Till innehåll på sidan

Priser för nyproducerade bostäder 2019

Priserna för nyproducerade flerbostadshus högre än föregående år

Statistiknyhet från SCB 2020-11-19 9.30

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var högre 2019 jämfört med 2018 för flerbostadshus och lägre för gruppbyggda småhus.

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade priset på byggnation med drygt 5 procent för flerbostadshus, och minskade drygt 2 procent för gruppbyggda småhus år 2019 jämfört med 2018. Föregående år var minskningen 2 procent för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Byggnadsprisindex mäter prisutvecklingen där skillnader i kvalitet är borträknade.

Högsta kostnaden i Stor-Stockholm

I riket som helhet var det genomsnittliga totala produktionspriset år 2019 42 870 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus. Det totala produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 52 217 kr. Lägst var det i Södra Sverige med 35 079 kr.

För gruppbyggda småhus låg det totala produktionspriset i riket som helhet på i genomsnitt 34 965 kr per kvadratmeter bostadsarea. Produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 42 819 kr, och lägst i Södra Sverige med 28 816 kr.

Högre kostnader för bostadsrätter

Det totala produktionspriset per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt är högre, 38 procent, jämfört med hus upplåtna med hyresrätt (49 344 kr respektive 35 632 kr). Högre markpris för bostadsrätter förklarar en del av skillnaden.

För riket uppgick markpriset år 2019 i genomsnitt till 7 685 kr per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus. För bostadsrätter var markpriset 10 023 kr per kvadratmeter lägenhetsarea, medan den för hyresrätter var 4 465 kr.

Genom att de nyproducerade bostäderna varierar i antal och utförande mellan åren kan det vara svårt att göra relevanta jämförelser över tid. Årets resultat pekar dock på att priserna för flerbostadshus är högre och lägre för gruppbyggda småhus, men att mönstret liknar tidigare år vad gäller skillnader mellan bostads- och hyresrätter.

Tekniska variabler

Materialet i flerbostadshusens stommar är till en övervägande del betong. 79 procent av flerbostadshusen byggs med betongstomme och 20 procent byggs med trästomme. Statistik för tekniska variabler finns från 1995 och framåt och avser hela riket. Tabellerna återfinns i Statistikdatabasen på SCB:s webbplats.

Definitioner och förklaringar

Produktionspris utgör det totala priset för bostadsprojektet, det vill säga summan av byggnadspriset och markpriset inklusive moms och eventuell vinst eller förlust. Produktionspriset motsvarar försäljningspriset för objektet. Försäljningspriset baseras på anbud/kontraktssummor eller byggherrens beräkningar. Avdrag för eventuella bidrag har inte gjorts.

Med gruppbyggda småhus avses småhus som ska försäljas eller upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt.

Som bostadsarea räknas (med vissa inskränkningar) area ovan mark i lägenhet. Arean begränsas av färdigställda insidor av de väggar som omsluter varje lägenhet. I arean inräknas köksskåp, garderober och liknande.

Med lokallägenhetsarean avses den uthyrningsbara lokalarean (LOA-h).

Lägenhetsarea är summan av bostadsarea och lokallägenhetsarea.

För att mäta kostnadsutvecklingen med skillnader i kvalitet, utförande och läge eliminerade så långt det är möjligt rekommenderas Byggnadsprisindex, BPI.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se