Till innehåll på sidan

Kort analys

Varierande åldersskillnader bland svenska hjärtan

Senast uppdaterad: 2022-02-11

Den 14 februari är det alla hjärtans dag, en dag som många firar med sin partner. Många kanske undrar om det fortfarande är så att mannen oftare är äldre än kvinnan i ett förhållande, och om utbildning eller härkomst spelar någon roll. Vi ger dig svaren.

SCB har tittat på åldersskillnaden bland Sveriges omkring 2,4 miljoner sammanboende eller gifta par utifrån ålder, härkomst och utbildningsnivå.

Drygt hälften av alla vuxna* i Sverige, 58 procent, lever tillsammans med en partner. Åldersskillnaden inom paren varierar, men det finns några tydliga trender.

 Generellt är det vanligare att mannen är äldre än kvinnan i en olikkönad relation. I sju av tio av Sveriges par är mannen äldst och i två av tio är kvinnan äldst. Bara ett av tio par är jämngamla, säger Li Ma, demograf på SCB.

Andel par i riket efter åldersskillnad mellan mannen och kvinnan, 2020 

Diagram över Andel par i riket efter åldersskillnad mellan mannen och kvinnan, 2020

Åldersskillnaderna varierar i olika åldrar

Även om åldersskillnaden inte är så stor mellan olika åldersgrupper, syns ändå en tydlig skillnad mellan olika åldrar.

 Bland äldre par, i 60–70-årsåldern, är oftast mannen ett till två år äldre än kvinnan, medan par som är mellan 20 och 38 år oftare är jämngamla, säger Li Ma.

För de äldsta paren är det också vanligare med en mindre åldersskillnad. Bland par där kvinnan är 75–90 år är mannen oftast bara ett år äldre.

 Till viss del kan den mindre åldersskillnaden förklaras av en högre dödlighet i detta skede av livet. Dödligheten bland män är högre än bland kvinnor. Detta gör att kvinnan oftare blir kvar, särskilt om mannen är flera år äldre , säger Li Ma.

Vanligaste åldersskillnaderna i olikkönade par efter kvinnans ålder, 2020

Diagram över Vanligaste åldersskillnaderna i olikkönade par efter kvinnans ålder, 2020

Störst åldersskillnad i par där båda är utrikes födda

Bland alla Sveriges olikkönade par är mannen i genomsnitt 2,5 år äldre än kvinnan. I par där båda är födda i Sverige, sammanlagt 73 procent av paren, är mannen i genomsnitt drygt två år äldre än kvinnan och i par där båda är utrikes födda, sammanlagt 15 procent av paren, är mannen i genomsnitt omkring fyra år äldre än kvinnan.

Större åldersgap för par med lägre utbildningsnivå

När vi jämför utbildningsnivå hos par visar det sig att de allra flesta kvinnor med gymnasial och eftergymnasial utbildning, omkring 68 procent, bor med män som är äldre än dem. En av fem kvinnor i den här kategorin bor med en man som är yngre än hon själv och omkring 12 procent av kvinnorna bor tillsammans med en jämngammal man. För kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå är mönstret något annorlunda.

 Endast åtta procent av kvinnorna med förgymnasial utbildning bor med en man i samma ålder, medan 72 procent av dem bor med en man som är äldre än de själva, säger Li Ma.

Generellt sett är åldersskillnaden minst bland par där båda har eftergymnasial utbildningsnivå, omkring 2,2 år i genomsnitt, och högre bland par där en eller båda har förgymnasial utbildningsnivå.

Genomsnittlig åldersskillnad i olikkönade par efter födelseregion respektive utbildningsnivå, 2020

Diagram över genomsnittlig åldersskillnad i olikkönade par efter födelseregion respektive utbildningsnivå, 2020

Åldersskillnader i samkönade par

År 2020 fanns drygt 4 400 samkönade kvinnliga par och 2 800 samkönade manliga par i Sverige. Både bland kvinnliga och manliga par är 1–2 års åldersskillnad vanligast. Den genomsnittliga åldersskillnaden är dock större bland män.

Fakta

I den här artikeln studeras åldersskillnader bland sammanboende eller gifta par i Sverige år 2020. Åldersskillnaderna beräknas utifrån födelseår, det vill säga par som är födda samma år anses här vara jämngamla.

Totalt har vi tittat på omkring 2,4 miljoner par. Kvinnornas åldrar varierar mellan 15 och 103 år och männens mellan 17 och 107 år. Analysen av de vanligaste åldersskillnaderna i olikkönade par har avgränsats till par där kvinnan är mellan 20 och 90 år gammal. Begränsningen har införts för att det finns för få par där kvinnan är under 20 eller över 90 år.

Uppgifterna om par i denna rapport har hämtats från hushållsregistret som finns i Registret över totalbefolkningen (RTB).

Definition

* Som vuxna avses här personer som är över 18 år gamla.