Till innehåll på sidan

Kort analys

Utbytesstudenter har minskat med 60 procent

Senast uppdaterad: 2021-05-26

Nästan en tiondel av alla som studerar på svenska universitet och högskolor är studenter från utlandet. Förra året minskade antalet utbytesstudenter kraftigt på grund av pandemin.

Bland studenterna från utlandet finns både utbytesstudenter, som deltar i ett utbytesprogram, och freemover-studenter, som arrangerar sina egna studier. Utbytesstudenter stannar ofta en eller två terminer, medan freemover-studenter tenderar att stanna i längre perioder. Majoriteten av de inresande studenterna är freemover-studenter.

Hur många och vilka som väljer att studera i Sverige kan påverkas av händelser i omvärlden. Hösten 2011 infördes studieavgifter i Sverige för freemover-studenter utanför EU/EES och Schweiz, vilket gjorde att färre studenter som kom från länder utanför EU sökte sig till Sverige för högskolestudier.

Coronapandemin har också fört med sig konsekvenser. Fler svenskar har valt att studera vid högskolor och universitet, medan antalet inresande studenter sjunkit kraftigt.

Stor ökning av studenter från utlandet under 2000-talet

Studenter från utlandet står för en allt större del av studenterna på universitet och högskolor. Höstterminen 2000 var antalet inresande studenter 8 300, vilket var 3 procent av samtliga studenter på svenska universitet och högskolor. Under ett decennium ökade antalet inresande studenter varje år fram till hösten 2010 när 37 600, motsvarande en tiondel av studenterna, var studenter från utlandet.

När studieavgifterna för inresande freemover-studenter infördes 2011 minskade de kraftigt, speciellt de som kom hit från Asien och Afrika. Hösten 2013 hade antalet inresande totalt sjunkit från toppnoteringen på 37 600 under hösten 2010 till 24 800, en minskning med 34 procent. Sedan hösten 2014 har det skett en återhämtning av inresande freemover-studenter, främst från Asien.

Antalet utbytesstudenter har minskat med 60 procent

På grund av lågkonjunkturen som coronapandemin medfört valde allt fler svenskar att börja studera. Samtidigt minskade antalet inresande studenter med totalt 14 procent under hösten 2020 jämfört med 2019.

När det kommer till enbart utbytesstudenter minskade de med 60 procent. Totalt var det 3 400 utbytesstudenter som kom under hösten 2020, vilket är det lägsta antalet sedan 1998. Många av utbytesprogrammen avbröts på grund av pandemin och en del började istället erbjudas online.

Av de sammanlagt 3 400 utbytesstudenterna studerade 3 200 i Sverige för första gången. De nya utbytesstudenterna minskade med 62 procent den senaste höstterminen.

Antal utbytesstudenter höstterminen 2000−2020 efter det totala antalet utbytesstudenter och nya utbytesstudenter

Diagram

Källa: SCB

Bland freemover-studenterna har pandemin inte haft samma effekt. Antalet freemover-studenter ökade marginellt under höstterminen 2020 jämfört med 2019, från 23 700 till 24 300.

De freemovers som studerade i Sverige för första gången minskade däremot. Det har inte hänt sedan 2011. De som redan var i Sverige innan hösten 2020 valde alltså i större utsträckning att stanna, medan färre valde att komma hit för första gången.

Antal freemover-studenter höstterminen 2000−2020 efter det totala antalet freemover-studenter och nya freemover-studenter

Diagram

Källa: SCB

Studenter från länder utanför Europa minskar mest

De flesta utbytesstudenterna kommer från länder inom EU, med Tyskland, Frankrike och Spanien i toppen. Efter EU kommer flest från Asien.

Hösten 2020 minskade utbytesstudenterna från Asien med 89 procent. De största länderna från Asien under hösten 2019 var Kina och Singapore. Från Kina minskade utbytesstudenterna med 89 procent, och från Singapore minskade de med 97 procent.

Nästan inga utbytesstudenter kom från Nordamerika hösten 2020. Från USA minskade de med 96 procent, och från Kanada minskade de med 99 procent.

Utbyten mellan Sverige och andra länder inom Europa har inte avbrutits i lika stor utsträckning, men har ändå halverats. Skillnaden är dock stor mellan olika länder. Antalet utbytesstudenter från Spanien minskade med 30 procent medan antalet utbytesstudenter från Nederländerna minskade med 91 procent. De andra toppländerna inom Europa, Tyskland och Frankrike, minskade med 45 respektive 30 procent.

Antal inresande studenter höstterminerna 2019−2020 efter kategori utbytesstudent/freemover-student och världsdel

VärldsdelUtbytesstudenterFreemover-studenter
  HT2019HT2020Procentuell förändringHT2019HT2020Procentuell förändring
EU/EES och Schweiz 5 710 2 990 -48 7 930 7 780 -2
Övriga Europa 490 170 -65 1 010 940 -7
Afrika 80 10 -86 1 070 1 200 12
Nordamerika 550 20 -96 780 690 -11
Sydamerika 90 30 -71 380 360 -5
Asien 1 410 150 -89 7 300 6 930 -5
Oceanien 230 50 -79 80 60 -23
Okänt land 0 0 0 5 070 6 280 24
Totalt 8 560 3 420 -60 23 620 24 220 2

Freemovers har inte minskat

Freemover-studenterna, som arrangerar sina egna studier i Sverige, har inte minskat under pandemin, men de har ökat mindre än vanligt. Från Afrika ökade antalet freemover-studenter under hösten 2020, medan de från Asien och Nordamerika minskade.

En grupp som stod för en stor del av ökningen var freemover-studenter som läste på distans. Pandemin har inte varit ett lika stort hinder för studenter som bara läser på distans eftersom de inte behöver resa till Sverige. Hösten 2020 läste 3 020 av freemover-studenterna enbart på distans, jämfört med 2 550 hösten innan.

Fakta

Statistiken bygger på uppgifter från Universitets- och högskoleregistret. Uppgifterna om registrerade studenter samlas in terminsvis från universitet och högskolor på uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Redovisningen avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå och sker primärt läsårsvis.

Uppgift om utbytesstudenter finns i Universitets- och högskoleregistret. För att identifiera freemover-studenter görs samkörningar mot andra register. I gruppen freemover-studenter ingår:

      • Personer som beviljats uppehållstillstånd för studier och där beslutet om uppehållstillstånd är fattat mindre än två år innan studierna påbörjades.
      • Utrikes födda som invandrat mindre än sex månader innan studiestarten.
      • Övriga personer som saknar uppgift om svenskt personnummer i högskolornas studieadministrativa system.

För en del av de inresande freemover-studenterna saknas uppgift om land, och de redovisas därför under okänt land. De som saknar uppgift är personer som studerar i Sverige utan att ha uppehållstillstånd eller som inte befinner sig i Sverige utan enbart studerar på distans. Freemover-studenter från övriga Norden behöver inte uppehållstillstånd för att bosätta sig och studera i Sverige, och freemover-studenter från EU/EES och Schweiz behöver inte ha uppehållstillstånd för kortare vistelser i Sverige.

Varje år i december publiceras Statistiskt meddelande om internationell studentmobilitet i högskolan. Det senaste statistiska meddelandet avser läsåret 2019/20.

Statistik om internationell studentmobilitet i högskolan: Internationell studentmobilitet i högskolan (scb.se)