Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj - Partisympatier:

Partisympatier maj 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-06-11 9.30

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 8 juni publicerade SCB skattningar av valresultatet om det hade varit riksdagsval i maj 2020. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren. Partisympati avser det parti man anser sig stå närmast, vilket inte nödvändigtvis är det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Skillnaden mellan måtten är

• Partisympati (bästa parti) avser inte någon specifik politisk nivå, exempelvis riksdagsval, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte.

• Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i maj. Vid beräkningen av resultaten tar man hänsyn till om man uppger att man skulle rösta eller inte.

I maj 2020 har en justerad metod för att ta fram skattningarna i undersökningen implementerats. SCB har med anledning av detta uppdaterat Statistikdatabasen från november 2010 och framåt med skattningar som beräknats med den nya metoden. För att se hur metodjusteringen påverkar skattningarna för respektive parti från november 2010 till november 2019, se Diagram Partisympati 2010–2019 (pdf). För mer information, se Definitioner och förklaringar i slutet av statistiknyheten.

Nedan jämförs partisympatierna med valresultatet vid ett hypotetiskt riksdagsval i maj 2020.

Skattning av partisympatier samt valresultat om det varit ”val idag” maj 2020
Partisympatier maj 2020

Skattning av partisympatier samt valresultat om det varit ”val idag”, inkl. osäkerhetsmarginal. Maj 2020
PartiPartisympatiVal idag
 ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
C
6,9 ±0,6 6,0 ±0,5
L
3,9 ±0,5 3,3 ±0,5
M
20,7 ±1,0 20,1 ±0,9
KD
5,8 ±0,6 6,4 ±0,6
S
32,2 ±1,2 33,7 ±1,1
V
8,4 ±0,6 8,2 ±0,6
MP
4,2 ±0,5 4,1 ±0,5
SD
16,7 ±0,9 17,1 ±0,8
Övr.
1,2 ±0,3 1,1 ±0,3

I tabellbilagan till publikationen Partisympatiundersökningen maj 2020, redovisas partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Nedan kommenteras förändringen och fördelningen av partisympatier utifrån kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå för respektive parti.

Skattningar inom parentes avser resultat från föregående undersökning. Dessa skattningar är framräknade med den justerade metoden och kan därmed skilja sig från de skattningar som publicerades i december 2019.

Partisympatierna i maj 2020

Centerpartiet

Det är 6,9 ± 0,6 procent av de röstberättigade som i maj 2020 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2019 (7,3 ± 0,6) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Centerpartiet är större bland kvinnor än bland män. Stödet är även större bland dem som är 29 år och yngre, jämfört med dem som är äldre. Partiet har en större andel sympatisörer bland personer födda i Sverige än bland utrikes födda. Stödet för Centerpartiet är större bland personer med eftergymnasial utbildning jämfört med dem med gymnasial utbildning.

Jämfört med november 2019 ökar stödet bland personer som är 65 år och äldre samt bland personer med förgymnasial utbildning. Stödet för partiet minskar bland kvinnor, bland personer i åldrarna 30-49, bland inrikes födda och bland personer med gymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Liberalerna

I maj 2020 är det 3,9 ± 0,5 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Jämfört med november 2019 (4,2 ± 0,6) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Liberalerna i maj 2020. Det finns inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper, och inte heller några skillnader i stödet bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Jämfört med november 2019 minskar stödet för partiet bland kvinnor. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Moderaterna

I maj 2020 är det 20,7 ± 1,0 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2019 (18,8 ± 1,0) är det en statistiskt säkerställd ökning.

Stödet för Moderaterna är större bland män än kvinnor. Stödet är större bland dem som är yngre än 65 år jämfört med dem som är 65 år och äldre. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är stödet störst bland dem med eftergymnasial utbildning, mindre än tre år.

Jämfört med november 2019 ökar stödet för partiet bland kvinnor, bland dem som är 18-29 år och 50-64 år, bland inrikes födda och bland dem med gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning, mindre än tre år. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Kristdemokraterna

I maj 2020 är det 5,8 ± 0,6 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Jämfört med november 2019 (6,5 ± 0,6) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Kristdemokraterna i maj 2020. Det finns inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper, och det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Det finns inte heller några tydliga skillnader i stöd sett till utbildningsnivå.

Jämfört med november 2019 har stödet för Kristdemokraterna minskat bland kvinnor, bland inrikes födda och bland personer som är 50-64 år. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Socialdemokraterna

Det är 32,2 ± 1,2 procent av väljarkåren som i maj 2020 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2019 (27,2 ± 1,1) är det en statistiskt säkerställd ökning.

Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män. Äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer, stödet är cirka dubbelt så stort bland dem som är 65 år och äldre jämfört med dem som är 29 år och yngre. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial utbildning och gymnasial utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Jämfört med november 2019 har stödet för Socialdemokraterna ökat bland både kvinnor och män, i alla åldersgrupper förutom bland de mellan 18 och 29 år, bland inrikes födda, bland dem med gymnasial utbildningsnivå och eftergymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Vänsterpartiet

I maj 2020 är det 8,4 ± 0,6 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med november 2019 (8,6 ± 0,6) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Vänsterpartiet är större bland kvinnor än män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Vänsterpartiet större bland dem som är yngre än 50 år, jämfört med dem som är 50 år och äldre. Allra störst är stödet bland de mellan 18 och 29 år. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Inga förändringar inom grupperna är statistiskt säkerställda jämfört med november 2019.

Miljöpartiet

Det är 4,2 ± 0,5 procent av de röstberättigade som i maj 2020 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med november 2019 (5,2 ± 0,6) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Miljöpartiet har ett större stöd bland kvinnor än bland män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Miljöpartiet större bland dem som är 49 år och yngre, jämfört med dem som är 50 år och äldre. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har en kortare utbildning, och störst är stödet bland dem med en längre eftergymnasial utbildning.

Jämfört med november 2019 minskar stödet för partiet bland män, bland personer som är 18-29 år och 50-64 år, bland inrikes födda och bland personer med gymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Sverigedemokraterna

Det är 16,7 ± 0,9 procent av de röstberättigade som i maj 2020 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2019 (20,7 ± 1,0) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Sverigedemokraterna har ett större stöd bland män än bland kvinnor. Stödet är större bland dem som är 50 år och äldre, jämfört med dem som är 49 år och yngre. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet betydligt större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

Jämfört med november 2019 minskar stödet för partiet bland såväl män som kvinnor, i samtliga åldersgrupper förutom gruppen 18-29 år, bland inrikes födda och bland väljare i samtliga utbildningsnivåer förutom bland dem med eftergymnasial utbildning längre än 3 år. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

EU- och eurosympatier

Andelen som uppger att de i huvudsak är För Sveriges medlemskap i EU är 57,2 ± 1,5 procent i maj 2020. Andelen Mot EU-medlemskapet är 16,8 ± 1,1 procent, och andelen som saknar uppfattning i frågan är 26,0 ± 1,4 procent. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2019.

Om det hade varit en folkomröstning om euron i maj 2020 skulle 20,3 ± 1,2 procent rösta Ja och 64,3 ± 1,5 procent rösta Nej. 15,4 ± 1,2 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med november 2019 har andelen som uppger att de skulle rösta Nej ökat.

Skattning av EU- och eurosympatier, maj 2020
Partisympatier maj 2020

Frågorna som ställdes var "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att inför euron som valuta i Sverige?" och "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

Se Statistikdatabasen, länk nedan, för EU- och eurosympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Mer information

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Partisympatiundersökningen maj 2020

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2020 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 208 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 27,9 procent ej anträffats, 2,7 procent har varit förhindrade att medverka och 16,3 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 46,9 procent. Det totala antalet svarande är 4 888, vilket motsvarar 53,1 procent. En mer utförlig bortfallsredovisning finns i tabell 23 i publikationen Partisympatiundersökningen maj 2020.

Data samlades in under perioden 29 april till 27 maj.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. 

Justering av skattningsmetod

I maj 2020 implementerades en metodjustering i PSU, som en följd av SCBs kontinuerliga kvalitetsarbete med undersökningen.

Syftet med metodjusteringen är att anpassa skattningsmetoden till ett ökat bortfall och förbättra precisionen i skattningarna. Dessutom förbättras jämförbarheten mellan val idag-skattningen och partisympatiskattningen.

I samband med publiceringen den 8 juni uppdaterades SCBs Statistikdatabasen med omräknade skattningar från och med november 2010. Detta möjliggör jämförelser över tid utan att hänsyn behöver tas till metodjusteringen. Även resultat från november 2019 är beräknade med den nya metoden i denna statistiknyhet.

På totalnivå leder metodjusteringen endast till små skillnader för val idag-skattningen jämfört med tidigare redovisade resultat. Justeringen har dock något större inverkan på partisympatiskattningen. I synnerhet för de partier som är under- eller överrepresenterade bland de svarande när det kommer till röstning vid senaste riksdagsvalet eftersom vi lagt till den uppgiften i hjälpinformationen för partisympati. Effekten blir tydligare när resultaten redovisas för mindre grupper, till exempel åldersgrupper uppdelade på kvinnor och män. I de mindre redovisningsgrupperna är samtidigt osäkerhetsintervallen bredare, så även om en förändring i skattningen är förhållandevis stor behöver det inte innebära att skillnaden är statistiskt säkerställd. För att se hur metodjusteringen påverkar skattningarna för respektive parti från november 2010 till november 2019, se Diagram Partisympati efter parti (pdf).

Justeringarna i korthet

  • Utökad hjälpinformation för både partisympatiskattningen och val i dag-skattningen.
  • Övergång till en gemensam estimator för de båda skattningarna som tidigare tagits fram på olika sätt.
  • Uppdaterad imputeringsmetod för val i dag-skattningen.

Kortfattad information om justeringarna finns i Frågor och svar – justerad metod i PSU (pdf).

Mer detaljerad information om justeringarna finns i Justerad skattningsmetod i Partisympatiundersökningen – En beskrivning av de metodjusteringar som implementerats i maj 2020 (pdf).

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i november 2020 publiceras den 2 december 2020.

Partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i november 2020 publiceras den 8 december 2020.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38