Till innehåll på sidan

Samordning av Sveriges officiella statistik

Enligt lag ska det finnas officiell statistik för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. SCB ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken.

Biltrafik

Den officiella statistiken regleras genom lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, här framgår bland annat att:

  • officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning
  • den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig
  • individbaserad officiell statistik vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta
  • när officiell statistik publiceras ska den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller med den här symbolen:

bild

Hämta symbol här

Vem beslutar om vad när det gäller den officiella statistiken?

Regeringen beslutar om vilka ämnesområden och statistikområden som det ska finnas officiell statistik för. Den officiella statistiken är indelad i 23 ämnesområden och 115 statistikområden. Ett ämnesområde innehåller minst ett statistikområde. Regeringen beslutar även om vilka myndigheter som ska vara statistikansvariga myndigheter. I Sverige finns 29 myndigheter som regeringen har utsett att ansvara för officiell statistik inom sina respektive områden.

Den statistikansvariga myndigheten ansvarar i sin tur för statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde. Vissa myndigheter har fler än ett område. Det är bara de statistikansvariga myndigheterna som kan ansvara för officiell statistik. Myndigheten bestämmer vilka variabler och objekt som ska undersökas och i slutändan redovisas. Det är även myndigheten som avgör vilka metoder som ska användas för att få fram statistik till önskad kvalitet.

Statistiksystemet och statistiknätverket

SCB ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken. I systemet ingår bland annat de 29 statistikansvariga myndigheterna och Rådet för den officiella statistiken. Även den officiella statistiken och det som behövs för att ta fram och publicera den ingår i systemet, till exempel produktionssystem och databaser.

De statistikansvariga myndigheterna bildar tillsammans ett nätverk. Varje myndighet, däribland SCB, publicerar sin statistik på den egna webbplatsen. Från SCB:s webbplats nås all officiell statistik på de olika webbplatserna via länkar. Du kan också nå all officiell statistik från de andra myndigheternas statistiksidor. Statistiknätverket gör det lättare att snabbt hitta statistik oavsett på vilken myndighets webbplats du befinner dig.

SAM-Forum

SAM-Forum är ett av verktygen för samordning av den officiella statistiken.

På SAM-Forum finns bland annat information om de statistikansvariga myndigheterna (SAM), det regelverk som styr statistikverksamheten, diverse hjälpmedel och mallar, underlag och protokoll från möten i rådet för den officiella statistiken och dess arbetsgrupper samt information om det internationella samarbetet. Här finns även ett kalendarium där kurser, konferenser, seminarier och internationella möten av intresse för alla SAM presenteras. På SAM-Forum finns även möteshandlingar/länk till möteshandlingar och 48-timmarsrapporter från EU-möten och andra internationella samarbeten.

SAM-Forum

Symbolen Sveriges officiella statistik

För webb

Hämta filer här

För tryck

Hämta filer här

För Word, Powerpoint och Excel

Hämta filer här

Se även