Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2023

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2023, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Tillförsel                          
Produktion inom landet 15 985 15 985
Vattenkraft (inkl. pumpkraft), netto 6 072 6 072
Vindkraft 3 997 3 997
Solkraft (nätansluten)[1] 30 30
Kärnkraft (kondens), netto 4 317 4 317
Konventionell värmekraft, netto 1 569 1 569
mottryck, industriellt 657 657
mottryck, kraftvärmeverk[2] 909 909
kondens 3 3
gasturbin m.m.
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering[3] 611 611
SUMMA TILLFÖRSEL 16 596 16 596
Användning                          
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering[3] 3 196 3 196
Användning inom landet 13 400 13 400
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 003 4 003
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[4] 451 451
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI 49) 272 272
Bostäder, service m.m. 7 681 7 681
Bostäder, service m.m., temperaturkorrigerat[5] 8 272 8 272
Förluster 993 993
stamnätsförluster 450 450
övriga förluster[6] 543 543
SUMMA ANVÄNDNING 16 596 16 596

1) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft
2) Inklusive dieselkraftverk
3) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.
4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.
5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".
6) Från och med januari 2019 har datakällan ändrats från uppskattat till uppmätt värde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-09

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se