Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2021

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
TILLFÖRSEL                          
Produktion inom landet 16 317 15 255 15 836 14 758 12 504 10 032 11 366 11 489 107 558
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 7 884 6 651 6 176 5 715 6 074 4 711 5 346 5 356 47 914
Vindkraft 1 626 2 413 3 013 2 699 1 490 1 257 1 554 1 898 15 950
Solkraft (nätansluten)[1] 7 26 82 147 135 180 189 155 921
Kärnkraft (kondens), netto 4 981 4 625 5 027 4 918 3 764 3 025 3 455 3 206 33 000
Konventionell värmekraft, netto 1 819 1 540 1 539 1 280 1 041 859 823 874 9 775
mottryck, industriellt 636 518 600 524 467 487 518 558 4 307
mottryck, kraftvärmeverk[2] 1 108 970 858 680 499 249 197 229 4 789
kondens 71 51 81 75 74 122 107 87 668
gasturbin m,m, 5 1 1 0 1 1 1 0 10
Bruttoöverföring till Sverige inkl, transitering (import)[3] 1 374 1 247 579 344 819 528 687 454 6 031
SUMMA TILLFÖRSEL 17 691 16 502 16 416 15 103 13 322 10 560 12 053 11 943 113 590
Användning                          
Bruttoöverföring från Sverige inkl, transitering (export)[3] 2 558 2 465 3 100 3 423 2 725 2 223 3 056 2 399 21 949
Förbrukning inom landet 15 133 14 037 13 316 11 680 10 597 8 337 8 996 9 544 91 640
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 192 3 903 4 356 4 003 4 256 4 094 3 590 3 886 32 280
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[4] 482 418 385 316 234 210 186 202 2 433
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 265 252 251 226 210 201 194 198 1 797
Bostäder, service m,m, 9 092 8 465 7 430 6 337 5 204 3 222 4 330 4 604 48 684
Bostäder, service m,m,, temperaturkorrigerat[5] 9 021 8 362 7 889 6 234 5 048 3 717 4 535 4 549 49 355
Förluster 1 102 999 894 798 693 610 696 654 6 446
stamnätsförluster 428 354 342 328 303 284 382 300 2 720
övriga förluster[6] 674 645 551 470 390 326 313 354 3 724
SUMMA ANVÄNDNING 17 691 16 502 16 416 15 103 13 322 10 560 12 053 11 943 113 590

1) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft
2) Inklusive dieselkraftverk
3) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.
4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.
5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".
6) Från och med januari 2019 har datakällan ändrats från uppskattat till uppmätt värde

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-08

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se