Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2021

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
TILLFÖRSEL                          
Produktion inom landet 16 317 15 255 15 836 14 758 62 167
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 7 884 6 651 6 176 5 715 26 426
Vindkraft 1 626 2 413 3 013 2 699 9 751
Solkraft (nätansluten)[1] 7 26 82 147 262
Kärnkraft (kondens), netto 4 981 4 625 5 027 4 918 19 550
Konventionell värmekraft, netto 1 819 1 540 1 539 1 280 6 178
mottryck, industriellt 636 518 600 524 2 277
mottryck, kraftvärmeverk[2] 1 108 970 858 680 3 616
kondens 71 51 81 75 277
gasturbin m,m, 5 1 1 0 7
Bruttoöverföring till Sverige inkl, transitering (import)[3] 1 374 1 247 579 344 3 545
SUMMA TILLFÖRSEL 17 691 16 502 16 416 15 103 65 712
Användning                          
Bruttoöverföring från Sverige inkl, transitering (export)[3] 2 558 2 465 3 100 3 423 11 546
Förbrukning inom landet 15 133 14 037 13 316 11 680 54 166
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 192 3 903 4 356 4 003 16 454
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[4] 482 418 385 316 1 601
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 265 252 251 226 994
Bostäder, service m,m, 9 092 8 465 7 430 6 337 31 324
Bostäder, service m,m,, temperaturkorrigerat[5] 9 027 8 369 7 853 6 242 31 491
Förluster 1 102 999 894 798 3 793
stamnätsförluster 428 354 342 328 1 452
övriga förluster[6] 674 645 551 470 2 340
SUMMA ANVÄNDNING 17 691 16 502 16 416 15 103 65 712

1) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft
2) Inklusive dieselkraftverk
3) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.
4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.
5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".
6) Från och med januari 2019 har datakällan ändrats från uppskattat till uppmätt värde

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-11

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se