Till innehåll på sidan

Födda och döda efter kön och födelseland 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Födda och döda 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Födda och döda 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Födda efter kön och födelseland 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Födda efter kön och födelseland 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Döda efter kön och födelseland 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Döda efter kön och födelseland 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Kommentarer

Antalet födda har varierat kraftigt mellan åren. Det beror dels på att det under vissa perioder är fler och vissa perioder färre kvinnor i fertil ålder. Det beror också på att kvinnor och män anpassar sitt barnafödande med hänsyn till vad som varit optimalt ur ekonomisk eller praktisk synvinkel. Under 1990-tals-krisen valde många att studera vidare och antalet födda barn minskade. Den närmaste framtiden beräknas antalet födda öka, dels beroende på att de stora kullarna födda åren runt 1990 är i de mest barnafödande åldrarna men också på en ökad invandring. Utrikes födda har ofta ett högt barnafödande de första åren efter invandring.

I takt med att det finns allt fler utrikes födda i Sverige ökar antalet barn med en utrikes född mamma. Under 1970-talet hade drygt 10 procent av de nyfödda barnen en utrikes född mamma. Andelen har ökat och 2019 beräknas 31 procent av barnen ha en utrikes född mamma. Denna andel ökar till som mest 33 procent kring 2030 men beräknas därefter minska. Mot slutet av framskrivningsperioden antas en fjärdedel av de födda barnen ha en mamma född utomlands.

Det föds fler pojkar än flickor och i framskrivningen räknar vi med att det föds 106 pojkar på 100 flickor. Det är samma relation mellan könen som medelvärdet för perioden 1960–2016.

Fram till slutet av 1990-talet avled det fler män än kvinnor i Sverige, men sedan vände det och fler kvinnor än män avled. Det kan förklaras av att dödligheten minskat mer för männen än för kvinnorna. Antalet avlidna har länge varit ungefär 90 000 per år. När de stora kullarna födda på 1940-talet blir allt äldre kommer antalet avlidna att öka. Tidigare har det inte funnits många utrikes födda i de äldre åldrarna och antalet avlidna som är födda utomlands har varit relativt få. De flesta som invandrar är i 20‒30 års ålder. När de åldras kommer också antalet avlidna som är födda utomlands att öka. År 1970 var ett fåtal procent av de som avled födda utomlands och år 2018 var det nästan 13 procent. År 2070 beräknas en fjärdedel av de som avlider vara födda utomlands.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-04-12

Har du frågor om statistiken?