Till innehåll på sidan

Kort analys

Nordbor lägger oftare än sydeuropéer sin fritid på kurser

Senast uppdaterad: 2019-09-06

Går du en utbildning för nöjes skull eller som del av en hobby? Då är du i gott sällskap. Ungefär var sjätte invånare i Sverige går en kurs på fritiden. Men skillnaderna inom EU är stora.

Hur vanligt det är att delta i utbildningar eller kurser på fritiden varierar kraftigt inom Europa. Det visar statistik från undersökningen EU-SILC för 2016, där invånare i EU svarat på frågor om levnadsförhållanden. I 2016 års undersökning ingick en fråga om deltagande i fritidskurser. I Sverige deltog 17 procent i en fritidskurs under 2016, vilket placerar Sverige på en sjundeplats. Medelvärdet för samtliga EU:s 28 medlemsländer var 11 procent. Statistiken gäller invånare som är 16 år eller äldre.

Kurserna kan handla om allt från språk eller drejning till dans och bågskytte. I Sverige är det vanligast att gå en kortare kurs tillsammans med andra. Men även privatlektioner och enstaka workshops eller seminarier förekommer på fritiden. Populärast är kurser och utbildningar inom idrott samt säkerhetsutbildningar, följt av exempelvis musik, språk och kultur. Begreppet fritidskurser i denna undersökning omfattar alla dessa typer av utbildningar.

Fler kvinnor än män deltar

Det är i de flesta EU-länder vanligare att kvinnor går fritidskurser än att män gör det. I genomsnitt deltar 2 procentenheter fler kvinnor än män i fritidskurser. Störst skillnad mellan könen är det i Finland och Schweiz. Bland finländarna gick 25 procent av kvinnorna mot 15 procent av männen på fritidskurser. I Schweiz var motsvarande siffror 32 respektive 23 procent. I Sverige deltog 20 procent av kvinnorna och 15 procent av männen i någon form av fritidskurs under 2016.

Det går att urskilja ett geografiskt mönster. Deltagandet är störst i Nord- och Västeuropa, med undantag för Irland och Storbritannien. Island och Danmark ligger i topp, med 44 respektive 41 procent. I Syd- och Östeuropa är deltagandet lågt, även om det finns undantag – som Grekland. Allra lägst deltagande är det i Rumänien och Ungern, där endast 2 procent av befolkningen deltar i någon form av fritidskurs.

Befolkningens deltagande i fritidskurs 2016

Karta: Befolkningens deltagande i fritidskurser 2016

Källa: Eurostat, EU-SILC

Länder med värden under medelvärdet för EU redovisas i lila och länder med samma eller högre värden än medelvärdet redovisas i grönt.

Vanligare att högutbildade deltar i kurser

Personer med högre utbildning deltar oftare i kurser på fritiden än de med lägre utbildning. I genomsnitt går 18 procent med eftergymnasial utbildning en kurs på fritiden. Bland dem med förgymnasial utbildning är det endast 6 procent. Störst skillnad är det i Grekland, där 20 procent av dem som läst vidare efter gymnasiet går någon form av fritidskurs, jämfört med 2 procent med förgymnasial utbildning. I Sverige är motsvarande siffror 23 respektive 12 procent.

Kvinnor med eftergymnasial utbildning går fritidskurser i högre grad än män med motsvarande utbildning. I flera länder deltar även kvinnor med gymnasial utbildning i högre grad än män med eftergymnasial utbildning.

Däremot går kvinnor och män med förgymnasial utbildning fritidskurser i ungefär samma utsträckning. Ett undantag är Österrike, där fler män än kvinnor med förgymnasial utbildning deltar. Genomsnittet för EU visar på större skillnader beroende på utbildningsnivå för kvinnor än för män.

Andel män som deltar i fritidskurser, 16 år och äldre, 2016

Redovisade länder är de tre med högst respektive lägst andel deltagande i kategorin Eftergymnasial utbildning, samt Sverige och EU-28*

Andel kvinnor som deltar i fritidskurser, 16 år och äldre, 2016

Redovisade länder är de tre med högst respektive lägst andel deltagande i kategorin Eftergymnasial utbildning, samt Sverige och EU-28*

* Beteckningen ”EU-28” i diagrammen avser genomsnittsvärdena för de 28 medlemsländerna.

Deltagandet i fritidskurser är högst i Island, Danmark och Schweiz. Dessa länder ligger också högt i Europa när det gäller andelen sysselsatta. Vi ser alltså en tendens till att länder med hög andel sysselsatta i större utsträckning även har större deltagande i fritidskurser. Det finns dock undantag. I Grekland var sysselsättningsnivån låg, 52 procent år 2016, samtidigt som 10 procent av befolkningen uppgav att de deltagit i en fritidskurs. I Storbritannien var sysselsättningsnivån relativt hög, 74 procent, och endast 7 procent deltog i en fritidskurs. Det är även värt att notera att flera av de nordiska länderna har högt deltagande jämfört med resten av EU.

Fakta: Så gjordes undersökningen

EU:s gemensamma levnadsnivåundersökning EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) genomförs årligen i hela EU samt i Island, Norge, Schweiz, Serbien och Nordmakedonien. Undersökningen ska beskriva levnadsförhållanden och 2016 ställdes en fråga om deltagandet i fritidskurser.

Alla i åldern 16 år och äldre fick svara på frågan ”Har du under de senaste 12 månaderna gått någon kurs eller utbildning för hobby eller nöjes skull?”

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser