Till innehåll på sidan

Direktinvesteringar 2018 – tillgångar och avkastning

Ökning av svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet

Statistiknyhet från SCB 2019-12-12 9.30

Värdet på svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet uppgick 2018 till 3 432 miljarder kronor. Det är en ökning med 275 miljarder kronor jämfört med 2017. Utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige ökade med 61 miljarder kronor, och uppgick vid slutet av 2018 till 3 079 miljarder kronor.

Direktinvesteringstillgångar, 2008-2018

Direktinvesteringstillgångar, 2008-2018

Vad är direktinvesteringar?

En direktinvestering uppstår när någon, vanligtvis ett företag, direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av röstetalet i ett företag eller en kommersiell fastighet belägen i ett annat land. De tillgångar som mäts i den årliga direktinvesteringsenkäten består av totalt eget kapital och finansiella fordringar och skulder inom ett direktinvesteringsförhållande, samt direktägda kommersiella fastigheter. Uppgifterna om direktinvesteringar publiceras i Statistikdatabasen inklusive fritidsfastigheter och koncerninterna handelskrediter. Uppgifterna ingår även i Utlandsställningen, som visar Sveriges tillgångar och skulder gentemot utlandet.

Avkastningen på direktinvesteringar beräknas som resultat efter finansiella poster rensat för nedskrivningar (netto, inklusive kreditförluster), realisationsvinster och realisationsförluster samt skatt. Den totala avkastningen som publiceras i Statistikdatabasen inkluderar även ränteintäkter och räntekostnader på direktinvesteringslån, samt avkastning på fritidsfastigheter. Avkastning på direktinvesteringar bokförs i bytesbalansen.

Ökade svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet

Svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet ökade med 275 miljarder kronor jämfört med 2017, och uppgick till 3 432 miljarder kronor vid slutet av 2018. Av de totala svenska direktinvesteringstillgångarna i utlandet stod eget kapital för 2 941 miljarder kronor, vilket var en ökning med 136 miljarder kronor. Nettofordringar gentemot utländska dotter, syster- och intressebolag uppgick till 492 miljarder kronor, en ökning med 140 miljarder gentemot 2017.

Sveriges största direktinvesteringstillgångar i utlandet återfinns i USA, Nederländerna och Norge. De svenska direktinvesteringstillgångarna i Luxemburg minskade med 11 miljarder, vilket var den största minskningen för ett enskilt land. Det land där tillgångarna ökade mest var USA, som stod för en ökning på 113 miljarder kronor. De största tillgångarna i utlandet innehas som tidigare år av svenska bolag verksamma inom finans och försäkring samt av bolag som tillverkar metaller, metallvaror, elektronikvaror och övriga maskiner.

Svenska kronans utveckling

Den svenska kronan försvagades under 2018 med cirka 5 procent gentemot andra valutor, enligt det handelsvägda TCW-indexet. Kronan försvagades mot euron med cirka 4 procent, och försvagades också mot dollarn med cirka 9 procent. Kronförsvagning bidrar till att öka tillgångsvärdet och avkastningen för svenska direktinvesteringar i utlandet.

Svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet för de 7 största mottagarländerna, 2016 till 2018

Svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet för de 7 största mottagarländerna, 2016 till 2018

Ökade utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige

Utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige ökade med 61 miljarder kronor jämfört med 2017. De uppgick till 3 079 miljarder kronor vid slutet av 2018. Nettoskulder gentemot utländska ägarkoncerner var vid utgången av året 10 miljarder lägre än föregående år, och uppgick till 469 miljarder kronor. Posten eget kapital ökade under 2018 med 71 miljarder kronor till totalt 2 610 miljarder kronor.

När det gäller utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige är Nederländerna fortsatt största ägarland, följt av Storbritannien och Luxemburg. De branscher där utlandet har störst tillgångar är finans- och försäkringsverksamhet och tillverkning av petroleum, kemiska produkter samt gummi- och plastvaror.

Utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige för de 7 största investerarländerna, 2016 till 2018

Utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige för de 7 största investerarländerna, 2016 till 2018

Avkastningen ökade på svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet

Avkastningen på svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet ökade med 23 miljarder kronor jämfört med 2017, och uppgick totalt till 286 miljarder kronor. Avkastningen på utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige ökade med 20 miljarder kronor vid samma jämförelse, och uppgick till 209 miljarder kronor.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Rickard Rens

Telefon
010-479 47 12
E-post
rickard.rens@scb.se

Anna Bengtsson

Telefon
072-084 45 75
E-post
anna.bengtsson@scb.se