Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i november - Partisympatier

Partisympatier november 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-12-10 9.30

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 3 december publicerade SCB skattningar av valresultatet om det hade varit riksdagsval i november 2019. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren. Partisympati avser det parti man anser sig stå närmast, vilket inte nödvändigtvis är det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Skillnaden mellan måtten är:

  • Partisympati avser inte någon specifik politisk nivå, exempelvis riksdagsval, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Resultaten viktas efter region, kön, ålder, utbildningsnivå och inrikes/utrikes född.
  • Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i november. Resultaten viktas efter hur man röstade i föregående riksdagsval, samt efter om man uppger att man skulle rösta eller inte.

Eftersom val idag-skattningen och partisympati-skattningen viktas på olika sätt ska jämförelser göras med försiktighet.

Nedan visas fördelningen av partisympatier i väljarkåren för kvinnor respektive män.

Skattning av partisympatier, kvinnor och män, november 2019. Procent

Partisympatiundersökningen (PSU) i november - Partisympatier

Skattning av partisympatier, kvinnor och män, inkl. osäkerhetsmarginal. November 2019
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentOsäkerhets- marginalProcentOsäkerhets- marginalProcentOsäkerhets- marginal
C
9,5 ±1,3 5,7 ±1,0 7,6 ±0,8
L
5,0 ±1,0 3,7 ±0,8 4,4 ±0,6
M
16,0 ±1,7 21,7 ±1,8 18,9 ±1,2
KD
7,4 ±1,2 6,5 ±1,1 7,0 ±0,8
S
30,2 ±2,1 25,0 ±1,9 27,6 ±1,4
V
10,8 ±1,4 8,3 ±1,2 9,5 ±0,9
MP
7,0 ±1,2 4,1 ±0,9 5,6 ±0,7
SD
13,0 ±1,5 23,2 ±1,8 18,1 ±1,2
Övr.
1,0 ±0,4 1,7 ±0,6 1,4 ±0,4

I tabellbilagan till publikationen Partisympatiundersökningen november 2019, redovisas partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Här kommenteras fördelningen av och förändringen i partisympatier utifrån kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå för respektive parti. Skattningar inom parentes avser resultat från föregående undersökning.

Partisympatierna i november 2019

Centerpartiet

Det är 7,6 ± 0,8 procent av de röstberättigade som i november 2019 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2019 (7,9 ± 0,9) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Centerpartiet är större bland kvinnor än bland män. Stödet är även större bland dem som är 49 år och yngre, jämfört med dem som är 50 år och äldre. Partiet har en större andel sympatisörer bland personer födda i Sverige än bland utrikes födda. Stödet för Centerpartiet är lägre bland personer med förgymnasial utbildning, jämfört med dem med gymnasial såväl som eftergymnasial utbildning.

Jämfört med maj 2019 minskar stödet för partiet bland personer i åldrarna 65 år och äldre. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Liberalerna

I november 2019 är det 4,4 ± 0,6 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Jämfört med maj 2019 (5,1 ± 0,7) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Stödet för Liberalerna är större bland kvinnor än bland män i november 2019. Det finns inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper, och inte heller några skillnader i stödet bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning, jämfört med dem som har en kortare utbildning. Störst är stödet bland dem med en längre eftergymnasial utbildning.

Jämfört med maj 2019 minskar stödet för partiet bland män, inrikes födda samt personer med förgymnasial utbildningsnivå. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Moderaterna

I november 2019 är det 18,9 ± 1,2 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2019 (16,9 ± 1,2) är det en statistiskt säkerställd ökning.

Stödet för Moderaterna är större bland män än kvinnor. Stödet är större bland dem som är 49 år och yngre, jämfört med dem som är 50 år och äldre. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Det finns inte några tydliga skillnader i stöd sett till utbildningsnivå.

Jämfört med maj 2019 ökar stödet för partiet bland både kvinnor och män, bland dem som är 65 år och äldre, bland inrikes födda samt bland de med kortare eftergymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Kristdemokraterna

I november 2019 är det 7,0 ± 0,8 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Jämfört med maj 2019 (10,5 ± 0,9) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Kristdemokraterna i november 2019. Det finns inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper, och det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Det finns inte heller några säkerställda skillnader i stöd sett till utbildningsnivå.

Jämfört med maj 2019 har stödet för Kristdemokraterna minskat bland både kvinnor och män, i alla åldersgrupper förutom bland de allra yngsta (18-29 år), bland inrikes födda samt genomgående i alla utbildningsnivåer. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Socialdemokraterna

Det är 27,6 ± 1,4 procent av väljarkåren som i november 2019 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2019 (30,3 ± 1,4) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män. Äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer, och partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial utbildning, än bland personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning.

Jämfört med maj 2019 har stödet för Socialdemokraterna minskat bland kvinnor, bland personer som är 18-29 år samt bland de som är 65 år och äldre, bland såväl utrikes som inrikes födda och bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildningsnivå. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Vänsterpartiet

I november 2019 är det 9,5 ± 0,9 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med maj 2019 (9,2 ± 0,9) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Vänsterpartiet är större bland kvinnor än män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Vänsterpartiet större bland dem som är 49 år och yngre, jämfört med dem som är 50 år och äldre. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning, jämfört med dem med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Jämfört med maj 2019 ökar stödet för partiet bland utrikes födda samt bland personer med förgymnasial utbildningsnivå. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Miljöpartiet

Det är 5,6 ± 0,7 procent av de röstberättigade som i november 2019 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med maj 2019 (5,4 ± 0,7) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Miljöpartiet har ett större stöd bland kvinnor än bland män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Miljöpartiet större bland dem som är 49 år och yngre, jämfört med dem som är 50 år och äldre. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har en kortare utbildning, och störst är stödet bland dem med en längre eftergymnasial utbildning.

Jämfört med maj 2019 ökar stödet för partiet bland personer i åldern 30-49 år samtidigt som stödet minskar bland personer som är 65 år och äldre. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Sverigedemokraterna

Det är 18,1 ± 1,2 procent av de röstberättigade som i november 2019 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2019 (12,8 ± 1,0) är det en statistiskt säkerställd ökning.

Sverigedemokraterna har ett större stöd bland män än bland kvinnor. Stödet är större bland dem som är 50 år och äldre, jämfört med dem som är 18-49 år. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet betydligt större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning, än bland dem med eftergymnasial utbildning.

Jämfört med maj 2019 ökar stödet för partiet bland såväl män som kvinnor, i samtliga åldersgrupper förutom gruppen 18-29 år, bland både inrikes och utrikes födda och bland väljare i samtliga utbildningsnivåer förutom bland dem med eftergymnasial utbildning längre än 3 år.

EU- och eurosympatier

Andelen som uppger att de i huvudsak är För Sveriges medlemskap i EU var 60,1 ± 1,4 procent i november 2019. Andelen Mot EU-medlemskapet var 15,6 ± 1,1 procent, och andelen som saknar uppfattning i frågan var 24,3 ± 1,3 procent.

Jämfört med maj 2019 har andelen som uppger att de är För EU-medlemskapet minskat, medan andelen som är Mot EU-medlemskapet har ökat.

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2019 skulle 21,4 ± 1,2 procent rösta Ja och 62,5 ± 1,4 procent rösta Nej. 16,0 ± 1,1 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med maj 2019 har andelen som uppger att de skulle rösta Ja och andelen som uppger att de inte vet hur de skulle rösta ökat, medan andelen som uppger att de skulle rösta Nej har minskat.

Skattning av EU- och eurosympatier, november 2019. Procent

Partisympatiundersökningen (PSU) i november - Partisympatier

Frågorna som ställdes var:

1. "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att inför euron som valuta i Sverige?"

2. "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

För mer information kring EU- och eurosympatierna hänvisar vi till Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2019 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 149 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät.

Personerna i urvalet ges inledningsvis möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Data samlades in under perioden 28 oktober till 26 november.

Av urvalet har 26,8 procent inte anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,0 procent har varit förhindrade att medverka och 19,5 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 49,2 procent.

Det totala antalet svarande är 4 645, vilket motsvarar 50,8 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. En mer utförlig bortfallsredovisning finns i tabell 23 i publikationen Partisympatiundersökningen november 2019.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Partisympatiundersökningen november 2019

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i maj 2020 publiceras den 3 juni 2020.

Partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i maj 2020 publiceras den 9 juni 2020.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se