Till innehåll på sidan

Demografisk analys: Utan barn – Skillnader i barnlöshet mellan kvinnor och män i olika grupper

Lägst andel barnlösa bland personer med lång utbildning

Statistiknyhet från SCB 2020-02-21 9.30

Andelen barnlösa kvinnor och män har varierat över generationer. I en ny rapport från SCB studeras hur andelen barnlösa skiljer sig åt vid olika åldrar och mellan olika grupper, till exempel efter utbildningsnivå.

Statistikmyndigheten SCB gör varje år en framskrivning av Sveriges befolkning. Antaganden görs bland annat om den framtida utvecklingen av barnafödandet. En fråga som är central för antagandena om barnafödande är andelen kvinnor som inte föder något barn.

Av de som nyligen kommit upp i åldrarna då de flesta avslutat sitt barnafödande hade 13,5 procent av kvinnorna och 21,5 procent av männen inte fått barn. Det finns dock skillnader mellan olika grupper, till exempel efter utbildningsnivå.

Andelen utan barn efter utbildningsnivå

Av kvinnor som nyligen fyllt 45 år, de födda 1973, hade de med en lång eftergymnasial utbildning lägst barnlöshet, se diagram nedan. Högst barnlöshet har de med förgymnasial utbildning. Det här är en skillnad mot de födda 10 år tidigare, 1963, där andelen barnlösa var högst för de med en längre eftergymnasial utbildning.

För män mäts andelen barnlösa vid 50 års ålder. Mellan de som nyligen fyllt 50 år, födda 1968, och de födda tio år tidigare, 1958, är det inga stora skillnader. För båda födelseåren hade de med en längre eftergymnasial utbildning lägst barnlöshet.

Andel barnlösa kvinnor vid 45 års ålder och män vid 50 års ålder efter utbildningsnivå och födelseår

diagram

 diagram

Andel personer med eftergymnasial utbildning har ökat

Andel personer som har en eftergymnasial utbildning har ökat mellan de jämförda födelseårgångarna, framförallt för kvinnor. Av kvinnorna födda 1963 var det drygt 30 procent som hade eftergymnasial utbildning, antingen lång eller kort, och av de födda 1973 var det drygt 50 procent. För männen har ökningen inte varit lika stor. Av de födda 1958 hade 27 procent eftergymnasial utbildning och av de födda 10 år senare, 1968, var det 33 procent. Andelen med förgymnasial utbildning har däremot minskat. Från 13 till 6 procent bland kvinnorna och från 22 till 9 procent bland männen.

Att fler studerat på universitet och högskola har, tillsammans med andra faktorer, bidragit till att de som fått barn fick det vid en genomsnittlig högre ålder. Trots att en högre andel var barnlösa vid exempelvis 35 års ålder var det ingen skillnad i andelen barnlösa i slutet av de barnafödande åldrarna.

Av de födda i slutet av 1970-talet, som ännu inte avslutat sitt barnafödande, har andelen barnlösa vid 35 års ålder fortsatt öka. Men även här finns skillnader efter utbildningsnivå. Bland de med en längre eftergymnasial utbildning har andelen barnlösa minskat vid 35 års ålder, det gäller både kvinnor och män.

I rapporten "Utan barn – Skillnader i barnlöshet mellan kvinnor och män i olika grupper" studeras barnlöshet även efter andra faktorer, exempelvis om deras föräldrar är inrikes eller utrikes födda och sysselsättning.

Definitioner och förklaringar

Statistiken avser endast Sverigefödda kvinnor och män. Barnlöshet definieras här som att de inte fått barn i Sverige. Utbildningsnivå är mätt vid 35 års ålder.

Denna statistik är framtagen genom uppgifter från SCB:s befolkningsregister och genom dem går det endast att se om en person fått barn eller inte. För att få reda på om de som inte fått barn är frivilligt eller ofrivilligt barnlösa skulle personerna behöva tillfrågas om detta, vilket inte har gjorts.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Johan Tollebrant

Telefon
010-479 49 96
E-post
johan.tollebrant@scb.se