Till innehåll på sidan

Beskrivning av Arbetskostnadsindex (AKI)

Arbetskostnadsindex produceras månatligen och beskriver den totala arbets­kostnadens utveckling över tiden.

Index­talen används bland annat som underlag vid index­regler­ing av avtal vilket är lämpligt då en produk­tions­process sträcker sig över många år eller då produk­tions­processen påbörjas långt efter avtals­tid­punkten. I stället för att träffa avtal med fasta priser för en begränsad period kan avtalen på så sätt index­regleras för längre giltighet.

Variabelbeskrivning

Timlön

Timlöner för arbetare hämtas från månads­under­sök­ningen Konjunk­tur­statistik, löner för privat sektor (KLP). I timlönen ingår utbetald lön före skatte­avdrag svarande mot arbetade timmar vilket inkluderar tidlön, presta­tions­lön, ackords­kompensa­tion, ackords­över­skott, risk­tillägg, smuts­tillägg med mera, skift­tillägg, skift­forms­tillägg, över­tids­tillägg, vänte­tids­ersätt­ning, tillägg för obekväm arbets­tid, restid och gångtid.

Månadslön

För tjänstemän hämtas genom­snittlig månads­lön, inklusive rörliga tillägg, från Konjunk­tur­statistik, löner för privat sektor (KLP). Den genom­snitt­liga månads­lönen beräknas som överens­kommen månads­lön plus rörliga tillägg dividerat med antal hel­tids­tjänster (del­tids­tjänster räknas om till hel­tids­tjänster). Över­tids­tillägg ingår inte i den genom­snitt­liga månads­lön som ligger till grund för AKI.

Helglön

Helglön för arbetare skattas genom att multiplicera en helglönekvot med mätperiodens genomsnittliga timlön för arbetad tid (exklusive övertid) från månadsundersökningen Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP). Helglönekvoten beräknas med hjälp av variablerna helglön (uttryckt i kronor per timme) och genomsnittlig timlön för arbetad tid (exklusive övertid). För preliminära serier används uppgifter från Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) från föregående år.

Semesterlön

Semesterlön för både arbetare och tjänste­män utgår enligt lag med 12 procent på utbetald lönesumma före skatt och utöver den lag­stadgade procent­satsen till­kommer i genom­snitt en procent­enhet för semester­löner enligt förbunds­avtal1. Semester­lönen för aktuell period beräknas genom att semester­löne­grundad från­varo multipliceras med procent­satsen för semester­lön och genom­snitt­lig timlön för arbetad tid i aktuell mät­period. Vid beräk­ningen används månatliga redo­vis­ningar över semester­löne­grundad från­varo och arbetade timmar från Arbets­krafts­under­sök­ning­arna (AKU). Med dessa båda variabler som underlag, omräknade till ett rullande års­genom­snitt, beräknas en procentsats för semester­löne­grundad frånvaro inom olika branscher för arbetare.

Sjuklön

Sjuklön för arbetare och tjänstemän hämtas från månads­under­sök­ningen Konjunk­tur­statistik, löner för privat sektor (KLP) och ett rullande genom­snitt omfatt­ande de fyra senaste mät­månaderna används vid beräk­ningarna.

Andra kontanta ersättningar och förmåner

Andra kontanta ersättningar och förmåner hämtas för arbetare direkt från Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP). För preliminära serier används uppgifter från SLP från föregående år. Förmånerna hålls konstanta och uppdateras en gång årligen. För tjänstemän beräknas en årsvis förmånskvot, vilken multipliceras med tjänstemännens månadslön för aktuell mätmånad. Variabeln innehåller förutom förmåner som ersättningar för bil, drivmedel med mera, ersättningar för jour-, beredskaps- och väntetid samt restid utanför ordinarie arbetstid.

Arbetstid

Beräkningarna av arbetskostnads­index och löne­index för tjänste­män baseras på konjunk­tur­statistikens överens­komna månads­löner för överens­kommen arbets­tid enligt anställ­nings­avtal. Av denna anled­ning görs en justering för eventuella arbets­tid­föränd­ringar. För att beräkna den genom­snitt­liga månads­arbets­tiden används genoms­nitt­lig vecko­arbets­tid för olika branscher från Löne­struktur­statistiken för tjänste­män inom privat sektor (SLP).

Särskild löneskatt

I arbetskostnaden ingår också en särskild löneskatt på 24,26 procent på pensionskostnaderna för de anställda vilket innebär att löneskatt betalas på de avtalade pensionspremierna.

Företagens sociala kostnader

För både arbetare och tjänstemän beräknas sociala avgifter enligt lagar och avtal. Dessa avgifter beräknas i procent av lönesumman.

1 I många avtal finns uppgörelser om ytter­ligare semester­lön. Dessa tas inte hänsyn till.