ser dock till viss del olika ut i respektive region. 

Moderaterna, som är det största partiet i alliansen, har starkast stöd i Stockholms län. 29,1 procent skulle ha röstat på partiet i november 2017. Under mandatperioden har både Centerpartiet och Kristdemokraterna haft sitt starkaste stöd i Småland inklusive Öland och Gotland, men för Centerpartiet är det framförallt tydligt i slutet av mandatperioden. Liberalerna har under mandatperioden haft ett relativt jämnt väljarstöd i de olika regionerna, men något större stöd i Stockholms län.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har under hela mandatperioden haft störst stöd i Södra Sverige, i november 2017 skulle 21 procent ha röstat på partiet om det hade varit val jämfört med nästan 15 procent i hela Sverige. I övriga regioner är stödet för partiet på samma nivå eller lägre än rikssnittet. I Stockholms län och Mellersta och Övre Norrland var stödet svagast i november 2017, då man hade runt 11 procent av väljarstödet.

Rödgröna stabilt störst i Norrland

Genom de regelbundna mätningarna av väljaropinionen kan man se hur partisympatierna förändras mellan valen. Med regionalt uppdelad statistik ser vi också hur väljaropinionen har förändrats i regionerna under den innevarande mandatperioden. I några regioner har opinionen och ställningen mellan blocken skiftat. I exempelvis Södra Sverige har opinionsstödet generellt varit jämnt mellan de rödgröna partierna och alliansen under mandatperioden, men i november 2016 fanns en tydlig skillnad mellan dem.

I andra regioner har det varit en tydligare skillnad mellan blocken. I exempelvis Mellersta och Övre Norrland har de rödgröna varit det största blocket under hela mandatperioden, trots att stödet tycks ha sjunkit något.

Hur opinionen fortsatt förändras i både landet och de olika regionerna får vi se i kommande mätningar. Hur väljarkåren sen faktiskt röstar visar sig på valdagen i september.

Jämnt mellan blocken i söder

Skattning av valresultat ”om det varit val idag” november 2014 – november 2017 för Södra Sverige. Procent

Diagram: Jämnt mellan blocken i söder

Södra Sverige är en av de regioner där opinionen har skiftat under mandatperioden, och det har varit relativt jämnt mellan de rödgröna partierna och Alliansen. I november 2015 skiljde det dessutom bara ett par procentenheter mellan Sverigedemokraterna och de rödgröna partierna.

Stabil ledning för det rödgröna blocket i norr

Skattning av valresultat ”om det varit val idag” november 2014 – november 2017 för Mellersta och Övre Norrland. ProcentDiagram: Stabil ledning för det rödgröna blocket i norr

I norra Sverige har de rödgröna partierna haft ett relativt stort övertag i opinionen i SCB:s alla mätningar under mandatperioden.

Partisympatiundersökningen (PSU)

Partisympatiundersökningen genomförs två gånger per år, i maj och november. Urvalet består av 9 000 personer som är svenska medborgare och 18 år eller äldre och ungefär 50–55 procent svarar.

I undersökningen ställs frågor om vilket parti man skulle rösta på om det vore ett riksdagsval de närmaste dagarna och vilket parti man står närmast/ sympatiserar med. Den här artikeln baseras på skattningen av ett valresultat vid ett hypotetiskt val vid undersökningstillfället och bygger på resultat från undersökningarna som genomförts från november 2014 till och med november 2017.

För att göra jämförelsen mellan regionerna och hela Sverige har vi delat in väljarstödet i tre kategorier: större stöd än i hela Sverige, stöd som ligger kring resultatet för hela Sverige och lägre stöd än i hela Sverige.

Nästa publicering är den 5 juni 2018

  • Regioner
  • Stockholms län
  • Sydsverige: Blekinge och Skåne län
  • Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
  • Västsverige: Hallands och Västra Götalands län
  • Östra Mellansverige: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
  • Norra Mellansverige: Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
  • Mellersta och Övre Norrland: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

Kontakt

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se