Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj - Partisympatier

Partisympatier maj 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-06-08 8.00

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de politiska partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier samt inställningen till ett svenskt medlemskap i Nato.

Den 2 juni publicerade SCB skattningar av valresultatet om det hade varit riksdagsval i maj 2022. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren. Partisympati avser det parti man anser sig stå närmast, vilket inte nödvändigtvis är det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Skillnaden mellan måtten är:

  • Partisympati (bästa parti) avser inte någon specifik politisk nivå, exempelvis riksdagsval, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte.
  • Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i maj. Vid beräkningen av resultaten tar man hänsyn till om man uppger att man skulle rösta eller inte.

Nedan jämförs partisympatierna med valresultatet vid ett hypotetiskt riksdagsval i maj 2022.

Skattning av partisympatier samt valresultat om det varit ”val idag” maj 2022. Procent
Partisympatier maj 2022

Skattning av partisympatier samt valresultat om det varit ”val idag”, inkl. osäkerhetsmarginal. Maj 2022
Parti Partisympati "Val idag"
  Procent Osäkerhets-
marginal
Procent Osäkerhets-
marginal
C 6,6 ±0,7 6,7 ±0,7
L 3,6 ±0,5 3,4 ±0,5
M 21,4 ±1,2 21,3 ±1,1
KD 5,1 ±0,6 5,2 ±0,6
S 33,0 ±1,3 33,3 ±1,3
V 8,4 ±0,8 7,8 ±0,7
MP 3,4 ±0,6 3,3 ±0,5
SD 16,5 ±1,0 17,0 ±1,0
Övr. 1,9 ±0,5 2,0 ±0,5

I tabellbilagan till publikationen Partisympatiundersökningen maj 2022, redovisas partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Nedan kommenteras förändringen och fördelningen av partisympatier utifrån kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå för respektive parti. Skattningar inom parentes avser resultat från föregående undersökning

Partisympatierna i maj 2022

Centerpartiet

Det är 6,6 ± 0,7 procent av de röstberättigade som i maj 2022 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2021 (8,5 ± 0,8) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Stödet för Centerpartiet är större bland kvinnor än bland män. Det finns inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper, och inte heller några skillnader i stödet bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Jämfört med november 2021 minskar stödet för partiet bland både män och kvinnor, bland dem som är 30-64 år, bland inrikes födda samt bland dem med gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning, minst tre år. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Liberalerna

I maj 2022 är det 3,6 ± 0,5 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Jämfört med november 2021 (3,0 ± 0,5) är det en statistiskt säkerställd ökning.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Liberalerna i maj 2022. Det finns inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet större bland dem med gymnasial utbildning eller längre jämfört med dem med förgymnasial utbildning.

Jämfört med november 2021 har stödet för Liberalerna ökat bland dem som är 65 år och äldre, bland inrikes födda och bland dem med gymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Moderaterna

I maj 2022 är det 21,4 ± 1,2 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2021 (22,4 ± 1,1) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Moderaterna. Stödet för Moderaterna är större bland personer 18-29 år jämfört med personer 50 år och äldre. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre jämfört med dem med förgymnasial utbildning.

Jämfört med november 2021 minskar stödet för partiet bland dem som är 50-64 år, bland inrikes födda samt bland dem med en kortare eftergymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Kristdemokraterna

I maj 2022 är det 5,1 ± 0,6 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Jämfört med november 2021 (4,4 ± 0,6) är det en statistiskt säkerställd ökning.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Kristdemokraterna i maj 2022. Det finns inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Det finns inte några tydliga skillnader i stöd sett till utbildningsnivå.

Jämfört med november 2021 ökar stödet för partiet bland kvinnor, bland inrikes födda och bland dem med gymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Socialdemokraterna

Det är 33,0 ± 1,3 procent av väljarkåren som i maj 2022 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2021 (30,1 ± 1,2) är det en statistiskt säkerställd ökning.

Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män i maj 2022. Stödet är störst bland dem som är 65 år och äldre, jämfört med övriga åldersgrupper. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Stödet för Socialdemokraterna är högre bland dem med förgymnasial utbildning än bland dem med en längre utbildning.

Jämfört med november 2021 har stödet för Socialdemokraterna ökat bland både kvinnor och män, bland dem som är 30-64 år, bland inrikes födda samt bland dem med gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Vänsterpartiet

I maj 2022 är det 8,4 ± 0,8 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med november 2021 (9,6 ± 0,7) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Stödet för Vänsterpartiet är större bland kvinnor än män i maj 2022. Vad gäller ålder är stödet störst bland dem som är 18-29 år, jämfört med övriga åldersgrupper. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem med gymnasial utbildning.

Jämfört med november 2021 minskar stödet för partiet bland kvinnor, bland dem som är 30-49 år, bland utrikes födda samt bland dem med gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning, minst tre år. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Miljöpartiet

Det är 3,4 ± 0,6 procent av de röstberättigade som i maj 2022 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med november 2021 (4,0 ± 0,6) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Stödet för Miljöpartiet är större bland kvinnor än män i maj 2022. Stödet är störst bland dem som är 30-49 år, jämfört med övriga åldersgrupper. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Jämfört med november 2021 har stödet för Miljöpartiet minskat bland dem som är 18-29 år, bland inrikes födda och bland dem med gymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Sverigedemokraterna

Det är 16,5 ± 1,0 procent av de röstberättigade som i maj 2022 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2021 (17,0 ± 1,0) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Sverigedemokraterna har ett större stöd bland män än bland kvinnor. Stödet är störst bland dem som är mellan 50-64 år, jämfört med övriga åldersgrupper. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

Sett till kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå är samtliga förändringar jämfört med november 2021 inom osäkerhetsmarginalen.

EU- och eurosympatier

Andelen som uppger att de i huvudsak är För Sveriges medlemskap i EU är 63,8 ± 1,5 procent i maj 2022. Andelen Mot EU-medlemskapet är 11,8 ±1,0 procent, och andelen som saknar uppfattning i frågan är 24,4 ± 1,4 procent.

Jämfört med november 2021 har andelen som uppger att de är För EU-medlemskapet ökat, medan andelen som är Mot EU-medlemskapet och andelen som saknar uppfattning i frågan har minskat.

Om det hade varit en folkomröstning om euron i maj 2022 skulle 22,6 ± 1,3 procent rösta Ja och 58,1 ± 1,6 procent rösta Nej. Det är 19,3 ± 1,3 procent som uppger att de inte vet hur de skulle rösta.

Jämfört med november 2021 har andelen som uppger att de skulle rösta Ja och andelen som uppger att de inte vet hur de skulle rösta ökat, medan andelen som uppger att de skulle rösta Nej har minskat.

Skattning av EU- och eurosympatier, maj 2022. Procent
Partisympatier maj 2022

Frågorna som ställdes var: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?" och "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att inför euron som valuta i Sverige".

Se Statistikdatabasen, länk nedan, för EU- och eurosympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Väljarkårens inställning till ett svenskt medlemskap i Nato

I Partisympatiundersökningen som genomfördes i maj 2022 ställdes en fråga om inställningen till ett svenskt Natomedlemskap. Frågan som ställdes var ”Är du positivt eller negativt inställd till ett svenskt medlemskap i Nato?”. Svarsalternativen var mycket positiv, ganska positiv, ganska negativ, mycket negativ eller att man inte vet eller inte vill svara på frågan.

I maj 2022 uppger 22,6 ± 1,3 procent att de är mycket positiva till ett svenskt medlemskap i Nato, 39,9 ± 1,6 procent att de är ganska positiva, 13,7 ± 1,1 procent att de är ganska negativa och 8,8 ± 1,0 procent att de är mycket negativa. Det är 14,9 ± 1,2 procent som uppger att de inte vet eller att de inte vill svara på frågan.

Skattning av väljarkårens inställning till ett svenskt medlemskap i Nato, maj 2022. Procent

4.png

I tabellerna nedan redovisas skattningar av väljarkårens inställning till ett svenskt medlemskap i Nato efter kön och partisympati.

Skattning av väljarkårens inställning till ett svenskt medlemskap i Nato, kvinnor och män. Maj 2022. Procent
  Mycket positiv   Ganska positiv   Ganska negativ   Mycket negativ   Vet ej/Vill inte svara
  % ± % ± % ± % ± % ±
Kvinnor 16,3 ±1,7 40,4 ±2,3 15,0 ±1,6 8,2 ±1,3 20,1 ±2,0
Män 29,0 ±2,1 39,4 ±2,3 12,5 ±1,6 9,6 ±1,4 9,6 ±1,4
Totalt 22,6 ±1,3 39,9 ±1,6 13,7 ±1,1 8,8 ±1,0 14,9 ±1,2

Skattning av väljarkårens inställning till ett svenskt medlemskap i Nato efter partisympati. Maj 2022. Procent
  Mycket positiv   Ganska positiv   Ganska negativ   Mycket negativ   Vet ej/Vill inte svara
  % ± % ± % ± % ± % ±
C 16,1 ±4,6 51,9 ±6,5 16,9 ±5,4 2,3 ±1,8 12,8 ±4,2
L 38,7 ±7,6 45,3 ±7,9 4,8 ±2,9 .. .. 9,5 ±4,8
M 40,4 ±3,5 40,5 ±3,5 8,2 ±2,0 3,3 ±1,6 7,6 ±2,2
KD 30,2 ±6,6 47,4 ±7,4 10,6 ±5,0 4,9 ±3,3 6,9 ±3,9
S 16,0 ±2,3 44,4 ±2,9 15,4 ±2,1 6,5 ±1,6 17,7 ±2,3
V 3,5 ±2,4 24,6 ±5,2 29,5 ±5,2 28,0 ±5,2 14,5 ±4,3
MP 10,8 ±6,9 35,8 ±8,5 26,8 ±8,3 9,6 ±5,6 17,0 ±7,2
SD 32,5 ±4,3 37,0 ±4,5 11,1 ±2,9 8,8 ±2,6 10,6 ±2,7
Totalt 22,6 ±1,3 39,9 ±1,6 13,7 ±1,1 8,8 ±1,0 14,9 ±1,2

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2022 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 228 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 34,0 procent ej anträffats, 2,4 procent har varit förhindrade att medverka och 17,2 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 53,7 procent. Det totala antalet svarande är 4 274, vilket motsvarar 46,3 procent. En mer utförlig bortfallsredovisning finns i tabell 23 i publikationen Partisympatiundersökningen maj 2022.

Data samlades in under perioden 28 april till 25 maj.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents säkerhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Partisympatiundersökninen maj 2022

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i november 2022 publiceras den 1 december 2022.

Partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i november 2022 publiceras den 7 december 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se

Thomas Helgeson

Telefon
010-479 44 34
E-post
thomas.helgeson@scb.se