Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2019

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2019, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
TILLFÖRSEL                          
Produktion inom landet 16 379 14 731 15 660 13 321 12 753 12 834             85 678
Vattenkraft (inkl pumpkraft), netto 6 407 5 456 5 766 5 380 5 368 4 889             33 265
Vindkraft 1 840 2 086 2 375 1 326 1 409 1 357             10 392
Kärnkraft (kondens), netto 6 050 5 497 5 760 5 211 4 930 5 771             33 219
Konventionell värmekraft, netto 2 082 1 692 1 759 1 405 1 047 817             8 802
mottryck, industriellt 587 532 607 580 531 535             3 373
mottryck, kraftvärmeverk [1] 1 435 1 107 1 088 774 482 211             5 097
kondens 59 52 63 50 32 70             327
gasturbin m,m, 1 1 1 1 1 0             4
Import [2] 1 378 767 749 548 296 194             3 932
SUMMA TILLFÖRSEL 17 757 15 499 16 409 13 869 13 049 13 028             89 611
ANVÄNDNING                          
Export [2] 2 484 2 685 3 123 2 800 2 632 3 913             17 637
Förbrukning inom landet 15 273 12 814 13 286 11 069 10 417 9 115             71 974
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 389 4 020 4 448 4 067 4 078 3 930             24 932
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35-36) [3] 451 364 379 267 241 189             1 891
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 296 253 268 237 228 202             1 484
Bostäder, service m,m, [4] 8 732 7 143 7 119 5 712 5 152 4 146             38 004
Bostäder, temp,korr [4] 8 694 7 788 7 482 6 049 5 028 4 481             39 522
Förluster 1 405 1 034 1 072 786 718 648             5 663
stamnätsförluster 344 287 264 226 222 275             1 618
övriga förluster 1 061 747 808 560 496 373             4 045
SUMMA ANVÄNDNING 17 757 15 499 16 409 13 869 13 049 13 028             89 611

1) Inkl. dieselkraftverk.

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts fr.o.m. januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exkl. egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service m.m. framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se