Till innehåll på sidan

Ny säsongsrensningsmodell

Från och med kvartal fyra 2021 ersätter en ny tabell den tidigare tabellen för säsongsrensad bytesbalans och kapitalbalans. Den nya tabellen är, till skillnad från tidigare tabell, summakonsistent och innehåller kontoposter uppdelade mellan export och import. Tidsserien sträcker sig från och med kvartal ett 2012 till och med kvartal fyra 2021.

Summakonsistens innebär att delposter summerar upp till den totala posten. Exempelvis är summan av säsongsrensade varor och säsongsrensade tjänster lika med säsongsrensad Handel i varor och tjänster. Kontoposter för export och import är även konsistent med total balans.