Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2019

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2019, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
TILLFÖRSEL                          
Produktion inom landet 16 379 14 742 15 659                   46 779
Vattenkraft (inkl pumpkraft), netto 6 407 5 456 5 766                   17 629
Vindkraft 1 840 2 086 2 375                   6 301
Kärnkraft (kondens), netto 6 050 5 497 5 760                   17 307
Konventionell värmekraft, netto 2 081 1 702 1 758                   5 541
mottryck, industriellt 587 532 607                   1 726
mottryck, kraftvärmeverk [1] 1 434 1 117 1 087                   3 638
kondens 59 52 63                   175
gasturbin m,m, 1 1 1                   2
Import [2] 1 378 767 749                   2 895
SUMMA TILLFÖRSEL 17 756 15 509 16 408                   49 673
ANVÄNDNING                          
Export [2] 2 484 2 685 3 123                   8 292
Förbrukning inom landet 15 273 12 824 13 285                   41 382
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 389 4 020 4 448                   12 857
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35-36) [3] 451 364 379                   1 194
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 296 253 268                   817
Bostäder, service m,m, [4] 8 732 7 151 7 118                   23 001
Bostäder, temp,korr [4] 8 694 7 802 7 484                   23 980
Förluster 1 405 1 036 1 072                   3 513
stamnätsförluster 344 287 264                   895
övriga förluster 1 061 749 808                   2 618
SUMMA ANVÄNDNING 17 756 15 509 16 408                   49 673

1) Inkl. dieselkraftverk.

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts fr.o.m. januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exkl. egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service m.m. framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se