Till innehåll på sidan

Kort analys

Det är vanligast att vara mormor

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Vid utgången av 2021 fanns det drygt 2,2 miljoner mor- och farföräldrar i Sveriges befolkning, fördelat på knappt 1,3 miljoner kvinnor och 980 000 män.

Av alla mor- och farmödrar som levde i december förra året var 34 procent, eller 427 000 kvinnor, både mormor och farmor. Bland männen var 33 procent, eller 319 000 personer, både morfar och farfar. Tillsammans hade alla mor- och farföräldrar 3,3 miljoner barnbarn boende i Sverige.

I genomsnitt hade alla mor- och farföräldrar 3,7 barnbarn. Kvinnor hade något fler barnbarn än män: 3,8 för kvinnor och 3,6 för män. Anledningen att 2,2 miljoner personer hade 3,7 barnbarn i snitt trots att det endast fanns 3,3 miljoner barnbarn i befolkningen beror på att varje barnbarn delas av upp till fyra mor- och farföräldrar.

83 000 fler mormödrar än farmödrar

Det är vanligare att vara mormor och morfar än farmor och farfar. Allra vanligast är det att endast vara mormor. Vid utgången av 2021 fanns det ungefär 461 000 kvinnor som var det, vilket var 83 000 fler än de som enbart var farmor. Samma sak går att se bland männen, då det fanns 69 000 fler morfäder än farfäder.

En förklaring är att pappor i regel är något äldre än mammor vilket i sin tur medför att farföräldrar ofta är något äldre än morföräldrar. Det gör att en högre andel av farföräldrarna har dött av hög ålder. Skillnaden mellan könen beror även på att fler kvinnor lever till högre åldrar. Dessutom är det vanligare att registrerade relationer mellan barn och pappor saknas än mellan barn och mammor.

Antal och andel personer efter typ av relation till sina barnbarn

Mor--och-farföräldrar_1.png

Källa: SCB, 31 december 2021.

Bland de äldsta har omkring 8 av 10 personer barnbarn

Även om det finns exempel på unga mor- och farföräldrar så är de flesta äldre. I genomsnitt var män och kvinnor som är mor-och farföräldrar cirka 71 år gamla. Oavsett åldersgrupp är kvinnorna fler än männen.

Antal mor och- farföräldrar efter ålder

Mor--och-farföräldrar_2.png

Källa: SCB, 31 december 2021.

Vid utgången av 2021 var de yngsta mor- och farföräldrarna i 30-årsåldern. Dessa riktigt unga mor- och farföräldrar var dock få, och det är först bland personer i 50-årsåldern som omkring var tionde person hade minst ett barnbarn. Efter 50-årsåldern ökar andelen mor- och farföräldrar snabbt och i december 2021 hade drygt hälften av alla 60-åriga kvinnor minst ett barnbarn. Bland männen var det vid 64 års ålder som drygt hälften hade minst ett barnbarn.

Andelen mor- och farföräldrar ökar med ökande ålder för att stabiliseras omkring 80 procent för både män och kvinnor. Den högsta andelen mor- och farmödrar fanns vid utgången av 2021 bland de 88-åriga kvinnorna. Motsvarande ålder för män var 89 år. I de allra högsta åldrarna sjunker andelen personer med barnbarn något, men det kan bero på att informationen om relationer mellan barn och föräldrar är något sämre i SCB:s register för personer födda före 1932.

Mor- och farföräldrar hade i genomsnitt 3,7 barnbarn

I genomsnitt har mor- och farföräldrar cirka 3,7 barnbarn, men för både män och kvinnor är det vanligast med två barnbarn. Därefter är det vanligast med fyra barnbarn, följt av tre och ett barnbarn. Det är ovanligt med många barnbarn. Bara omkring 3 procent av alla mor- och farföräldrar hade 10 barnbarn eller fler. 0,1 procent, eller 1 800 personer, hade 20 barnbarn eller fler.

Andel mor- och farföräldrar efter antal barnbarn

Mor--och-farföräldrar_3.png

Fakta om statistiken

Statistiken bygger på registrerade relationer mellan barn och föräldrar samt mellan föräldrar och deras föräldrar i Registret över totalbefolkningen (RTB) per den 31 december 2021 och Flergenerationsregistret.

Endast biologiska relationer mellan barn och föräldrar ingår i underlaget.
För att ingå i populationen mor- och farföräldrar ska referenspersonen och minst ett barnbarn vara folkbokförd i Sverige per den 31 december 2021. Om alla barnbarn har avlidit eller bor utomlands ingår inte mor-/farförälder i populationen.

Täckningsgraden är högre för kvinnor än för män då en liten andel barn saknar uppgift om pappa. Högst täckningsgrad har mormödrar och lägst täckningsgrad har farfäder.

I RTB är information om relationer mellan barn och föräldrar sämre för utrikes födda än för inrikes födda. Det innebär att det förmodligen är en underskattning av antalet utrikes födda mor-/farföräldrar. Även om det finns information om barnbarn kan det finnas ytterligare barnbarn som inte är registrerade vilket påverkar uppgiften om antalet barnbarn per mor-/farförälder.

Etiketter