Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen, 2:a halvåret 2021

Svenskars innehav i utländska portföljtillgångar fortsatte att öka

Statistiknyhet från SCB 2022-09-14 8.00

Trenden med ökat innehav i utländska portföljtillgångar fortsatte även under det andra halvåret av 2021. Vid utgången av 2021 uppgick det totala innehavet till 8 801 miljarder kronor vilket var en ökning med drygt 8 procent jämfört med utgången av första halvåret 2021. Aktier stod för den procentuellt största ökningen. Även innehav i fonder och räntebärande värdepapper ökade.

Portföljtillgångar består av utländska aktier och fondandelar samt av långa och korta räntebärande värdepapper.

Vid utgången av 2021 hade svenska placerare 57 procent av sina totala innehav av portföljinvesteringar i aktier, 26 procent i fonder samt 17 procent i räntebärande värdepapper. Även om nivåerna vid utgången av 2021 var högre jämfört med första halvåret 2021, så var fördelningen av de olika värdepappersslagen nästintill densamma vid de båda tillfällena.

Sveriges portföljtillgångar fördelning, mdr SEK
Betalningsbalansen, 2:a halvåret 2021

Svenska placerares innehav i utländska aktier och fonder ökade

Det svenska innehavet i utländska aktier vid utgången av 2021 uppgick till 4 999 miljarder kronor. Det var en ökning med 9 procent jämfört med utgången av juni 2021. Svenska placerare hade störst innehav i amerikanska aktier där det totala innehavet uppgick till 2 477 miljarder kronor. Det motsvarade 50 procent av det totala svenska aktieinnehavet i utlandet. Näst största innehavet bestod av aktier utgivna i Storbritannien med 368 miljarder medan aktier utgivna i Schweiz var tredje störst med 241 miljarder.

Sveriges innehav i utländska aktier, mdr SEK
Betalningsbalansen, 2:a halvåret 2021

För fonder uppgick innehavet till 2 286 miljarder kronor vid utgången av 2021 vilket var en ökning med 7 procent jämfört med juni 2021. Luxemburg fortsatte vara det enskilt största landet för svenska investeringar i utländska fonder med 1 273 miljarder kronor, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med utgången av juni 2021.

Sveriges innehav i utländska fonder, mdr SEK
Betalningsbalansen, 2:a halvåret 2021

Räntebärande värdepapper emitterade i amerikanska dollar är fortsatt störst

Sveriges portföljtillgångar i räntebärande värdepapper i utlandet uppgick till 1 516 miljarder kronor vid utgången av 2021. Det var en ökning med 8 procent jämfört med utgången av juni 2021. Vid utgången av 2021 uppgick värdet av innehaven av långa räntebärande värdepapper till 1 437 miljarder kronor. Korta räntebärande värdepapper uppgick till 79 miljarder kronor vilket motsvarade en ökning med 130 procent jämfört med juni 2021.

Vid utgången av 2021 dominerades innehavet i räntebärande värdepapper av valutorna amerikanska dollar, svenska kronor och euro. Svenska placerares innehav i räntebärande värdepapper emitterade i amerikanska dollar uppgick till 447 miljarder kronor. Det var en ökning med 3 procent jämfört med utgången av juni 2021. Sveriges innehav i utländska räntebärande värdepapper emitterade i svenska kronor uppgick till 422 miljarder kronor, medan innehavet emitterat i euro uppgick till 347 miljarder kronor.

Sveriges innehav i utländska räntebärande värdepapper per valuta, mdr SEK
Betalningsbalansen, 2:a halvåret 2021

Definitioner och förklaringar

Statistiknyheten baseras på rapporteringen av Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) som är ett initiativ från Internationella valutafonden (IMF), dit flertalet länder rapporterar halvårsvis. CPIS-rapporteringen innefattar innehav i portföljtillgångar mot utlandet och är en del av utlandsställningen i Sverige. Sverige har deltagit i undersökningen sedan 2001. För det första halvåret avser ställningsuppgifterna nivån på tillgångarna vid utgången av juni och för det andra halvåret avses nivån på tillgångarna vid utgången av december. Från och med rapporteringen av första halvåret 2019 så hämtas uppgifterna från databasen för värdepappersinnehav (VINN), istället för att samlas in direkt från uppgiftslämnare. Läs mer om nya källor i Betalningsbalansen: Nya källor för värdepappersstatistik (scb.se).

Vad är portföljtillgångar?

Handel och innehav i värdepapper samlas under begreppet portföljinvesteringar, vilket innefattar aktier, fonder samt räntebärande värdepapper. För att det ska vara en portföljinvestering måste ägarandelen vara under 10 procent av rösterna, är ägarandelen över 10 procent definieras det som en direktinvestering.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
bop@scb.se

Förfrågningar

Linda Nihlwing

Telefon
010-479 40 19
E-post
linda.nihlwing@scb.se