Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2018 – Partisympatier:

Partisympatier maj 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-06-11 9.30

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 5 juni publicerade SCB skattningar av valresultatet om det vore riksdagsval i maj 2018. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren. Partisympati avser det parti man anser sig stå närmast, det är nödvändigtvis inte alltid det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Skillnaden mellan måtten är:

  • Partisympati avser inte någon specifik politisk nivå, exempelvis riksdagsval, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Resultaten viktas efter region, kön, ålder, utbildningsnivå och inrikes/utrikes född.
  • Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i maj. Resultaten viktas efter hur man röstade i föregående riksdagsval samt efter om man uppger att man skulle rösta eller inte.

Eftersom val idag-skattningen och partisympati-skattningen viktas på olika sätt ska jämförelser göras med försiktighet.

Nedan visas fördelningen av partisympatier i väljarkåren för kvinnor respektive män.

Skattning av partisympatier, kvinnor och män. Maj 2018
Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2018 - Parti-, EU- och eurosympatier

Skattning av partisympatier, kvinnor och män, inkl. osäkerhetsmarginal. Maj 2018
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentOsäkerhets- marginalProcentOsäkerhets- marginalProcentOsäkerhets- marginal
C
11,1 ±1,4 7,5 ±1,1 9,3 ±0,9
L
5,4 ±1,0 4,4 ±0,9 4,9 ±0,7
M
21,1 ±1,9 26,5 ±1,9 23,8 ±1,3
KD
3,0 ±0,8 2,5 ±0,6 2,7 ±0,5
S
32,2 ±2,1 27,0 ±1,9 29,6 ±1,4
V
8,8 ±1,3 6,6 ±1,1 7,7 ±0,9
MP
6,1 ±1,1 3,3 ±0,8 4,7 ±0,7
SD
9,7 ±1,4 19,7 ±1,7 14,7 ±1,1
Övr.
2,8 ±0,8 2,4 ±0,7 2,6 ±0,5

I publikationens Partisympatiundersökningen maj 2018 tabellbilaga redovisas partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Här kommenteras respektive partis sympatisörer avseende kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå.

Partisympatierna i maj 2018

Centerpartiet

Det är 9,3 ± 0,9 procent av de röstberättigade som i maj 2018 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2017.

Stödet för Centerpartiet är större bland kvinnor än bland män. Däremot går det inte att se några tydliga åldersskillnader bland sympatisörerna. Partiet har en högre andel sympatisörer bland personer födda i Sverige än bland utrikes födda. Stödet för Centerpartiet är högre bland personer med längre eftergymnasial utbildning, minst 3 år, jämfört med dem med förgymnasial och gymnasial utbildning.

Liberalerna

I maj 2018 är det 4,9 ± 0,7 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2017.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Liberalerna i maj 2018. Det finns inte heller några tydliga åldersskillnader bland sympatisörerna. Det finns ingen säkerställd skillnad i stödet mellan inrikes födda och utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer störst bland dem med eftergymnasial utbildning.

Moderaterna

I maj 2018 är det 23,8 ± 1,3 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2017.

Stödet för Moderaterna är större bland män än kvinnor. Vad gäller ålder så är stödet lägre bland dem över 65 år jämfört med dem som är 18-64 år. Det finns ingen säkerställd skillnad i stödet mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet lägre bland dem med förgymnasial utbildning jämfört med övriga utbildningsnivåer.

Kristdemokraterna

I maj 2018 är det 2,7 ± 0,5 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2017.

Det går inte att se några könsskillnader vad gäller sympatisörerna för Kristdemokraterna i maj 2018. Vad gäller ålder kan man se att andelen sympatisörer är som lägst bland unga, 18-29 år, jämfört med de som är 30 år och äldre. Det finns inte några signifikanta skillnader i stöd efter födelseland (inrikes och utrikes födda) eller efter utbildningsnivå.

Socialdemokraterna

Det är 29,6 ± 1,4 procent av väljarkåren som i maj 2018 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2017 är detta en statistiskt säkerställd minskning.

Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män. Äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer. Stödet är ungefär dubbelt så stort bland dem som är 65 år och äldre jämfört med dem som är 18-29 år. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Vänsterpartiet

I maj 2018 är det 7,7 ± 0,9 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med november 2017 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Vänsterpartiet är större bland kvinnor än män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Vänsterpartiet högre bland yngre och lägre bland äldre personer. Det går inte att notera någon säkerställd skillnad i sympatier mellan inrikes och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med längre eftergymnasial utbildning, minst 3 år, jämfört med dem med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Miljöpartiet

Det är 4,7 ± 0,7 procent av de röstberättigade som i maj 2018 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med november 2017 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

Miljöpartiet har ett större stöd bland kvinnor än bland män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Miljöpartiet lägre bland dem som är 50 år och äldre jämfört med dem som är yngre, lägst är stödet bland dem som är 65 år och äldre. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att stödet för partiet är högst bland dem med eftergymnasial utbildning, minst 3 år.

Sverigedemokraterna

Det är 14,7 ± 1,1 procent av de röstberättigade som i maj 2018 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2017 är detta en statistiskt säkerställd ökning.

Sverigedemokraterna har ett större stöd, ungefär dubbelt så stort, bland män än bland kvinnor. Vad gäller ålder går det inte att se några tydliga mönster. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Sett till utbildningsnivå så är stödet för partiet större, mer än dubbelt så stort, bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

EU- och eurosympatier

Om det hade varit en folkomröstning om euron i maj 2018 skulle 20,1 ± 1,2 procent rösta ja och 66,0 ± 1,4 procent rösta nej. 14,0 ± 1,0 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med november 2017 har andelen som uppger att de skulle rösta ja ökat och andelen som skulle rösta nej minskat. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda.

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 52,4 ± 1,4 procent i maj 2018. Andelen mot EU-medlemskapet var 18,8 ± 1,1 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var 28,7 ± 1,3 procent.

Jämfört med november 2017 har andelen som uppger att de är för EU-medlemskapet minskat medan andelen som uppger att de saknar uppfattning har ökat. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda.

EU- och eurosympatier, maj 2018. Procent
Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2018 - Parti-, EU- och eurosympatier

Frågorna som ställdes var:

1. "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att inför euron som valuta i Sverige?"

2. "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

För mer information kring EU- och eurosympatierna hänvisar vi till Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2018 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 8 951 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Blandad insamling infördes första gången i undersökningen i maj 2015. Personerna i urvalet ges inledningsvis möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 23,2 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,4 procent har varit förhindrade att medverka och 21,6 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 48,3 procent. Det totala antalet svarande är 4 632, vilket motsvarar 51,7 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 27 april till 29 maj. En mer utförlig bortfallsredovisning finns i tabell 23 i publikationen Partisympatiundersökningen maj 2018.

Resultaten presenteras i form av  punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

Partisympatiundersökningen maj 2018

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Nästa publiceringstillfälle

  • Skattning av valresultat vid riksdagsval i november 2018 publiceras den 4 december 2018.
  • Partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i november 2018 publiceras den 7 december 2018.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se