Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen, 1:a halvåret 2020

Minskat innehav i utländska aktier och fondandelar

Statistiknyhet från SCB 2021-01-28 9.30

Det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar minskar under det första halvåret 2020. Vid utgången av juni 2020 uppgår det totala innehavet till 5987,1 miljarder kronor vilket är en minskning med 4 procent jämfört med utgången av 2019.

Portföljtillgångar består av utländska aktier och fondandelar samt av långa och korta räntebärande värdepapper.

Det svenska innehavet i aktier vid utgången av första halvåret 2020 uppgår till 3275,5 miljarder kronor vilket är en minskning med 4 procent jämfört med utgången av 2019. Svenska placerare har störst innehav i amerikanska aktier där det totala innehavet uppgår till 1513,3 miljarder kronor vid utgången av juni 2020, vilket är 46 procent av det totala svenska aktieinnehavet i utländska aktier. Det land som står för den största minskningen i aktier är Japan. Sveriges portföljtillgångar i japanska aktier är 171,3 miljarder kr vid utgången av juni 2020, en minskning med 18 procent jämfört med utgången av december 2019.

Sveriges innehav i utländska aktier, mdr SEK

diagram

För fonder uppgår innehavet till 1427,4 miljarder kronor vid utgången av juni 2020 vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 6 procent jämfört med utgången av 2019. Luxemburg fortsätter att vara det enskilt största landet för svenska investeringar i utländska fonder med 798 miljarder kronor. Totalt finns 56 procent av Sveriges utländska portföljtillgångar i fonder i Luxemburg.

Sveriges innehav i utländska fonder, md SEK

Diagram

Innehavet i räntebärande värdepapper nästintill oförändrat

Svenska innehav i räntebärande värdepapper uppgår till 1284,2 miljarder kronor vid utgången av juni 2020 vilket är en svag ökning med 7,7 miljarder kr jämfört med utgången av 2019. Vid utgången av juni 2020 har Sverige 54,7 procent av sitt totala innehav i aktier, 23,8 procent i fonder samt 21,4 procent i räntebärande värdepapper. Detta innebär att fördelningen vid utgången av juni 2020 är relativt lik fördelningen vid utgången av december 2019.

Sveriges portföljtillgångar fördelning, mdr SEK

diagram

Övriga finansinstitut fortsatt sektorn med störst innehav

Den sektorn med störst innehav vid utgången av juni 2020 är övriga finansinstitut som äger 70,2 procent av det totala innehavet. Sektorn övriga finansinstitut omfattar bland annat värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsföretag. Denna sektor äger främst aktier och fondandelar, men sektorn är också den största innehavaren av räntebärande värdepapper. Den näst största sektorn är socialförsäkringssektorn som äger 15,6 procent av det totala innehavet.

Räntebärande värdepapper emitterade i amerikanska dollar fortsatt vanligast

Innehavet i räntebärande värdepapper dominerades av valutorna amerikanska dollar, euro och svenska kronor, där värdepapper emitterade i amerikanska dollar står för den största delen. Svenska placerares innehav i räntebärande värdepapper emitterade i amerikanska dollar uppgår till 421,9 miljarder kronor vid utgången av juni 2020, en minskning med 5 procent jämfört med utgången av 2019. Samtidigt ökade Sveriges innehav i räntebärande värdepapper emitterade i euro och svenska kronor. Sveriges innehav i räntebärande värdepapper emitterade i svenska kronor uppgår 360,2 miljarder kr vid utgången av juni 2020, en ökning med 6 procent jämfört med utgången av 2019.

 

Sveriges innehav i utländska räntebärande värdepapper per valuta, mdr SEK

Diagram

Definitioner och förklaringar

Statistiknyheten baseras på undersökningen Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) som är ett initiativ från Internationella valutafondens (IMF), dit flertalet länder rapporterar halvårsvis. CPIS-rapportering innefattar innehav i portföljtillgångar mot utlandet och är en del av utlandsställningen i Sverige. Sverige har deltagit i undersökningen sedan 2001. För det första halvåret mäts tillgångarna vid utgången av juni och för det andra halvåret mäts tillgångarna vid utgången av december.

Vad är portföljtillgångar?

Handel och innehav i värdepapper samlas under begreppet portföljinvesteringar, vilket innefattar aktier, fonder samt räntebärande värdepapper. För att det ska vara en portföljinvestering måste ägarandelen vara under 10 procent av rösterna, är ägarandelen över 10 procent definieras det som en direktinvestering.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Carl Mårtensson

Telefon
010-479 63 32
E-post
carl.martensson@scb.se