Till innehåll på sidan

Demografisk analys : Livslängden i Sverige 2011–2015

Svag ökning av medellivslängden i Sverige

Statistiknyhet från SCB 2016-11-29 9.30

År 2015 var medellivslängden 84,0 år för kvinnor och 80,3 år för män. Medellivslängden fortsätter att öka mer för män än för kvinnor. För den senaste femårsperioden var ökningen 1 år för män och 0,6 år för kvinnor jämfört med den föregående femårsperioden. Vid en jämförelse med andra länder i Europa har Sverige en relativt låg ökningstakt.

Ända sedan 1980-talet har männens medellivslängd ökat snabbare än kvin-nors, en trend som fortsatt under senare år. Att mäns livslängd ökat mer än kvinnors förklaras av att dödligheten har minskat mer för män än för kvinnor i hela åldersintervallet 40–84 år. Bland annat har dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskat mer för män än för kvinnor.

Sverige halkar ner

Svenska män hade 2014 den sjätte högsta medellivslängden och svenska kvinnor den nionde högsta i Europa. Jämfört med 2009 är Sverige nu något längre ner på listan över länder i Europa. Medellivslängden för män i Cy¬pern och Italien är nu högre än för svenska män. Kvinnor i Luxemburg och Portugal har också passerat svenska kvinnor när det gäller medellivslängd.

Återstående medellivslängd i år vid födelsen för kvinnor och män i olika länder i Europa 2014 samt förändring sedan 2009
  Kvinnor Män
LandÅrFörändring
sedan 2009
LandÅrFörändring
sedan 2009
Spanien 86,2 1,2 Island 81,3 1,5
Frankrike 86,0p 1,0 Schweiz 81,1 1,2
Italien 85,6 1,3 Liechtenstein 81,0 1,5
Schweiz 85,4 0,8 Cypern 80,9 2,4
Luxemburg 85,2 1,9 Italien 80,7 1,6
Cypern 84,7 1,2 Spanien 80,4 1,6
Island 84,5 0,7 Sverige 80,4 1,0
Portugal 84,4p 1,6 Norge 80,1 1,4
Malta 84,2 1,5 Nederländerna 80,0 1,3
Norge 84,2 1,0 Malta 79,8 1,9
Sverige 84,2 0,7 Storbritannien 79,5p 1,2

p) Preliminärt. Källa: Eurostat. Tabellen visar de länder som har högst livslängd i Europa 2014.

Olika skäl till hög livslängd

Det finns regionala skillnader i livslängd. Det är främst län i södra Sverige som har en hög medellivslängd och län i norra Sverige som har en låg. Låg dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar förklarar till stor del varför Hallands län har låg dödlighet totalt. I Kronobergs län, där dödligheten totalt sett är lika låg som i Halland, är förklaringen istället låg dödlighet i flera andra dödsorsaker.

Något ökad dödlighet bland yngre vuxna

I alla åldrar mellan 35 och 94 år minskar dödligheten, men under den se¬naste femårsperioden finns vissa yngre åldrar där dödligheten inte har minskat. I åldern 25–34 år har den till och med ökat något för både kvinnor och män. Det är en ökad dödlighet i olyckor och självmord som förklarar denna utveckling.

Hög dödlighet för födda i Sverige med utrikesfödda föräldrar

I åldersgruppen 20–64 år har inrikes födda med två utrikes födda föräldrar högre dödlighet än 20–64-åriga kvinnor och män i medeltal. Deras dödlighet är 20 procent högre för kvinnor och 35 procent högre för män.

Stora skillnader mellan utbildningsgrupper i mellersta Sverige

I Sverige finns tydliga och ökande skillnader i återstående medellivslängd mellan grupper med olika utbildningsnivå. Under perioden 2011–2015 var den återstående livslängden vid 30 års ålder för förgymnasialt utbildade 51,4 år för kvinnor och 48,2 år för män. För gruppen med eftergymnasial utbild-ning var den 56,7 år för kvinnor och 53,7 år för män. Skillnaden mellan grup-perna med högst och lägst utbildningsnivå var ungefär 5,5 år i hela landet men varierar mellan länen från drygt 2 år till mer än 7 år. Störst skillnader mellan utbildningsgrupperna är det i Värmlands, Västmanlands och Stockholms län. Minst skillnader är det i södra Sverige, bland annat i Hallands och Kronobergs län.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Örjan Hemström

Telefon
010-479 49 97
E-post
orjan.hemstrom@scb.se

Jeroen de Munter

Telefon
010-479 45 43
E-post
jeroen.demunter@scb.se