Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2022

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2022, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
TILLFÖRSEL                          
Produktion inom landet 16 989 15 368 16 125 14 354 12 994 11 990 87 820
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 6 025 5 848 5 833 5 564 5 068 5 280 33 618
Vindkraft 4 225 3 636 3 319 2 699 2 768 1 856 18 503
Solkraft (nätansluten)[1] 30 56 196 222 261 273 1 038
Kärnkraft (kondens), netto 4 947 4 336 5 108 4 475 3 754 3 667 26 287
Konventionell värmekraft, netto 1 762 1 492 1 669 1 394 1 143 914 8 374
mottryck, industriellt 656 560 640 570 538 539 3 503
mottryck, kraftvärmeverk[2] 1 017 860 920 722 509 242 4 270
kondens 87 68 108 101 96 133 593
gasturbin m,m, 2 4 1 1 8
Bruttoöverföring till Sverige inkl, transitering (import)[3] 635 363 323 355 422 683 2 781
SUMMA TILLFÖRSEL 17 624 15 731 16 448 14 709 13 416 12 673 90 601
Användning                          
Bruttoöverföring från Sverige inkl, transitering (export)[3] 3 350 2 867 3 306 2 795 3 230 3 363 18 911
Förbrukning inom landet 14 274 12 864 13 142 11 914 10 186 9 310 71 690
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 149 3 890 4 173 3 779 3 926 3 858 23 775
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[4] 443 422 388 289 191 188 1 921
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 268 247 265 236 221 206 1 443
Bostäder, service m,m, 8 353 7 315 7 325 6 790 5 115 4 358 39 256
Bostäder, service m,m,, temperaturkorrigerat[5] 8 957 7 876 7 734 6 732 5 176 4 670 41 145
Förluster 1 061 990 991 820 733 700 5 295
stamnätsförluster 433 433 455 376 374 378 2 449
övriga förluster[6] 628 557 536 444 359 322 2 846
SUMMA ANVÄNDNING 17 624 15 731 16 448 14 709 13 416 12 673 90 601

1) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft
2) Inklusive dieselkraftverk
3) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.
4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.
5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".
6) Från och med januari 2019 har datakällan ändrats från uppskattat till uppmätt värde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-10

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se