Till innehåll på sidan

Undersökning av förtroendevalda i kommuner och landsting 2015:

Färre och äldre förtroendevalda

Statistiknyhet från SCB och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 2016-03-23 9.30

Förtroendevalda i kommuner och landsting blir allt äldre, samtidigt som antalet förtroendevalda fortsätter att minska. Kvinnor, unga och utrikes födda är underrepresenterade bland politikerna jämfört med befolkningen. Detta mönster blir tydligare för tyngre förtroendeuppdrag.

Undersökningen av de förtroendevalda i kommuner och landsting 2015 visar att antalet politiker fortsätter att minska. Det totala antalet förtroende­valda i kommunerna är drygt 36 800 personer, vilket är cirka 1 200 personer färre än föregående mandatperiod. Även antalet förtroende­uppdrag minskar i kommunerna. Totalt är det cirka 60 600 uppdrag vilket är cirka 2 000 uppdrag färre än 2011.

Allt äldre politiker

Förtroendevalda som är 65 år och äldre utgör 27 procent av kommun­politikerna. Det är en ökning med 4 procent­enheter jämfört med föregående mandat­period. Män är något över­repre­senterade i denna ålders­grupp, 29 procent bland politikerna mot 23 procent i befolkningen. Den ökade andelen äldre beror framförallt på att 40-talisterna fortsätter ägna sig åt kommun­politiken efter att de fyllt 65.

Förtroendevalda i kommunerna efter ålder år 2003, 2007, 2011 och 2015. Åldersfördelning i procent

Diagram

Kvinnor, unga och utrikes födda är fortsatt underrepresenterade

Kvinnor är fortsatt underrepresenterade bland de förtroende­valda i kommunerna. Totalt sett är andelen kvinnor bland de förtroende­valda 43 procent, jämfört med 50 procent i befolkningen. Könsfördel­ningen är jämnare bland yngre än bland äldre politiker. Bland dem under 30 år uppgår andelen kvinnor till 47 procent jämfört med 37 procent bland dem 65 år och äldre.

Även unga och utrikes födda är underrepresenterade bland politikerna jämfört med befolkningen i stort.

Resultaten från 2015 års undersökning visar liksom tidigare studier att personer med efter­gymnasial utbildning, höginkomst­tagare och offentlig­anställda är över­represen­terade bland de förtroendevalda.

Fler män än kvinnor har tyngre uppdrag

Det är en större andel män än kvinnor som har tunga politiska förtroende­uppdrag. Ju tyngre uppdraget är desto mindre andel kvinnor. Bland de förtroende­valda i kommun­fullmäktige är andelen kvinnor 43 procent och 41 procent i kommun­styrelserna. För olika positioner i nämnder och styrelse är mönstret ännu tydligare. Av alla ordförandena i kommunerna är 37 procent kvinnor. Lika stor andel kvinnor är kommun­styrelsens ordförande. Från 2011 har det dock skett en viss utjämning mellan könen, framför allt när det gäller posten som kommun­styrelsen ordförande.

I likhet med tidigare undersök­ningar är fritids­politikerna i klar majoritet. En fritids­politiker är förtroende­vald med ett arvode för politiska uppdrag som under­stiger en 40 procentig arbetstid. I kommunerna är det 1 320 personer, motsvarande 4 procent, som är hel- eller deltids­arvoderade. Det är ungefär lika vanligt att kvinnor och män är hel- eller deltids­arvoderade bland kommun­politikerna.

Landstingen

I landstingen minskar också antalet förtroende­valda, men i något mindre omfattning än i kommunerna. Liknande mönster vad gäller olika gruppers repre­sentativ­itet återfinns bland förtroende­valda i landstingen, dock finns vissa skillnader. Köns­fördel­ningen är jämn, det är 48 procent av lands­tingens förtroende­valda som är kvinnor. Det gäller även i full­mäktige och styrelser, samt för ordförande- och vice ordförande­poster. Det är en större andel kvinnor än män som är hel- och del­tids­arvoderade.

Andelen äldre förtroendevalda ökar också i landstingen, men från en lägre nivå än i kommunerna och andelen är något lägre än i befolkningen.

Höginkomsttagare och högutbildade är i högre grad över­represen­terade bland lands­tings­politikerna än bland kommunpolitikerna.

Definitioner och förklaringar

Med förtroendevalda avses här ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Uppdrag i olika råd, nämndutskott, styrelser i kommunala bolag och olika samarbetsorgan ingår inte. Politiker och förtroendevalda används synonymt.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Anna Malmborg

Telefon
010-479 49 41
E-post
anna.malmborg@scb.se