Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2022

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2022, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
TILLFÖRSEL                          
Produktion inom landet 17 022 15 377 16 124 13 931 13 010 11 996 13 066 13 071 12 192 125 789
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 6 039 5 857 5 845 5 572 5 072 5 282 5 576 5 686 5 633 50 562
Vindkraft 4 225 3 636 3 319 2 236 2 768 1 856 2 250 1 939 2 008 24 237
Solkraft (nätansluten)[1] 30 56 196 222 261 273 287 285 200 1 810
Kärnkraft (kondens), netto 4 947 4 336 5 108 4 475 3 754 3 666 4 088 4 256 3 378 38 008
Konventionell värmekraft, netto 1 781 1 492 1 656 1 426 1 155 919 865 905 973 11 172
mottryck, industriellt 656 560 641 600 544 540 545 561 481 5 128
mottryck, kraftvärmeverk[2] 1 036 860 906 724 515 246 190 211 384 5 072
kondens 87 68 108 101 96 133 130 132 107 962
gasturbin m,m, 2 4 1 1 1 1 10
Bruttoöverföring till Sverige inkl, transitering (import)[3] 635 363 323 355 422 683 359 391 160 3 691
SUMMA TILLFÖRSEL 17 657 15 740 16 447 14 286 13 432 12 679 13 425 13 462 12 352 129 480
Användning                          
Bruttoöverföring från Sverige inkl, transitering (export)[3] 3 350 2 867 3 306 2 795 3 230 3 363 4 404 3 928 2 714 29 957
Förbrukning inom landet 14 307 12 873 13 141 11 491 10 202 9 316 9 021 9 534 9 638 99 523
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 149 3 890 4 174 3 779 3 925 3 856 3 602 3 774 3 632 34 781
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[4] 442 422 387 289 191 187 188 200 209 2 515
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 268 247 265 236 221 206 195 208 215 2 061
Bostäder, service m,m, 8 387 7 324 7 324 6 367 5 132 4 367 4 296 4 572 4 848 52 617
Bostäder, service m,m,, temperaturkorrigerat[5] 8 987 7 881 7 730 6 310 5 193 4 677 4 330 4 756 4 805 54 669
Förluster 1 061 990 991 820 733 700 740 780 734 7 549
stamnätsförluster 433 433 455 376 374 378 420 472 391 3 732
övriga förluster[6] 628 557 536 444 359 322 320 308 343 3 817
SUMMA ANVÄNDNING 17 657 15 740 16 447 14 286 13 432 12 679 13 425 13 462 12 352 129 480

1) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft
2) Inklusive dieselkraftverk
3) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.
4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.
5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".
6) Från och med januari 2019 har datakällan ändrats från uppskattat till uppmätt värde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-09

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se