Till innehåll på sidan

Försäljning av bostadsrätter 2016 och 2017:

Försäljning av bostadsrätter för drygt 256 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2018-07-02 9.30

Under 2017 såldes det 108 000 bostadsrätter till ett sammanlagt värde av drygt 256 miljarder kronor. Medelpriset för en bostadsrätt i landet steg med drygt 7 procent, från 2,2 miljoner kronor år 2016 till 2,4 miljoner år 2017.

I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för 197 miljarder kronor, vilket motsvarar 77 procent av det totala försäljningsvärdet. I Stor-Stockholm var den totala omsättningen 147 miljarder kronor, vilket motsvarar 57 procent av den totala omsättningen i landet. För Stor-Göteborg var motsvarande siffror 31 miljarder eller 12 procent, för Stor-Malmö 18 miljarder eller 7 procent.

Omsättning av bostadsrätter 2000–2017 i miljarder kronor

Diagram

Stigande antal bostadsrättsförsäljningar

Antalet försäljningar av bostadsrätter uppgick 2017 till 107 924, vilket är 2 268 fler än 2016. Detta är den näst högsta noteringen av antalet försäljningar sedan statistiken började att presenteras år 2000. Det är endast under 2015 som det har sålts fler bostadsrätter. Mer än hälften (nästan 57 procent) av alla bostadsrättsförsäljningar ägde rum i något av de tre storstadsområdena. I Stor-Stockholm genomfördes 37 procent av affärerna, i Stor-Göteborg 10 procent och i Stor-Malmö 9 procent.

Antal sålda bostadsrätter 2000–2017

Diagram

Stora regionala skillnader i medelpris

Medelpriset för en bostadsrättslägenhet var 2,4 miljoner kronor under 2017. Mellan åren 2000 och 2017 har medelpriset för bostadsrätter ökat varje år med undantag av 2008. De regionala skillnaderna är stora. De dyraste bostadsrätterna finns i Stockholms län där medelpriset 2017 var nästan 3,7 miljoner kronor, medan Västernorrlands län hade det lägsta medelpriset på 804 000 kronor.

Medelpris sålda bostadsrätter 2000–2017, tkr

Diagram

I nedanstående tabell redovisas antal överlåtelser, medelpris och medianpris för åren 2016 och 2017 fördelat på län, storstadsområden, landet i övrigt samt totalt för hela landet.

Försäljning av bostadsrätter 2016 och 2017
Län2016 [1]2016 [1]2016 [1]2017 [2]2017 [2]2017 [2]
 Antal sålda
bostadsrätter
Medelpris,
tkr
Medianpris,
tkr
Antal sålda
bostadsrätter
Medelpris,
tkr
Medianpris,
tkr
Stockholm
39 567 3 527 3 000 40 221 3 662 3 100
Uppsala
5 002 2 083 2 000 4 923 2 187 2 100
Södermanland
2 375 1 099 990 2 386 1 306 1 200
Östergötland
3 434 1 387 1 360 3 659 1 603 1 570
Jönköping
1 956 1 282 1 300 2 003 1 464 1 500
Kronoberg
767 1 422 1 465 893 1 548 1 580
Kalmar
1 498 841 700 1 577 971 810
Gotland
351 1 596 1 550 388 1 946 1 805
Blekinge
729 809 675 722 1 021 860
Skåne
14 071 1 397 1 195 14 140 1 637 1 400
Halland
1 368 1 813 1 760 1 471 2 044 1 950
Västra Götaland
15 518 1 950 1 825 15 718 2 209 2 150
Värmland
2 232 822 700 2 212 932 830
Örebro
2 209 1 115 1 100 2 434 1 187 1 180
Västmanland
3 201 995 850 3 234 1 122 975
Dalarna
2 065 729 625 2 266 843 770
Gävleborg
2 010 950 860 2 125 1 064 994
Västernorrland
2 439 681 580 2 427 804 700
Jämtland
1 216 929 900 1 231 1 090 1 000
Västerbotten
2 174 1 217 1 243 2 268 1 366 1 400
Norrbotten
1 474 994 895 1 626 1 120 1 108
Storstadsområde
           
Stor-Stockholm
39 567 3 527 3 000 40 221 3 662 3 100
Stor-Göteborg
10 725 2 563 2 350 11 065 2 841 2 600
Stor-Malmö
9 737 1 587 1 395 9 843 1 836 1 600
Övriga landet
45 627 1 119 950 46 795 1 270 1 150
 
           
Hela landet
105 656 2 210 1 870 107 924 2 374 2 005

[1] Siffrorna för år 2016 är definitiva [2] Siffrorna för år 2017 är preliminära

Definitioner och förklaringar

Underlag för beräkningarna av överlåtelsepriserna i denna statistiknyhet är de kontrolluppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar till skattemyndigheten i samband med en överlåtelse/försäljning av en bostadsrätt. Statistiken omfattar således endast ”begagnat” marknaden och inte nyproduktion. Resultaten för år 2017 är beräknade på ett preliminärt material, medan siffrorna för år 2016 bygger på ett definitivt material.

Vad omfattar statistiken?

Det finns bostadsrätter som överlåts till ett symboliskt (lågt) värde, likväl som det finns bostadsrätter, speciellt i Stockholms innerstad, som är extremt dyra. SCB har valt att i denna redovisning ta med alla överlåtelser oavsett lägsta pris upp till ett högsta pris på 20 miljoner kronor. Dock ingår inga överlåtelser som skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Dessutom ingår bara överlåtelser som gjorts av fysiska personer och där hela lägenheten sålts.

Prisjämförelser mellan åren

Det bör påpekas att det är vanskligt att med stöd av siffrorna dra slutsatser om prisutvecklingen på bostadsrätter. För att kunna göra detta krävs ett bättre mått än enbart medel- eller medianpriset vilket inte tar hänsyn till storlek, belägenhet eller andra faktorer som påverkar marknadspriset. Med anledning av detta redovisas inga procentuella förändringar mellan åren på lägre regional nivå.

Statistiska mått – medelpris och medianpris

I denna Statistiknyhet redovisas både medelpriser och medianpriser. Anledningen till detta är att överlåtelsepriserna är skevt fördelade. Det finns i de flesta regioner ett antal försäljningar till höga priser, vilket gör att medelvärdet blir högt. För att åskådliggöra detta redovisas även medianpriser. Medianen är det storleksmässigt mittersta värdet i respektive region. Detta mått påverkas därför inte i lika hög grad som medelvärdet av extrema värden.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Redovisning på lägre regional nivå (exempelvis kommun, församling eller distrikt) kan beställas på uppdragsbasis (mot betalning) genom att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.

Tidsserier för åren 2000–2017 (län, storstadsområden och riket) återfinns i Statistikdatabasen.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se