Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, andra kvartalet 2018

Antalet sjukdagar minskade

Statistiknyhet från SCB 2018-09-06 9.30

Antalet sjukdagar per anställd minskade under andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,29 dagar per anställd.

Under andra kvartalet 2018 minskade antalet sjukdagar med 0,02 dagar, vilket motsvarar 1,4 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2017. Bland kvinnor minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,02 dagar och bland män minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,01 dagar.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön
SektorKön2:a kvartalet
  20182017FörändringProcentuell
förändring
Näringslivet
Kvinnor
1,31 1,36 ‑0,06 ‑4,2
 
Män
1,04 1,06 ‑0,02 ‑2,1
 
Totalt
1,14 1,18 ‑0,04 ‑3,1
Kommuner
Kvinnor
1,94 1,90 0,04 2,1
 
Män
1,39 1,36 0,03 2,6
 
Totalt
1,81 1,78 0,04 2,1
Landsting
Kvinnor
1,75 1,76 ‑0,02 ‑1,0
 
Män
1,12 1,13 ‑0,01 ‑1,0
 
Totalt
1,61 1,63 ‑0,02 ‑1,1
Stat
Kvinnor
1,51 1,48 0,03 2,3
 
Män
0,84 0,83 0,00 0,3
 
Totalt
1,19 1,17 0,02 1,6
HiO
Kvinnor
1,26 1,16 0,10 8,3
 
Män
0,75 0,67 0,08 11,4
 
Totalt
1,04 0,95 0,09 9,6
Totalt
Kvinnor
1,54 1,56 ‑0,02 ‑1,1
 
Män
1,06 1,07 ‑0,01 ‑1,3
 
Totalt
1,29 1,31 ‑0,02 ‑1,4

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter näringsgren SNI 2007 och kön
SNI 2007Kön2:a kvartalet
  20182017FörändringProcentuell
förändring
Poduktionsnäringar
Kvinnor
1,52 1,48 0,04 2,9
SNI 2007 A-F
Män
1,26 1,31 ‑0,05 ‑3,6
 
Totalt
1,31 1,34 ‑0,03 ‑2,1
Servicenäringar
Kvinnor
1,55 1,57 ‑0,02 ‑1,4
SNI 2007 G-S
Män
0,96 0,96 0,00 0,3
 
Totalt
1,29 1,30 ‑0,02 ‑1,2
Totalt
Kvinnor
1,54 1,56 ‑0,02 ‑1,1
 
Män
1,06 1,07 ‑0,01 ‑1,3
 
Totalt
1,29 1,31 ‑0,02 ‑1,4

Ersättningsdagar

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,01 dagar per anställd under andra kvartalet 2018, vilket är en minskning med 0,01 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Antalet sjukfall ökade

Antalet sjukfall per anställd var så gott som oförändrat andra kvartalet 2018, jämfört med motsvarande kvartal 2017. Ökningen motsvarar 0,3 procent. Antalet fall per anställd bland kvinnor uppgick till 0,40 fall under andra kvartalet 2018. Motsvarande andel bland män var 0,28 fall per anställd.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor
 Antal sjukfall Sjukfall per
anställd 
Antal anställda
Sektor201820172018201720182017
Näringsliv
994 619 969 934 0,30 0,31 3 283 448 3 177 233
Kommun
409 586 394 773 0,46 0,44 895 883 889 493
Landsting
112 115 109 887 0,41 0,41 275 803 269 967
Stat
74 938 73 170 0,29 0,29 255 963 252 565
HiO
27 792 26 231 0,25 0,24 109 009 110 776
Totalt
1 619 049 1 573 994 0,34 0,33 4 820 106 4 700 032

Antal sjukfall per fallängd

Antalet sjukfall uppgick till cirka 1 619 000 fall under andra kvartalet 2018, vilket är en ökning med cirka 2,9 procent jämfört med samma kvartal 2017. Kvinnor stod för 57,4 procent av alla sjukfall under kvartalet.

Av dessa sjukfall var 88,6 procent upp till en vecka långa. En- och tvådagarssjukfall var vanligast förekommande och utgjorde 52,2 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 2:a kvartalet 2018

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar och så vidare.

 

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive karensdagen).

Alla förändringssiffor beräknas från oavrundade uppgifter.

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Från och med år 2002 till och med tredje kvartalet 2005 finns undersökningen publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Nästa publiceringstillfälle

2018-12-06 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner- och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lena Österberg

Telefon
010 479 60 19
E-post
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing

Telefon
010-479 66 49
E-post
linda.karbing@scb.se