Till innehåll på sidan

Kort analys

Utlandsföddas medianinkomst stiger kraftigt med tiden

Senast uppdaterad: 2019-12-10

Utrikes födda har lägre medianinkomst än de som är födda i Sverige. Men skillnaderna minskar med tiden. Det gäller både flyktingar och andra invandrare.

Medianinkomsten 2017 för personer födda i Sverige och i åldern 20–64 år var 336 000 kronor. Utrikes födda i samma ålder hade en medianinkomst på 237 000 kronor. Skillnaden låg alltså på nära 100 000 kronor.

Den här korta analysen tittar enbart på personer mellan 45 och 50 år. Det är i den åldern inkomsterna är som högst. Skillnaden i årsinkomst mellan personer födda i Sverige och födda utomlands i den åldern var 115 000 kronor. För personer födda i Sverige låg den på 395 000 kronor och för utlandsfödda 280 000 kronor. Med andra ord hade födda i Sverige drygt 40 procent högre inkomst än utrikes födda.

Men det här är inte en helt rättvisande bild av verkligheten. Hur länge man har bott i Sverige har stor betydelse för inkomsten.

Medianinkomsten 64 000 efter högst fyra år

För 45–50-åringar som har bott max fem år i Sverige låg medianinkomsten på 64 000 kronor år 2017. De som invandrade för 20–40 år sedan hade en medianinkomst på 326 000 kronor. 

För de som invandrade för mer än 40 år sedan låg medianinkomsten på 362 000 kronor. De kom till Sverige innan de hade fyllt tio år och hade 2017 ungefär 10 procent lägre inkomst än jämnåriga som var födda i Sverige.

Sammanräknad förvärvsinkomst för åldersgruppen 45–50 år, uppdelat efter vistelsetid i Sverige

Diagram: Sammanräknad förvärvsinkomst för åldersgruppen 45–50 år, uppdelat efter vistelsetid i Sverige

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret samt databasen STATIV, 2017.

Bland utrikesfödda som har bott i Sverige kort tid är skillnaden i medianinkomst stor mellan dem som kom som flyktingar och dem som kom av andra anledningar. Efter högst tio år här hade de som kom som flyktingar en mycket lägre medianinkomst.

Men för dem som bott mellan 20 och 30 år i Sverige skiljde betydligt mindre. Då hade flyktingar endast 18 000 kronor mindre i årsinkomst jämfört med övriga utrikes födda. SCB har uppgifter om uppehållstillstånd med hög kvalitet från 1987 och senare. Därför kan vistelsetid längre än 30 år inte visas i diagrammet nedan.

Sammanräknad förvärvsinkomst för utrikesfödda i åldersgruppen 45–50 år, efter vistelsetid och grund för bosättning

Medianinkomst i procent av medianinkomsten för sverigefödda i samma åldersgrupp.

Diagram: Sammanräknad förvärvsinkomst för utrikes födda i åldersgruppen 45–50 år, efter vistelsetid och födelseområde

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret samt databasen STATIV, 2017.

Det finns ett likande mönster kopplat till varifrån man kommer. Bland personer födda i Afrika och Asien och som hade bott mindre än fem år i Sverige var medianinkomsten endast 50 000 respektive 40 000 kronor. Invandrare från Europa låg betydligt högre och allra högst låg de som hade invandrat från Norden.

Födda i Norden ligger lägst efter 40 år

Skillnaderna mellan olika invandrargrupper och födda i Sverige var betydligt mindre efter många år här. Bland 45–50-åringar som kom före tio års ålder var medianinkomsten för födda i Afrika något högre än för födda i Europa. Födda i Norden hade lägst medianinkomst, 356 000 kronor.

För de som bott mer än 40 år här låg medianinkomsten för födda i Asien på 370 000 kronor. Det motsvarar 94 procent av medianinkomsten för personer födda i Sverige. För födda i Afrika låg medianinkomsten på 378 000 kronor, vilket motsvarar 96 procent av medianinkomsten för födda i Sverige.

Sammanräknad förvärvsinkomst för utrikes födda i åldersgruppen 45–50 år, efter vistelsetid och födelseområde

Medianinkomst i procent av medianinkomsten för sverigefödda i samma åldersgrupp.

Diagram: Sammanräknad förvärvsinkomst för utrikesfödda i åldersgruppen 45–50 år, efter vistelsetid och grund för bosättning

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret samt databasen STATIV, 2017.

Statistiken visar att personer som invandrat till Sverige tidigt i livet har en inkomst som inte ligger långt under den inkomst födda i Sverige har. Det gäller oavsett om man invandrade till Sverige som flykting eller av andra skäl.

Definitioner

Medianinkomst i artikeln avser sammanräknad förvärvsinkomst. Denna består av löneinkomst och inkomst av näringsverksamhet samt av exempelvis sjukpenning, föräldrapenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, a-kassa och pension.

Gruppen flyktingar består av utrikes födda som 1987 eller senare invandrat till Sverige och fått uppehållstillstånd som grupperas till flyktingar, skyddsbehövande och flyktinganhöriga.

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser