Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i november - Partisympatier:

Partisympatier november 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-12-08 9.30

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 2 december publicerade SCB skattningar av valresultatet om det hade varit riksdagsval i november 2020. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren. Partisympati avser det parti man anser sig stå närmast, vilket inte nödvändigtvis är det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Skillnaden mellan måtten är:

  • Partisympati (bästa parti) avser inte någon specifik politisk nivå, exempelvis riksdagsval, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte.
  • Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i november. Vid beräkningen av resultaten tar man hänsyn till om man uppger att man skulle rösta eller inte.

Nedan jämförs partisympatierna med valresultatet vid ett hypotetiskt riksdagsval i november 2020.

Skattning av partisympatier samt valresultat om det varit ”val idag” november 2020
Partisympatisympatier november 2020

Skattning av partisympatier samt valresultat om det varit ”val idag”, inkl. osäkerhetsmarginal. November 2020
PartiPartisympati"Val idag"
 ProcentOsäkerhets- marginalProcentOsäkerhets- marginal
C
7,3 ±0,7 7,6 ±0,6
L
3,8 ±0,5 3,0 ±0,4
M
22,2 ±1,0 22,1 ±1,0
KD
5,3 ±0,6 5,4 ±0,6
S
29,9 ±1,2 29,4 ±1,1
V
9,2 ±0,7 9,3 ±0,7
MP
3,9 ±0,6 4,2 ±0,6
SD
16,8 ±0,9 17,6 ±0,9
Övr.
1,7 ±0,5 1,5 ±0,5

I tabellbilagan till publikationen Partisympatiundersökningen november 2020, redovisas partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Nedan kommenteras förändringen och fördelningen av partisympatier utifrån kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå för respektive parti. Skattningar inom parentes avser resultat från föregående undersökning.

Partisympatierna i november 2020

Centerpartiet

Det är 7,3 ± 0,7 procent av de röstberättigade som i november 2020 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2020 (6,9 ± 0,6) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Centerpartiet är större bland kvinnor än bland män. Stödet är även större bland dem som är 29 år och yngre, jämfört med dem som är äldre. Det finns inte några tydliga skillnader sett till utbildningsnivå. Partiet har en större andel sympatisörer bland personer födda i Sverige än bland utrikes födda.

Jämfört med maj 2020 ökar stödet bland personer med gymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Liberalerna

I november 2020 är det 3,8 ± 0,5 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Jämfört med maj 2020 (3,9 ± 0,5) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Liberalerna i november 2020. Det finns inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper, och inte heller några skillnader i stödet bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Sett till kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå är samtliga förändringar jämfört med maj 2020 inom osäkerhetsmarginalen.

Moderaterna

I november 2020 är det 22,2 ± 1,0 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2020 (20,7 ± 1,0) är det en statistiskt säkerställd ökning.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Moderaterna. Det finns heller inga tydliga skillnader i stöd mellan åldersgrupper. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Jämfört med maj 2020 ökar stödet för partiet bland kvinnor, bland dem som är 50 år och äldre, bland inrikes födda och bland dem med eftergymnasial utbildning, minst tre år. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Kristdemokraterna

I november 2020 är det 5,3 ± 0,6 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Jämfört med maj 2020 (5,8 ± 0,6) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Kristdemokraterna i november 2020. Stödet är större bland dem som är yngre än 65 år jämfört med dem som är 65 år och äldre. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Det finns inte några tydliga skillnader i stöd sett till utbildningsnivå.

Jämfört med maj 2020 har stödet för Kristdemokraterna minskat bland dem med eftergymnasial utbildning, minst tre år. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Socialdemokraterna

Det är 29,9 ± 1,2 procent av väljarkåren som i november 2020 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2020 (32,2 ± 1,2) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män i november 2020. Personer som är 30 år och äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer. Högst är stödet bland dem som är 65 år och äldre. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Stödet för Socialdemokraterna är högre bland dem med förgymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

Jämfört med maj 2020 har stödet för Socialdemokraterna minskat bland både kvinnor och män. Dessutom har stödet minskat bland dem i åldersgruppen 50 till 64 år, bland inrikes födda och bland dem med gymnasial utbildningsnivå. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Vänsterpartiet

I november 2020 är det 9,2 ± 0,7 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med maj 2020 (8,4 ± 0,6) är det en statistiskt säkerställd ökning.

Stödet för Vänsterpartiet är större bland kvinnor än män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Vänsterpartiet större bland dem som är yngre än 50 år, jämfört med dem som är 50 år och äldre. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre.

Jämfört med maj 2020 har stödet för Vänsterpartiet ökat bland kvinnor, bland inrikes födda samt bland dem med gymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Miljöpartiet

Det är 3,9 ± 0,6 procent av de röstberättigade som i november 2020 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med maj 2020 (4,2 ± 0,5) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Miljöpartiet har ett större stöd bland kvinnor än bland män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Miljöpartiet större bland dem som är yngre än 50 år, jämfört med dem som är 50 år och äldre. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning, minst tre år, jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Sett till kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå är samtliga förändringar jämfört med maj 2020 inom osäkerhetsmarginalen.

Sverigedemokraterna

Det är 16,8 ± 0,9 procent av de röstberättigade som i november 2020 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2020 (16,7 ± 0,9) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Sverigedemokraterna har ett större stöd bland män än bland kvinnor. Stödet är störst bland dem som är mellan 50 och 64 år, jämfört med övriga åldersgrupper. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

Jämfört med maj 2020 minskar stödet för partiet bland de som är 65 år eller äldre. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

EU- och eurosympatier

Andelen som uppger att de i huvudsak är För Sveriges medlemskap i EU är 57,1 ± 1,5 procent i november 2020. Andelen Mot EU-medlemskapet är 17,4 ± 1,1 procent, och andelen som saknar uppfattning i frågan är 25,5 ± 1,4 procent. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2020.

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2020 skulle 19,2 ± 1,2 procent rösta Ja och 64,3 ± 1,5 procent rösta Nej. Det är 16,5 ± 1,2 procent som uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2020.

Skattning av EU- och eurosympatier, november 2020.

Partisympatisympatier november 2020

Frågorna som ställdes var

  • Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att inför euron som valuta i Sverige?
  • Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?

Se Statistikdatabasen, länk nedan, för EU- och eurosympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Mer information

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Partisympatiundersökningen november 2020

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2020 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 173 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 28,7 procent ej anträffats, 2,5 procent har varit förhindrade att medverka och 17,6 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 48,8 procent. Det totala antalet svarande är 4 692, vilket motsvarar 51,2 procent. En mer utförlig bortfallsredovisning finns i tabell 23 i publikationen Partisympatiundersökningen november 2020.

Data samlades in under perioden 2 till 26 november.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. 

Justering av skattningsmetod

I maj 2020 implementerades en metodjustering i PSU, som en följd av SCBs kontinuerliga kvalitetsarbete med undersökningen.

Syftet med metodjusteringen är att anpassa skattningsmetoden till ett ökat bortfall och förbättra precisionen i skattningarna. Dessutom förbättras jämförbarheten mellan val idag-skattningen och partisympatiskattningen.

I samband med publiceringen i maj 2020 uppdaterades SCBs Statistikdatabas med omräknade skattningar från och med november 2010. Detta möjliggör jämförelser över tid utan att hänsyn behöver tas till metodjusteringen.

Kortfattad information om justeringarna finns i Frågor och svar – justerad metod i PSU (pdf).

Mer detaljerad information om justeringarna finns i Justerad skattningsmetod i Partisympatiundersökningen – En beskrivning av de metodjusteringar som implementerats i maj 2020 (pdf).

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i maj 2021 publiceras den 2 juni 2021.

Partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i maj 2021 publiceras den 8 juni 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Amanda Hansson

Telefon
010-479 44 87
E-post
amanda.hansson@scb.se