Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2017 – Partisympatier:

Partisympatier november 2017

Statistiknyhet från SCB 2017-12-08 9.30

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 5 december publicerade SCB skattningar av valresultatet om det vore riksdagsval i november 2017. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren. Partisympati avser det parti man anser sig stå närmast, det är nödvändigtvis inte alltid det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Skillnaden mellan måtten är:

  • Partisympati avser inte någon specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Resultaten viktas efter region, kön, ålder, utbildningsnivå och inrikes/utrikes född.
  • Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i november. Resultaten viktas efter hur man röstade i föregående riksdagsval samt efter om man uppger att man skulle rösta eller inte.

Eftersom val idag-skattningen och partisympati-skattningen viktas på olika sätt ska jämförelser göras med försiktighet.

Nedan visas fördelningen av partisympatier i väljarkåren för kvinnor respektive män.

Skattning av partisympatier, kvinnor och män. November 2017
Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2017 – Partisympatier

Skattning av partisympatier, kvinnor och män, inkl. osäkerhetsmarginal. November 2017
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentOsäker-
hets-
marginal
ProcentOsäker-
hets-
marginal
ProcentOsäker-
hets-
marginal
C
10,4% ±1,4 7,9% ±1,1 9,2% ±0,9
L
5,4% ±1,0 4,6% ±0,9 5,0% ±0,7
M
21,7% ±1,9 25,7% ±1,9 23,7% ±1,3
KD
2,5% ±0,7 2,7% ±0,7 2,6% ±0,5
S
35,9% ±2,2 31,4% ±2,0 33,6% ±1,5
V
8,3% ±1,3 6,3% ±1,0 7,3% ±0,8
MP
5,3% ±1,0 3,0% ±0,7 4,2% ±0,6
SD
7,7% ±1,3 16,1% ±1,6 11,9% ±1,0
Övr.
2,8% ±0,8 2,4% ±0,7 2,6% ±0,5

I publikationens Partisympatiundersökningen november 2017 tabellbilaga redovisas partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Här kommenteras respektive partis sympatisörer avseende kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå.

Partisympatierna i november 2017

Centerpartiet

Det är 9,2 ± 0,9 procent av de röstberättigade som i november 2017 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Detta är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2017.

Stödet för Centerpartiet är större bland kvinnor än bland män. Däremot går det inte att se några tydliga åldersskillnader bland sympatisörerna. Utifrån födelseland finns det en tydlig skillnad i stödet för Centerpartiet. Partiet har en högre andel sympatisörer bland personer födda i Sverige än bland utrikes födda. Stödet för Centerpartiet är högst bland personer med eftergymnasial utbildning, minst 3 år jämfört med övriga utbildningsnivåer.

Liberalerna

I november 2017 är det 5,0 ± 0,7 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Jämfört med maj 2017 är detta en statistiskt säkerställd minskning.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Liberalerna. Det finns inte heller några tydliga åldersskillnader vad gäller sympatierna, man kan dock se att stödet är större bland dem som är 65 år och äldre jämfört med de som är 18-29 år. Det finns ingen säkerställd skillnad i stödet mellan inrikes födda och utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer störst bland dem med eftergymnasial utbildning.

Moderaterna

I november 2017 är det 23,7 ± 1,3 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Detta är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med maj 2017.

Stödet för Moderaterna är större bland män än kvinnor. Vad gäller ålder så är stödet störst i åldrarna 18–49 år, och lägst bland dem över 65 år. Stödet för Moderaterna är större bland inrikes födda än utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet minst bland dem med förgymnasial utbildning jämfört med övriga utbildningsnivåer.

Kristdemokraterna

I november 2017 är det 2,6 ± 0,5 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2017.

Det går inte att se några köns- eller åldersskillnader vad gäller sympatisörerna för Kristdemokraterna. Det finns inte heller några signifikanta skillnader i stöd efter födelseland (inrikes och utrikes födda) eller efter utbildningsnivå.

Socialdemokraterna

Det är 33,6 ± 1,5 procent av väljarkåren som i november 2017 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2017 är detta en statistiskt säkerställd ökning.

Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män. Äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer. Stödet är ungefär dubbelt så stort bland dem som är 65 år och äldre jämfört med dem som är 18-29 år. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Vänsterpartiet

I november 2017 är det 7,3 ± 0,8 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med maj 2017 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Vänsterpartiet är större bland kvinnor än män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Vänsterpartiet högre bland yngre och lägre bland äldre personer. Det går inte att notera någon säkerställd skillnad i sympatier mellan inrikes och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Miljöpartiet

Det är 4,2 ± 0,6 procent av de röstberättigade som i november 2017 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Detta är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2017.

Miljöpartiet har ett större stöd bland kvinnor än bland män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Miljöpartiet lägst bland dem som är 65 år och äldre jämfört med övriga åldersgrupper. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att stödet för partiet är högst bland dem med eftergymnasial utbildning, minst 3 år.

Sverigedemokraterna

Det är 11,9 ± 1,0 procent av de röstberättigade som i november 2017 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2017 är detta en statistiskt säkerställd minskning.

Sverigedemokraterna har ett större stöd, ungefär dubbelt så stort, bland män än bland kvinnor. Det går inte att konstatera några skillnader i stöd för partiet mellan olika åldersgrupper. Det finns inte heller någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå så är stödet för partiet större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

EU- och eurosympatier

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2017 skulle 17,1 ± 1,1 procent rösta ja och 69,9 ± 1,3 procent rösta nej. 13,0± 1,0 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med maj 2017 är det ingen statistiskt säkerställd förändring vad gäller eurosympatierna.

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 56,1 ± 1,4 procent i november 2017. Andelen mot EU-medlemskapet var 17,9 ± 1,1 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var 25,9 ± 1,3 procent.

Jämfört med maj 2017 har andelen som uppger att de är för EU-medlemskapet ökat medan andelen som uppger att de är mot ett medlemskap har minskat. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda.

EU- och eurosympatier, november 2017
Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2017 – Partisympatier

Frågorna som ställdes var:

1. "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att inför euron som valuta i Sverige?"

2. "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

För mer information kring EU- och eurosympatierna hänvisar vi till Statistikdatabasen, se länk nedan.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2017 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 8 919 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Blandad insamling infördes första gången i undersökningen i maj 2015. Personerna i urvalet ges inledningsvis möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 23,9 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,1 procent har varit förhindrade att medverka och 20,1 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 47,1 procent. Det totala antalet svarande är 4 715, vilket motsvarar 52,9 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 27 oktober till 28 november. En mer utförlig bortfallsredovisning finns i tabell 23 publikationen Partisympatiundersökningen november 2017.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

Partisympatiundersökningen november 2017

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i maj 2018 publiceras 5 juni 2018 klockan 09.30.

Partisympatier och EU-/eurosympatier i maj 2018 publiceras 11 juni 2018 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se