Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i november - Partisympatier

Partisympatier november 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-12-08 9.30

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 2 december publicerade SCB skattningar av valresultatet om det hade varit riksdagsval i november 2021. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren. Partisympati avser det parti man anser sig stå närmast, vilket inte nödvändigtvis är det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Skillnaden mellan måtten är:

  • Partisympati (bästa parti) avser inte någon specifik politisk nivå, exempelvis riksdagsval, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte.
  • Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i november. Vid beräkningen av resultaten tar man hänsyn till om man uppger att man skulle rösta eller inte.

Nedan jämförs partisympatierna med valresultatet vid ett hypotetiskt riksdagsval i november 2021.

Skattning av partisympatier samt valresultat om det varit ”val idag” november 2021

Partisympatier november 2021

Skattning av partisympatier samt valresultat om det varit ”val idag”, inkl. osäkerhetsmarginal. November 2021
PartiPartisympati"Val idag"
 ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
C
8,5 ±0,8 8,4 ±0,7
L
3,0 ±0,5 2,5 ±0,4
M
22,4 ±1,1 22,7 ±1,1
KD
4,4 ±0,6 4,6 ±0,6
S
30,1 ±1,2 29,1 ±1,2
V
9,6 ±0,7 9,2 ±0,7
MP
4,0 ±0,6 3,9 ±0,6
SD
17,0 ±1,0 18,6 ±1,0
Övr.
1,0 ±0,3 1,1 ±0,3

I tabellbilagan till publikationen Partisympatiundersökningen november 2021, redovisas partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Nedan kommenteras förändringen och fördelningen av partisympatier utifrån kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå för respektive parti. Skattningar inom parentes avser resultat från föregående undersökning.

Partisympatierna i november 2021

Centerpartiet

Det är 8,5 ± 0,8 procent av de röstberättigade som i november 2021 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2021 (8,6 ± 0,7) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Centerpartiet är större bland kvinnor än bland män. Det finns inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper, och inte heller några skillnader i stödet bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer störst bland dem med eftergymnasial utbildning och lägst bland dem med förgymnasial utbildning.

Sett till kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå är samtliga förändringar jämfört med maj 2021 inom osäkerhetsmarginalen.

Liberalerna

I november 2021 är det 3,0 ± 0,5 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Jämfört med maj 2021 (2,7 ± 0,4) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Liberalerna i november 2021. Det finns inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper, och inte heller några skillnader i stödet bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Jämfört med maj 2021 ökar stödet för partiet bland dem som är 50-64 år samt bland dem med eftergymnasial utbildning, minst tre år. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Moderaterna

I november 2021 är det 22,4 ± 1,1 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2021 (22,1 ± 1,0) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Moderaterna. Stödet för Moderaterna är större bland personer 18-29 år jämfört med personer 65 år och äldre. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Sett till kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå är samtliga förändringar jämfört med maj 2021 inom osäkerhetsmarginalen.

Kristdemokraterna

I november 2021 är det 4,4 ± 0,6 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Jämfört med maj 2021 (4,4 ± 0,6) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Kristdemokraterna i november 2021. Det finns inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Det finns inte några tydliga skillnader i stöd sett till utbildningsnivå.

Jämfört med maj 2021 ökar stödet för partiet bland dem med eftergymnasial utbildning, minst tre år. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Socialdemokraterna

Det är 30,1 ± 1,2 procent av väljarkåren som i november 2021 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2021 (29,9 ± 1,2) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män i november 2021. Personer som är 50 år och äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer 18-29 år. Högst är stödet bland dem som är 65 år och äldre. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Stödet för Socialdemokraterna är högre bland dem med förgymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

Jämfört med maj 2021 minskar stödet för partiet bland dem med eftergymnasial utbildning, minst tre år. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Vänsterpartiet

I november 2021 är det 9,6 ± 0,7 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med maj 2021 (9,1 ± 0,7) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Vänsterpartiet är större bland kvinnor än män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Vänsterpartiet större bland dem som är yngre än 50 år, jämfört med dem som är 50 år och äldre. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Jämfört med maj 2021 har stödet för Vänsterpartiet ökat bland dem som är 65 år och äldre. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Miljöpartiet

Det är 4,0 ± 0,6 procent av de röstberättigade som i november 2021 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med maj 2021 (3,9 ± 0,6) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Miljöpartiet i november 2021. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Miljöpartiet större bland dem som är yngre än 50 år, jämfört med dem som är 50 år och äldre. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning, minst tre år, jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Jämfört med maj 2021 har stödet för Miljöpartiet ökat bland män och minskat bland dem med en kortare eftergymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Sverigedemokraterna

Det är 17,0 ± 1,0 procent av de röstberättigade som i november 2021 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2021 (17,9 ± 1,0) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Sverigedemokraterna har ett större stöd bland män än bland kvinnor. Stödet är störst bland dem som är mellan 50 och 64 år, jämfört med övriga åldersgrupper. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

Jämfört med maj 2021 minskar stödet för partiet bland dem som är 65 år eller äldre samt utrikes födda. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

EU- och eurosympatier

Andelen som uppger att de i huvudsak är För Sveriges medlemskap i EU är 57,5 ± 1,5 procent i november 2021. Andelen Mot EU-medlemskapet är 15,9 ±1,1 procent, och andelen som saknar uppfattning i frågan är 26,7 ± 1,5 procent. Jämfört med maj 2021 har andelen som uppger att de är Mot EU-medlemskapet statistiskt säkerställt minskat.

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2021 skulle 20,6 ± 1,3 procent rösta Ja och 63,5 ± 1,6 procent rösta Nej. Det är 15,8 ± 1,2 procent som uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2021.

Skattning av EU- och eurosympatier, november 2021
Partisympatier november 2021

Frågorna som ställdes var "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att inför euron som valuta i Sverige?" och "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

Se Statistikdatabasen, länk nedan, för EU- och eurosympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Mer information

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, yrke, sektor samt facktillhörighet.

Partisympatiundersökninen november 2021

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2021 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 190 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 30,9 procent ej anträffats, 2,8 procent har varit förhindrade att medverka och 19,3 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 53,0 procent. Det totala antalet svarande är 4 319, vilket motsvarar 47,0 procent. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 8 december.

Data samlades in under perioden 28 oktober till 25 november.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i maj 2022 publiceras den 2 juni 2022.

Partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i maj 2022 publiceras den 8 juni 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se