Till innehåll på sidan

Elförsörjning 2019

Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2019, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
TILLFÖRSEL                          
Produktion inom landet 16 379 14 742 15 659 13 323 12 753               72 855
Vattenkraft (inkl pumpkraft), netto 6 407 5 456 5 766 5 379 5 368               28 377
Vindkraft 1 840 2 086 2 375 1 326 1 409               9 035
Kärnkraft (kondens), netto 6 050 5 497 5 760 5 211 4 930               27 448
Konventionell värmekraft, netto 2 081 1 702 1 758 1 407 1 046               7 994
mottryck, industriellt 587 532 607 580 531               2 838
mottryck, kraftvärmeverk [1] 1 434 1 117 1 087 776 482               4 897
kondens 59 52 63 50 32               257
gasturbin m,m, 1 1 1 1 1               4
Import [2] 1 378 767 749 548 296               3 738
SUMMA TILLFÖRSEL 17 756 15 509 16 408 13 871 13 048               76 592
ANVÄNDNING                          
Export [2] 2 484 2 685 3 123 2 800 2 632               13 724
Förbrukning inom landet 15 273 12 824 13 285 11 071 10 417               62 870
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 389 4 020 4 448 4 067 4 078               21 002
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35-36) [3] 451 364 379 267 241               1 702
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 296 253 268 237 228               1 282
Bostäder, service m,m, [4] 8 732 7 151 7 118 5 713 5 152               33 866
Bostäder, temp,korr [4] 8 694 7 799 7 483 6 052 5 027               35 055
Förluster 1 405 1 036 1 072 787 718               5 018
stamnätsförluster 344 287 264 226 222               1 343
övriga förluster 1 061 749 808 561 496               3 675
SUMMA ANVÄNDNING 17 756 15 509 16 408 13 871 13 048               76 592

1) Inkl. dieselkraftverk.

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts fr.o.m. januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exkl. egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service m.m. framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se