Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 2:a kvartalet 2019

Oförändrat antal sjukdagar andra kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-09-06 9.30

Antalet sjukdagar per anställd var nästan oförändrat under andra kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018. Det totala antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 1,29 dagar per anställd.

För kvinnor minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,02, medan det för män var en ökning med 0,02 sjukdagar per anställd.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön, kvartal 2
SektorKön2:a kvartalet
  20192018FörändringProcentuell
förändring
Näringslivet
Kvinnor
1,28 1,31 ‑0,03 ‑2,1
 
Män
1,06 1,04 0,01 1,4
 
Totalt
1,14 1,14 0,00 0,0
Kommuner
Kvinnor
1,96 1,94 0,02 1,1
 
Män
1,45 1,39 0,06 4,0
 
Totalt
1,84 1,81 0,03 1,6
Landsting
Kvinnor
1,73 1,75 ‑0,01 ‑0,7
 
Män
1,13 1,12 0,02 1,6
 
Totalt
1,60 1,61 ‑0,01 ‑0,4
Stat
Kvinnor
1,47 1,51 ‑0,04 ‑2,5
 
Män
0,83 0,84 ‑0,01 ‑0,8
 
Totalt
1,17 1,19 ‑0,02 ‑1,9
HiO
Kvinnor
1,17 1,26 ‑0,09 ‑7,1
 
Män
0,82 0,75 0,08 10,2
 
Totalt
1,03 1,04 ‑0,01 ‑1,3
Totalt
Kvinnor
1,53 1,54 ‑0,02 ‑1,2
 
Män
1,07 1,06 0,02 1,7
 
Totalt
1,29 1,29 0,00 0,1

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter näringsgren SNI 2007 och kön, kvartal 2
SNI 2007Kön2:a kvartalet
  20192018FörändringProcentuell
förändring
Poduktionsnäringar
Kvinnor
1,46 1,52 ‑0,06 ‑4,3
SNI 2007 A-F
Män
1,24 1,26 ‑0,02 ‑1,8
 
Totalt
1,28 1,31 ‑0,03 ‑2,3
Servicenäringar
Kvinnor
1,53 1,55 ‑0,01 ‑0,9
SNI 2007 G-S
Män
1,00 0,96 0,04 3,8
 
Totalt
1,30 1,29 0,01 0,7
Totalt
Kvinnor
1,53 1,54 ‑0,02 ‑1,2
 
Män
1,07 1,06 0,02 1,7
 
Totalt
1,29 1,29 0,00 0,1

Ersättningsdagar

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,02 dagar per anställd under andra kvartalet 2019. Det är en ökning med 0,01 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Antalet sjukfall ökade

Antalet sjukfall per anställd ökade andra kvartalet 2019, jämfört med andra kvartalet 2018. Bland kvinnor var det 0,41 sjukfall under andra kvartalet 2019. För män var det 0,29 fall per anställd.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, kvartal 2
 Antal sjukfallSjukfall per anställdAntal anställda
Sektor201920182019201820192018
Näringsliv
1 044 893 994 619 0,31 0,30 3 363 772 3 283 448
Kommun
435 033 409 586 0,49 0,46 894 902 895 883
Landsting
120 776 112 115 0,43 0,41 283 350 275 803
Stat
78 970 74 938 0,30 0,29 262 161 255 963
HiO
30 028 27 792 0,27 0,25 109 860 109 009
Totalt
1 709 700 1 619 049 0,35 0,34 4 914 045 4 820 106

Nio av tio sjukfall varade högst en vecka

Av alla sjukfall var cirka 90 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 55 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd, kvartal 2 2019
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 2:a kvartalet 2019

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar o.s.v.

 

Omklassificering

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive karensdagen).

Alla förändringssiffor beräknas från oavrundade uppgifter.

Undersökningen publiceras kvartalsvis.

Nästa publiceringstillfälle

2019-12-06 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner- och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lena Österberg

Telefon
010 479 60 19
E-post
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing

Telefon
010-479 66 49
E-post
linda.karbing@scb.se