Till innehåll på sidan

Valda av folket, nominerade och valda 2002 – 2018

Tydliga inkomstskillnader mellan folkvalda och röstberättigade

Statistiknyhet från SCB 2020-03-20 9.30

Folkvalda politiker har i större utsträckning högre inkomster och eftergymnasial utbildning än befolkningen i stort. Det har blivit något vanligare att folkvalda är födda i ett annat land än Sverige under 2000-talet, men ökningen har gått snabbare i befolkningen. Unga och äldre är sämre representerade bland de folkvalda.

Nu publicerar SCB rapporten Valda av folket. Rapporten består av en genomgång av social representativitet i Sveriges folkvalda församlingar: riksdag, region- och kommunfullmäktige. I rapporten jämförs olika gruppers storlek bland våra folkvalda politiker med motsvarande grupper bland den röstberättigade befolkningen.

Alla politiska församlingar har en jämn könsfördelning totalt sett. Med jämn könsfördelning menas att andelen män och kvinnor ligger inom intervallet 40-60 procent. Jämnast är det bland regionfullmäktiges ledamöter. Av dem är 48 procent kvinnor och 52 procent män efter 2018 års val. Minst jämn är den i kommunfullmäktige, med 43 procent kvinnor och 57 procent män.

Tydligaste skillnaderna i riksdagen

Oavsett vilken politisk församling vi studerar, så är det vanligare att de folkvalda har högre inkomster och de har också i större utsträckning eftergymnasial utbildning än den röstberättigade befolkningen i stort. Tydligast är dessa skillnader i riksdagen, och de är minst i kommunfullmäktige. Utbildningsnivån är generellt högre bland kvinnor, samtidigt som männen genomgående har högre inkomster. Könsskillnaderna återfinns både bland de röstberättigade och bland politikerna.

Medelåldern har ökat i kommunfullmäktige

Sedan 2002 har medelåldern minskat i riksdag och regionfullmäktige medan den ökat i kommunfullmäktige. Under samma period har medelåldern i hela den röstberättigade befolkningen ökat något. Det är genomgående unga under 30 år och de 65 år och äldre, som är sämre representerade bland politikerna. Det gäller dock inte i kommunfullmäktige, där andelen 65 år och äldre numera ligger i nivå med andelen i den röstberättigade befolkningen.

Andelen utrikes födda har ökat något på alla politiska nivåer under 2000-talet, men ökningen i befolkningen har gått snabbare under samma period. Bland de utrikes födda politikerna är det en högre andel som har bott 20 år eller längre i Sverige, jämfört med bland utrikes födda i befolkningen. Det är också vanligare att de utrikes födda politikerna kommer från ett europeiskt land än ett land utanför Europa, jämfört med utrikes födda i den röstberättigade befolkningen.

Något vanligare att politiker är i ett parförhållande

När det gäller politikernas familjesituation, så är det något vanligare att politiker är i ett parförhållande jämfört med motsvarande andel i befolkningen. Det är också något vanligare att politikerna har ett hemmaboende barn under 18 år, jämfört med befolkningen i stort.

I rapporten görs även analyser med logistiska regressioner för att studera flera olika indelningsgrunder samtidigt. Resultaten från analyserna visar att en högre inkomst är central för sammansättningen bland våra folkvalda politiker i förhållande till befolkningen i stort.

Resultaten pekar på att många av de grupper som är sämre representerade bland politikerna, också har lägre inkomster jämfört med bättre representerade grupper när vi studerar förhållandet bland de röstberättigade. Men vi ser också att folkvalda, som tillhör dessa sämre representerade grupper, har högre inkomster jämfört med grupperna i befolkningen i stort. Effekten av inkomst är i detta avseende större än exempelvis effekten av utbildning.

Definitioner och förklaringar

Statistiken i rapporten bygger på SCBs statistik om nominerade och valda kandidater samt motsvarande statistik om den röstberättigade befolkningen, där statistik avseende 2018 års val publicerades våren 2019.

De folkvalda är de politiker som valdes in vid respektive val. Därmed tas ingen hänsyn till eventuella avhopp eller ersättare under mandatperioden.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i publikationen:

Valda av folket - En studie av social representativitet i folkvalda församlingar (pdf)

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se