Till innehåll på sidan

Leveranser av petroleumprodukter fördelad på förbrukarkategori, 2015

   Stat, kommun,
landsting, företag
inom fjärrvärme
och elsektorn
  Fastigheter  
 Jordbruk,
skogsbruk
fiske
Gruvor och
mineralbrott,
tillverk.industri
Kraftverk,
gasverk
Kraftvärme-
verk,
värmeverk
ÖvrigtJärn-
vägar
Sjöfart, exkl
bunkring för
utrikes sjöfart
En- och
två-
bostads-
hus
Fler-
bostads-
hus
Övr.
fastig-
heter
ÖvrigtSumma
Dieselbränsle totalt, m3
102 962 166 829 .. 286 26 947 .. 10 514 .. 638 5 506 5 457 071 5 774 419
lev via bensinstationer, m3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 222 508 4 222 508
övriga leveranser
102 962 166 829 .. 286 26 947 .. 10 514 .. 638 5 506 1 234 563 1 551 911
Eldningsolja nr 1, m3
18 442 194 389 .. 16 580 15 609 .. 43 184 26 684 6 215 211 828 236 106 773 259
Eldningsolja nr 2, m3
1 822 27 827 176 0 0 0 0 0 0 3 213 39 33 077
Eldningsolja nr 3 - 6, m3
2 620 94 512 269 3 170 0 0 23 283 0 0 16 759 2 665 143 278
Propan och butan
(gasol) totalt, ton
2 122 300 519 278 18 925 196 35 0 0 0 110 16 249 338 434
motorgas, ton
0 25 0 0 94 0 0 0 0 0 1 922 2 041
gasol o d i bulk, ton
2 122 300 494 278 18 925 102 35 0 0 0 110 2 227 324 293
gasol o d i flaska, ton
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 100 12 100

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se