Till innehåll på sidan

Beskrivning av Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Statistiken över statsanställda ingår i SCB:s löpande strukturlönestatistik och avser löner och sysselsättning inom statlig sektor.

Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur.

För tjänstemän med statligt reglerad lön har sysselsättningsstatistik på riksnivå funnits hos SCB sedan 1954 och regional statistik på kommunnivå sedan 1966/67. Lönestatistik har funnits hos SCB sedan början av 1970-talet.

Arbetsgivarverket samlar in individuppgifter från samtliga myndigheter. Efter viss granskning och bearbetning vidarebefordras dessa uppgifter till SCB.

Statistiken används som utvärderings- och planeringsunderlag på såväl riksnivå som regional nivå. Andra användningsområden är som underlag för lönestruktur- analyser och jämförande lönestatistik.

Huvudsakliga användare av statistiken är massmedia, departement, Nationalräkenskaperna vid SCB, Arbetslivsinstitutet, Tillväxtverket, Statskontoret med flera. Undersökningsmaterialet används även för internationell rapportering.