Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 3:e kvartalet 2016:

Antalet sjukdagar ökade

Statistiknyhet från SCB 2016-12-06 9.30

Antalet sjukdagar per anställd ökade under tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,21 dagar per anställd.

Under tredje kvartalet 2016 ökade antalet sjukdagar med 0,02 dagar jämfört med motsvarande kvartal 2015. Ökningen motsvarar 1,6 procent. Bland kvinnor var antalet sjukdagar per anställd oförändrat och bland män ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,04 dagar jämförts med motsvarande kvartal 2015.

I sektorn näringsliv ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,02 dagar och var under kvartalet 1,09 dagar. Inom Offentlig förvaltning i kommunal sektor var antalet sjukdagar 1,63 dagar, vilket är oförändrat jämförts med motsvarande kvartal 2015. Bland anställda inom landsting minskade antalet sjukdagar med 0,02 dagar. Inom staten ökade antalet sjukdagar med 0,05 dagar. Totalt var antalet sjukdagar per anställd inom landsting och stat 1,44 respektive 1,05 dagar.

Inom produktionsnäringar ökade antalet sjukdagar med 0,13 dagar och i service- och tjänstenäringar minskade antalet sjukdagar med 0,01 dagar. Antalet sjukdagar inom produktionsnäringar var 1,22 dagar och inom service- och tjänstenäringar 1,21 dagar.

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 0,98 dagar per anställd under tredje kvartalet 2016, vilket är en ökning med 0,02 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2015.

Alla förändringarna är inte statistiskt säkerställda.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön
SektorKön3:e
kvartalet
  20162015
Näringslivet
Kvinnor
1,26 1,26
 
Män
0,99 0,95
 
Totalt
1,09 1,07
Kommuner
Kvinnor
1,74 1,74
 
Män
1,27 1,24
 
Totalt
1,63 1,63
Landsting
Kvinnor
1,55 1,58
 
Män
1,05 1,04
 
Totalt
1,44 1,46
Stat
Kvinnor
1,36 1,3
 
Män
0,73 0,69
 
Totalt
1,05 1
HiO
Kvinnor
1,16 1,1
 
Män
0,75 0,83
 
Totalt
0,99 0,98
Totalt
Kvinnor
1,43 1,43
 
Män
1 0,96
 
Totalt
1,21 1,19

Antalet sjuktillfällen ökade

Antalet sjuktillfällen per anställd ökade med 0,01 fall under tredje kvartalet 2016, jämfört med motsvarande period 2015. Totalt var antalet sjukfall bland anställda kvinnor 0,36 fall och bland män 0,25 fall. I sektorn näringsliv var antalet sjukfall bland kvinnor 0,33 fall och bland män 0,25 fall. Inom Offentlig förvaltning var antalet sjukfall bland sektorn kommun 0,41 fall för kvinnor och 0,33 fall för män, inom landsting 0,38 fall bland kvinnor och 0,27 fall bland män. Antalet sjukfall inom statlig sektor var för kvinnor och män 0,32 respektive 0,17 fall. 

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, tredje kvartalet 2016
 Antal sjukfallAntal anställda
Sektor2016201520162015
Näringslivet
861 756
814 765 3 083 488 3 015 462
Kommun
341 651
312 119 867 435 831 580
Landsting
94 356
91 663 266 842 263 493
Stat
60 038
53 914 242 190 239 979
HiO
25 259
24 135 108 652 104 921
Totalt
1 383 060
1 296 596 4 568 607 4 455 436

Antal sjukfall per fallängd tredje kvartalet 2016

Antalet sjukfall uppgick till drygt 1 380 000 fall under tredje kvartalet, vilket är en ökning med omkring 100 000 sjukfall jämfört med samma period 2015. Av dessa sjukfall var 87,3 procent upp till en vecka långa. En- och tvådagarssjukfall var vanligast förekommande och utgjorde 48,3 procent av alla sjukfall. Kvinnor står för 58 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd tredje kvartalet 2016

Diagram

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar och så vidare.

Totala sjukfrånvaron ökade

Den totala sjukfrånvaron under tredje kvartalet 2016 ökade med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2015. Den totala sjukfrånvaron innefattar såväl den korta som den långa sjukfrånvaron.

Total sjukfrånvaro per sektor och kön i procent, tredje kvartalet
SektorKön3:e kvartalet
  20162015
Näringslivet
Kvinnor
3,2 3,3
 
Män
2,4 2,3
 
Totalt
2,7 2,7
Kommuner
Kvinnor
4,9 4,7
 
Män
2,7 2,6
 
Totalt
4,4 4,3
Landsting
Kvinnor
4,5 4,5
 
Män
2,6 2,4
 
Totalt
4,1 4,1
Stat
Kvinnor
3,1 3,1
 
Män
1,6 1,5
 
Totalt
2,4 2,3
HiO
Kvinnor
4 3,9
 
Män
2,9 2,3
 
Totalt
3,5 3,3
Totalt
Kvinnor
3,9 3,8
 
Män
2,4 2,3
 
Totalt
3,1 3

Definitioner och förklaringar

Ny sektorkodsindelning fr.o.m. 2:a kvartalet 2015

Från och med andra kvartalet 2015 används en ny indelning av sektorer. Det är främst tidigare Privat sektor som påverkas då Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HiO) redovisas separat. Privat sektor benämns i och med förändringen Näringsliv. Offentlig sektor (Kommun, Landsting och Stat) påverkas endast marginellt av förändringen och benämns Offentlig förvaltning.

Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011

Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl näringsliv som Offentlig förvaltning. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma.

  • Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).
  • Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.
  • Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.
  • Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive karensdagen).

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Från och med år 2002 till och med tredje kvartalet 2005 finns undersökningen publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Nästa publiceringstillfälle

2017-03-07 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Haris Zemanic

Telefon
010-479 60 53
E-post
haris.zemanic@scb.se